This is an archived page. It's not actively maintained.

command

Element command może być stosowany do przywołania operacji, która może być wywoływana z różnych miejsc. Na przykład, operacja wklejenia ze schowka może być wywołana z menu Edycja, menu kontekstowego i poprzez skrót klawiaturowy. Można dołączyć kod do elementu command poprzez atrybut oncommand. Zostanie on wywołany bez względu na to, jak został przywołany przez użytkownika. Ponadto, wyłączanie elementu command spowoduje automatyczne wyłączenie elementów menu i skrótów klawiaturowych.

Polecenia są identyfikowane poprzez ich atrybut id. Po dołączeniu skryptu chrome://global/content/globalOverlay.js do okna można stosować funkcję goDoCommand aby wywołać dane polecenie. Stosowanie tej funkcji ma tę zaletę, że polecenie zostanie wysłane do części interfejsu użytkownika, która na nie odpowiada. Zwykle będzie to element z fokusem w danym momencie.

Podobnie jak element broadcaster, elementy command przekazują atrybuty do innych elementów. Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL. Zobacz także: atrybut command, element commandset

Atrybuty
disabled, label, oncommand

Przykłady

Następujący kod wyśle komendę paste (cmd_paste) do aktualnie aktywnego elementu:

 goDoCommand("cmd_paste");

Przykład z dwoma przyciskami:

<command id="cmd_openhelp" oncommand="alert('Help');"/>
<button label="Help" command="cmd_openhelp"/>
<button label="More Help" command="cmd_openhelp"/>

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button"
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
oncommand
Typ: kod skrypt
Ta funkcja obsługi zdarzenia jest wywołana w momencie aktywacji polecenia. Ma to miejsce, gdy użytkownik zaznaczy pozycję menu lub kiedy naciśnie skrót klawiaturowy przypisany do polecenia.

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD