mozilla
Wyniki wyszukiwania

  button

  Przycisk, który może zostać naciśnięty przez użytkownika. Uchwyty zdarzeń można zastosować do nasłuchiwania myszki, klawiatury i innych zdarzeń. Zazwyczaj jest renderowany początkowo jako szary kwadrat. Można określić etykietę przycisku stosując atrybut label lub poprzez wpisanie treści wewnątrz przycisku.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  accesskey, autoCheck, checkState, checked, command, crop, dir, disabled, dlgType, group, icon, image, label, open, orient, tabindex, type
  Własności
  accessKey, accessible, autoCheck, checkState, checked, command, crop, dir, disabled, dlgType, group, image, label, open, orient, tabIndex, type

  Przykłady

  Image:XUL_ref_button.png
  <button label="Press Me"
      oncommand="alert('You pressed me!');"/>
  

  Atrybuty

  accesskey
  Typ: znak
  Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


  Przykład

  grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
  <vbox>	
   <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
   <textbox id="myName"/>
   <button label="Cancel" accesskey="n"/>
   <button label="Ok" accesskey="O"/>
  </vbox>
  

  Zobacz także

  Atrybut label, atrybut acceltext  autoCheck
  Typ: boolean
  Gdy atrybut ten ma wartość true lub nie jest ustawiony, stan zaznaczenia przycisku będzie przełączany przy każdym jego naciśnięciu. Gdy wartość została ustawiona na false, stan zaznaczenia musi być dopasowany ręcznie.


  checkState
  Typ: integer, wartość 0, 1 lub 2
  Ten atrybut może być użyty do utworzenia przycisków trójstanowych, ponumerowanych 0, 1 i 2. W stanie 0 lub 1 naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie go do stanu przeciwnego. To znaczy, że przycisk działa podobnie jak pole wyboru, z wyjątkiem tym, że jest tu także stan trzeci, który musi być ustawiony ręcznie poprzez dostosowanie stanu zaznaczenia. Jeśli chcemy dostosować różne zachowania stanu przycisku, musimy ustawić atrybut autoCheck na false i dostosować stany przycisku za pomocą skryptu. Atrybut type musi być ustawiony na checkbox dla przycisków ze stanem zaznaczenia. Stałe dla dostępnych wartości dla tego atrybutu znajdują się w interfejsie nsIDOMXULButtonElement.


  checked
  Typ: boolean
  Określa, czy przycisk jest zaznaczony. Konieczne jest ustawienie atrybutu type na checkbox lub radio, aby zmiana atrybutu checked mogła odnosić jakiekolwiek skutki.


  command
  Typ: id elementu
  Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    dir
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Kierunek, w którym umieszczane są elementy potomne danego elementu.
  • normal: Elementy są umieszczane od lewej do prawej lub od góry do dołu, w kodzie XUL.
  • reverse: Elementy są umieszczane od prawej do lewej lub od dołu do góry. Jest to odwrotność porządku, w którym zostały one umieszczone w kodzie XUL.
  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  dlgType
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Typ dialogowy używany jest tylko, kiedy przycisk znajduje się w oknie dialogowym. Dzięki temu można zastąpić standardowe przyciski okna dialogowego własnymi przyciskami, z tym że metody obsługi zdarzeń okna dialogowego nadal będą funkcjonować. Przykładowo, jeśli dlgType ma wartość accept, przycisk zastąpi przycisk akceptujący okna dialogowego, zwykle mający etykietę OK. Stosowanie tego atrybutu na przycisku nie znajdującym się w oknie dialogowym nie odniesie żadnego skutku. Poniżej przedstawiono możliwe wartości tego atrybutu:
  • accept: przycisk OK akceptujący zmiany po naciśnięciu.
  • cancel: przycisk Anuluj anulujący daną operację.
  • help: przycisk Pomoc wyświetlający informacje na temat okna dialogowego.
  • disclosure: przycisk służący do wyświetlenia dodatkowych informacji. Może to być zwykły przycisk lub trójkąt rozwijający.  {{ languages( { "en": "en/XUL/Attribute/group", "ja": "ja/XUL/Attribute/group" } ) }}
  {{ XULAttr("group") }}
  Typ: nazwa grupy jako łańcuch znaków {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:radio = .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic>
  Przyciski z tą samą wartością atrybutu group należą do tej samej grupy. Tylko jeden przycisk z grupy może być zaznaczony w danej chwili. Jeśli użytkownik zaznaczy jeden z przycisków, inne z tej grupy zostaną odznaczone.


  icon
  Mozilla 1.8
  Typ: string
  Ten atrybut powinien być używany dla przycisków związanych z typowymi zadaniami. Niektóre platformy (GNOME - przyp. tłum.) wyświetlają te przyciski z małymi ikonami sygnalizującymi ich zastosowanie. Atrybut ten w pewnym sensie zastępuje atrybut image. Możliwe wartości: accept, cancel, help, open, save, find, clear, yes, no, apply, close, print, add, remove, refresh, go-forward, go-back, properties, select-font, select-color, network. Jeśli tworzony przycisk wiąże się z jednym z powyższych zastosowań, należy to zasygnalizować poprzez odpowiednie ustawienie atrybutu icon.


  image
  Typ: adres URL obrazka
  Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  open
  Typ: boolean
  Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.  orient
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Wykorzystywany do określenia, czy elementy potomne danego elementu zorientowane są poziomo czy pionowo. Domyślna wartość zależy od danego elementu. Można także skorzystać z własności stylu -moz-box-orient.
  • horizontal: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden obok drugiego w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
  • vertical: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden pod drugim w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  type
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Typ przycisku. Jeśli atrybut nie jest dołączony, zostanie utworzony normalny przycisk.
  • checkbox: Przycisk tego typu może być w dwóch stanach. Naciskając go, użytkownik przełącza między stanami. Nie jest to to samo, co pole wyboru, ponieważ wygląda jak przycisk.
  • menu: Utworzony zostanie przycisk z wyskakującym menu. W tym przypadku wewnątrz tego elementu należy umieścić element menupopup. Użytkownik może nacisnąć gdziekolwiek na przycisku, aby otworzyć lub zamknąć menu.
  • menu-button: Również tworzy przycisk z wyskakującym menu. W odróżnieniu od typu menu, typ ten wymaga, by w celu otwarcia menu użytkownik nacisnął strzałkę, natomiast inne polecenie może zostać wywołane, kiedy naciśnie on główną część przycisku.
  • radio: Przycisk działa tak jak przycisk opcji. Tylko jeden przycisk w grupie może być włączony jednocześnie.


  Własności

  accessKey
  Typ: znak
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu accesskey.
  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  autoCheck
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu autoCheck.
  checkState
  Typ: integer, wartości 0, 1 lub 2
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu checkState.


  checked
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu checked.


  command
  Typ: element id
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu command.
  crop
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
  dir
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu dir.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  dlgType
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu dlgType.
  group
  Typ: tekstowa nazwa grupy
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu group.
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  open
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu open.
  orient
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu orient.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  type
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULButtonElement

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,