browser

Ramka, która powinna wyświetlać dokument WWW. Element ten jest podobny do elementu iframe z tą różnicą, że podtrzymuje historię stron i zawiera dodatkowe metody do manipulacji aktualnie wyświetlaną stroną.

Większość własności i metod przeglądarki będzie rzadko używana i będzie je można wywołać tylko z poziomu dokumentu o adresie URL chrome. Dokumenty z innych adresów URL będą do zmiany wyświetlanego dokumentu musiały stosować obiekty dokumentu i historii.

Atrybuty
autocompleteenabled, autocompletepopup, autoscroll, disablehistory, disablesecurity, homepage, src, type
Własności
accessible, canGoBack, canGoForward, contentDocument, contentTitle, contentViewerEdit, contentViewerFile, contentWindow, currentURI, docShell, documentCharsetInfo, homePage, markupDocumentViewer, preferences, securityUI, sessionHistory, webBrowserFind, webNavigation, webProgress
Metody
addProgressListener, goBack, goForward, goHome, gotoIndex, loadURI, loadURIWithFlags, reload, reloadWithFlags, removeProgressListener, stop

Przykłady

Image:XUL_ref_browser.png
<!-- shows Mozilla homepage inside a groupbox -->
<groupbox flex="1">
 <caption label="Mozilla homepage"/>
 <browser type="content" src="http://www.mozilla.org" flex="1"/>
</groupbox>

Atrybuty

autocompleteenabled
Tylko Firefox
Typ: boolean
Wartość true włącza automatyczne uzupełnianie pól tekstowych.


autocompletepopup
Typ: id elementu wyskakującego (popup)
id elementu popup wykorzystywanego do przechowywania wyników automatycznego uzupełniania dla tego elementu.


autoscroll
Tylko Firefox
Typ: boolean
Wartość false wyłącza automatyczne przewijanie dla danej przeglądarki. Jeśli atrybut jest ustawiony na true lub zostanie pominięty, automatyczne przewijanie zostanie włączone lub będzie zależne od wartości opcji general.autoScroll.


disablehistory
Typ: boolean
Jeśli atrybut ma wartość false, przycisk ze strzałką wyświetli się na końcu pola tekstowego, które otworzy menu rozwijane wszystkich dostępnych wyników. Domyślna wartością jest true, ukrywające przycisk rozwijania.


disablesecurity
Typ: boolean
Wartość true wyłącza UI bezpieczeństwa dla tej przeglądarki. Pominięcie tego atrybutu włącza je.


homepage
Typ: adres URL strony startowej
Atrybut ten pozwala ustawić stronę startową dla elementu browser. Nie ma to żadnego związku ze stroną startową użytkownika przeglądarki. Pozwala za to na wygodne przechowywanie adresu strony startowej. Stronę startową można otworzyć przy użyciu metody goHome.


src
Typ: URL
Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

 

type
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ przeglądarki, który może zostać użyty do ustawienia dostępu do dokumentu wczytywanego wewnątrz przeglądarki. Jeśli nie jest ustawiony, wczytywany dokument posiada taki sam dostęp jak okno zawierające <browser>.
 • content: Przeglądarka zawartości. Zawartość, która jest wczytywana wewnątrz przeglądarki, nie ma dostępu do warstwy chrome ponad nią.
 • content-primary: Główna przeglądarka dla zawartości. Zawartość, która jest wczytywana wewnątrz przeglądarki, nie ma dostępu do warstwy chrome ponad nią. Przykładowo, w przeglądarce WWW będzie to element, który wyświetla stronę internetową. Wygodniejszy dostęp do okna dla głównej zawartości zapewnia window.content.

Zobacz także

Dodatkowe informacje znaleźć można kursie XUL i iframe


Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
canGoBack
Typ: boolean
Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można się cofnąć, a przycisk 'Wstecz' powinien być dostępny.
canGoForward
Typ: boolean
Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można przejść, a przycisk 'Do przodu' powinien być dostępny.
contentDocument
Typ: document
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt dokumentu w danym elemencie.


contentTitle
Typ: string
Własność tylko do odczytu zawierająca tytuł obiektu dokumentu w przeglądarce.


contentViewerEdit
Typ: nsIContentViewerEdit
Własność tylko do odczytu zawierająca nsIContentViewerEdit, który zajmuje się operacjami związanymi ze schowkiem w danym dokumencie.


contentViewerFile
Typ: nsIContentViewerFile
Referencja do interfejsu nsIContentViewerFile dla dokumentu.


contentWindow
Typ: window
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt okna w elemencie.

currentURI
Typ: nsIURI
Własność tylko do odczytu zawierająca aktualnie wczytany adres URL. Aby zmienić adres URL, należy zastosować metodę loadURI.


docShell
Typ: nsIDocShell
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocShell dla dokumentu.
documentCharsetInfo
Typ: nsIDocumentCharsetInfo
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocumentCharsetInfo dla dokumentu, stosowany do określenia, które kodowanie znaków powinno być zastosowane do wyświetlenia dokumentu.


homePage
Typ: tekstowy adres URL strony domowej
Ta własność przechowuje adres strony startowej ustawionej przez użytkownika.


markupDocumentViewer
Typ: nsIMarkupDocumentViewer
Własność tylko do odczytu zawierająca nsIMarkupDocumentViewer, który jest odpowiedzialny za rysowanie dokumentu.


preferences
Typ: nsIPrefService
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIPref służący do pobierania i ustawiania właściwości użytkownika.


securityUI
Typ: nsISecureBrowserUI
Własność tylko do odczytu przechowująca obiekt, który może zostać użyty do określenia poziomu bezpieczeństwa we wczytanym dokumencie.


sessionHistory
Typ: nsISHistory
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsISHistory, przechowujący historię sesji.


webBrowserFind
Typ: nsIWebBrowserFind
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebBrowserFind, którego można użyć do szukania tekstu w dokumencie.


webNavigation
Typ: nsIWebNavigation
Własność tylko do odczytu zawiera obiekt nsIWebNavigation dla dokumentu. Wiele z jego metod może być wywoływanych bezpośrednio na dokumencie; są to takie metody jak goBack i goForward. Zawiera także stałe wczytywania wykorzystywane przez reloadWithFlags i loadURIWithFlags.


webProgress
Typ: nsIWebProgress
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebProgress, który jest stosowany do monitorowania postępu podczas ładowania dokumentu.


Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

addProgressListener( listener )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Dodaje do przeglądarki element nasłuchujący postęp, który będzie monitorował wczytywane dokumenty. Element nasłuchujący powinien implementować interfejs nsIWebProgressListener.
goBack()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przejście o jedną stronę wstecz w historii.


goForward()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przejście o jedną stronę do przodu w historii.


goHome()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje stronę startową użytkownika do przeglądarki.


gotoIndex( index )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przechodzi do strony o podanym indeksie w historii. Użyj wartości dodatniej, by przejść w przód, a ujemnej by w tył.


loadURI( uri, adres-odsyłający, kodowanie-znaków )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje dokument spod danego adresu URL, z danym kodowaniem i adresem odsyłającym.


loadURIWithFlags( uri, flagi, adres-odsyłający, kodowanie-znaków, postData )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje adres URL do dokumentu z określonymi flagami wczytywania, pozwala określić adres odsyłający, kodowanie znaków oraz dane przesyłane metodą POST. Poza flagami dozwolonymi dla metody reloadWithFlags, dostępne są także:
 • LOAD_FLAGS_IS_REFRESH: Ta flaga jest stosowana, kiedy adres URL jest wczytywany ponieważ znacznik meta jest ustawiony na odświeżanie lub przekierowanie.
 • LOAD_FLAGS_IS_LINK: Ta flaga jest stosowana, kiedy adres URL jest wczytywany po kliknięciu odnośnika przez użytkownika. Nagłówek HTTP Referer jest odpowiednio ustawiany.
 • LOAD_FLAGS_BYPASS_HISTORY: Nie dodaje adresu URL do historii sesji.
 • LOAD_FLAGS_REPLACE_HISTORY: Zamienia bieżący adres URL w historii sesji na nowy. Ta flaga może zostać użyta przy przekierowywaniu.


reload()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ponownie dokument w przeglądarce.


reloadWithFlags( flags )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ponownie dokument w przeglądarce z danymi flagami wczytywania. Można użyć poniższych flag; wszystkie one są stałymi własności webNavigation (lub interfejsu nsIWebNavigation). Flagi te można łączyć przy użyciu symbolu ( | ).
 • LOAD_FLAGS_NONE: Bez specjalnych flag. Dokument wczytywany jest normalnie.
 • LOAD_FLAGS_BYPASS_CACHE: Ponownie wczytuje stronę, bez względu na to, czy strona znajduje się w pamięci podręcznej. Flaga ta jest stosowana, kiedy użytkownik naciśnie przycisk Odśwież przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.
 • LOAD_FLAGS_BYPASS_PROXY: Ponownie wczytuje stronę, ignorując serwery proxy.
 • LOAD_FLAGS_CHARSET_CHANGE: Flaga ta jest stosowana, gdy zachodzi konieczność odświeżenia dokumentu, ponieważ zmieniono kodowanie znaków.


removeProgressListener( listener )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Usuwa element nasłuchujący postęp wczytywania z przeglądarki.


stop()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odpowiednik naciśnięcia przycisku Zatrzymaj. Metoda ta zatrzymuje wczytywanie bieżącego dokumentu.Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider