mozilla
Wyniki wyszukiwania

  browser

  Ramka, która powinna wyświetlać dokument WWW. Element ten jest podobny do elementu iframe z tą różnicą, że podtrzymuje historię stron i zawiera dodatkowe metody do manipulacji aktualnie wyświetlaną stroną.

  Większość własności i metod przeglądarki będzie rzadko używana i będzie je można wywołać tylko z poziomu dokumentu o adresie URL chrome. Dokumenty z innych adresów URL będą do zmiany wyświetlanego dokumentu musiały stosować obiekty dokumentu i historii.

  Atrybuty
  autocompleteenabled, autocompletepopup, autoscroll, disablehistory, disablesecurity, homepage, src, type
  Własności
  accessible, canGoBack, canGoForward, contentDocument, contentTitle, contentViewerEdit, contentViewerFile, contentWindow, currentURI, docShell, documentCharsetInfo, homePage, markupDocumentViewer, preferences, securityUI, sessionHistory, webBrowserFind, webNavigation, webProgress
  Metody
  addProgressListener, goBack, goForward, goHome, gotoIndex, loadURI, loadURIWithFlags, reload, reloadWithFlags, removeProgressListener, stop

  Przykłady

  Image:XUL_ref_browser.png
  <!-- shows Mozilla homepage inside a groupbox -->
  <groupbox flex="1">
   <caption label="Mozilla homepage"/>
   <browser type="content" src="http://www.mozilla.org" flex="1"/>
  </groupbox>
  

  Atrybuty

  autocompleteenabled
  Tylko Firefox
  Typ: boolean
  Wartość true włącza automatyczne uzupełnianie pól tekstowych.


  autocompletepopup
  Typ: id elementu wyskakującego (popup)
  id elementu popup wykorzystywanego do przechowywania wyników automatycznego uzupełniania dla tego elementu.


  autoscroll
  Tylko Firefox
  Typ: boolean
  Wartość false wyłącza automatyczne przewijanie dla danej przeglądarki. Jeśli atrybut jest ustawiony na true lub zostanie pominięty, automatyczne przewijanie zostanie włączone lub będzie zależne od wartości opcji general.autoScroll.


  disablehistory
  Typ: boolean
  Jeśli atrybut ma wartość false, przycisk ze strzałką wyświetli się na końcu pola tekstowego, które otworzy menu rozwijane wszystkich dostępnych wyników. Domyślna wartością jest true, ukrywające przycisk rozwijania.


  disablesecurity
  Typ: boolean
  Wartość true wyłącza UI bezpieczeństwa dla tej przeglądarki. Pominięcie tego atrybutu włącza je.


  homepage
  Typ: adres URL strony startowej
  Atrybut ten pozwala ustawić stronę startową dla elementu browser. Nie ma to żadnego związku ze stroną startową użytkownika przeglądarki. Pozwala za to na wygodne przechowywanie adresu strony startowej. Stronę startową można otworzyć przy użyciu metody goHome.


  src
  Typ: URL
  Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

   

  type
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Typ przeglądarki, który może zostać użyty do ustawienia dostępu do dokumentu wczytywanego wewnątrz przeglądarki. Jeśli nie jest ustawiony, wczytywany dokument posiada taki sam dostęp jak okno zawierające <browser>.
  • content: Przeglądarka zawartości. Zawartość, która jest wczytywana wewnątrz przeglądarki, nie ma dostępu do warstwy chrome ponad nią.
  • content-primary: Główna przeglądarka dla zawartości. Zawartość, która jest wczytywana wewnątrz przeglądarki, nie ma dostępu do warstwy chrome ponad nią. Przykładowo, w przeglądarce WWW będzie to element, który wyświetla stronę internetową. Wygodniejszy dostęp do okna dla głównej zawartości zapewnia window.content.

  Zobacz także

  Dodatkowe informacje znaleźć można kursie XUL i iframe


  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  canGoBack
  Typ: boolean
  Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można się cofnąć, a przycisk 'Wstecz' powinien być dostępny.
  canGoForward
  Typ: boolean
  Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można przejść, a przycisk 'Do przodu' powinien być dostępny.
  contentDocument
  Typ: document
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt dokumentu w danym elemencie.


  contentTitle
  Typ: string
  Własność tylko do odczytu zawierająca tytuł obiektu dokumentu w przeglądarce.


  contentViewerEdit
  Typ: nsIContentViewerEdit
  Własność tylko do odczytu zawierająca nsIContentViewerEdit, który zajmuje się operacjami związanymi ze schowkiem w danym dokumencie.


  contentViewerFile
  Typ: nsIContentViewerFile
  Referencja do interfejsu nsIContentViewerFile dla dokumentu.


  contentWindow
  Typ: window
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt okna w elemencie.

  currentURI
  Typ: nsIURI
  Własność tylko do odczytu zawierająca aktualnie wczytany adres URL. Aby zmienić adres URL, należy zastosować metodę loadURI.


  docShell
  Typ: nsIDocShell
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocShell dla dokumentu.
  documentCharsetInfo
  Typ: nsIDocumentCharsetInfo
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocumentCharsetInfo dla dokumentu, stosowany do określenia, które kodowanie znaków powinno być zastosowane do wyświetlenia dokumentu.


  homePage
  Typ: tekstowy adres URL strony domowej
  Ta własność przechowuje adres strony startowej ustawionej przez użytkownika.


  markupDocumentViewer
  Typ: nsIMarkupDocumentViewer
  Własność tylko do odczytu zawierająca nsIMarkupDocumentViewer, który jest odpowiedzialny za rysowanie dokumentu.


  preferences
  Typ: nsIPrefService
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIPref służący do pobierania i ustawiania właściwości użytkownika.


  securityUI
  Typ: nsISecureBrowserUI
  Własność tylko do odczytu przechowująca obiekt, który może zostać użyty do określenia poziomu bezpieczeństwa we wczytanym dokumencie.


  sessionHistory
  Typ: nsISHistory
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsISHistory, przechowujący historię sesji.


  webBrowserFind
  Typ: nsIWebBrowserFind
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebBrowserFind, którego można użyć do szukania tekstu w dokumencie.


  webNavigation
  Typ: nsIWebNavigation
  Własność tylko do odczytu zawiera obiekt nsIWebNavigation dla dokumentu. Wiele z jego metod może być wywoływanych bezpośrednio na dokumencie; są to takie metody jak goBack i goForward. Zawiera także stałe wczytywania wykorzystywane przez reloadWithFlags i loadURIWithFlags.


  webProgress
  Typ: nsIWebProgress
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebProgress, który jest stosowany do monitorowania postępu podczas ładowania dokumentu.


  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  addProgressListener( listener )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Dodaje do przeglądarki element nasłuchujący postęp, który będzie monitorował wczytywane dokumenty. Element nasłuchujący powinien implementować interfejs nsIWebProgressListener.
  goBack()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przejście o jedną stronę wstecz w historii.


  goForward()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przejście o jedną stronę do przodu w historii.


  goHome()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wczytuje stronę startową użytkownika do przeglądarki.


  gotoIndex( index )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przechodzi do strony o podanym indeksie w historii. Użyj wartości dodatniej, by przejść w przód, a ujemnej by w tył.


  loadURI( uri, adres-odsyłający, kodowanie-znaków )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wczytuje dokument spod danego adresu URL, z danym kodowaniem i adresem odsyłającym.


  loadURIWithFlags( uri, flagi, adres-odsyłający, kodowanie-znaków, postData )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wczytuje adres URL do dokumentu z określonymi flagami wczytywania, pozwala określić adres odsyłający, kodowanie znaków oraz dane przesyłane metodą POST. Poza flagami dozwolonymi dla metody reloadWithFlags, dostępne są także:
  • LOAD_FLAGS_IS_REFRESH: Ta flaga jest stosowana, kiedy adres URL jest wczytywany ponieważ znacznik meta jest ustawiony na odświeżanie lub przekierowanie.
  • LOAD_FLAGS_IS_LINK: Ta flaga jest stosowana, kiedy adres URL jest wczytywany po kliknięciu odnośnika przez użytkownika. Nagłówek HTTP Referer jest odpowiednio ustawiany.
  • LOAD_FLAGS_BYPASS_HISTORY: Nie dodaje adresu URL do historii sesji.
  • LOAD_FLAGS_REPLACE_HISTORY: Zamienia bieżący adres URL w historii sesji na nowy. Ta flaga może zostać użyta przy przekierowywaniu.


  reload()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wczytuje ponownie dokument w przeglądarce.


  reloadWithFlags( flags )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wczytuje ponownie dokument w przeglądarce z danymi flagami wczytywania. Można użyć poniższych flag; wszystkie one są stałymi własności webNavigation (lub interfejsu nsIWebNavigation). Flagi te można łączyć przy użyciu symbolu ( | ).
  • LOAD_FLAGS_NONE: Bez specjalnych flag. Dokument wczytywany jest normalnie.
  • LOAD_FLAGS_BYPASS_CACHE: Ponownie wczytuje stronę, bez względu na to, czy strona znajduje się w pamięci podręcznej. Flaga ta jest stosowana, kiedy użytkownik naciśnie przycisk Odśwież przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.
  • LOAD_FLAGS_BYPASS_PROXY: Ponownie wczytuje stronę, ignorując serwery proxy.
  • LOAD_FLAGS_CHARSET_CHANGE: Flaga ta jest stosowana, gdy zachodzi konieczność odświeżenia dokumentu, ponieważ zmieniono kodowanie znaków.


  removeProgressListener( listener )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Usuwa element nasłuchujący postęp wczytywania z przeglądarki.


  stop()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Odpowiednik naciśnięcia przycisku Zatrzymaj. Metoda ta zatrzymuje wczytywanie bieżącego dokumentu.  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,