arrowscrollbox

Pudełko, zawierające strzałki przewijania na swoich końcach, dzięki czemu można przewijać jego zawartość. Użytkownik potrzebuje tylko najechać kursorem myszki nad strzałkę w pudełku. Zwykle stosuje się ten element wraz z dużymi wyskakującymi menu.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
disabled, tabindex
Własności
disabled, scrollBoxObject, scrollIncrement, tabIndex
Metody
ensureElementIsVisible, scrollByIndex, scrollByPixels

Przykłady

grafika:menuscroll1.jpg
<arrowscrollbox orient="vertical" flex="1">
 <button label="Red"/>
 <button label="Blue"/>
 <button label="Green"/>
 <button label="Yellow"/>
 <button label="Orange"/>
 <button label="Silver"/>
 <button label="Lavender"/>
 <button label="Gold"/>
 <button label="Turquoise"/>
 <button label="Peach"/>
 <button label="Maroon"/>
 <button label="Black"/>
</arrowscrollbox>

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
  onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
scrollIncrement
Typ:integer
Własność tylko do odczytu, która chce odebrać liczbę pikseli which scrolling will occur when the arrowscrollbox is clicked.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.

Metody

ensureElementIsVisible( element )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli określony element nie jest aktualnie widziany przez użytkownika, to wyświetlane pozycje są przewijane, do momentu, aż będzie on widoczny. Jeśli pozycja jest już widoczna, przewijanie nie będzie miało miejsca.


Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD