object

object
Obiekt elementu. Może być referencją zmiennej, URI źródła RDF lub wartością literalną RDF.