currentIndex

currentIndex
Typ: integer
Ustawia indeks bieżącego aktywnego wiersza w tree (drzewie). Jeśli jest brak aktywnego wiersza, wartość będzie -1. Dla wielu zaznaczeń drzew, bieżącym indeksem jest ostatnio zaznaczony wiersz. Nie stosuj tej własności do zmiany zaznaczenia. Zamiast stosować metody obiektu nsITreeSelection dostępnego przez tree.view.selection.
// One way of retrieving the text of a cell.
<script language ="javascript">
function treeRowClicked(){
  var tree = Id("my-tree");
  var selection = tree.contentView.getItemAtIndex( tree.currentIndex );
  var foo = selection.firstChild.firstChild.getAttribute("label");
  alert(foo);
}
</script>

<tree id="my-tree" seltype="single" onselect="treeRowClicked()">
 <treecols>
  <treecol label="Title" flex="1"/><treecol label="URL" flex="1"/>
 </treecols>
 <treechildren>
  <treeitem>
   <treerow>
    <treecell label="joe@somewhere.com"/>
    <treecell label="Ściśle tajne plany"/>
   </treerow>
  </treeitem>
  <treeitem>
   <treerow>
    <treecell label="mel@whereever.com"/>
    <treecell label="Zróbmy obiad"/>
   </treerow>
  </treeitem>
 </treechildren>
</tree>