This is an archived page. It's not actively maintained.

rewind

rewind()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołaj tą metodę, aby przejść wstecz na stronie. Jest równoważna naciśnięciu przycisku Wstecz. Własność canRewind musi być ustawiona na true dla strony, która będzie zmieniona. Kod w atrybucie onwizardback jest wywołany przed zmianą strony.