This is an archived page. It's not actively maintained.

loadTabs

loadTabs( uris, loadInBackground, replace )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ustawienia URI, określone przez tablicę <tt>uris</tt>, w kartach. Jeśli <tt>loadInBackground</tt> jest true, karty są wczytywane w tle i jeśli <tt>replace</tt> jest typu true, aktualnie wyświetlane karty są zastąpione przez określone URI zamiast dodawania nowych kart.