checkAdjacentElement

This is an archived page. It's not actively maintained.

checkAdjacentElement( dir )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odznacza aktualnie zaznaczony przycisk radio w grupie i zaznacza przyległy. Jeśli argument dir jest true, to następny przycisk opcji jest zaznaczony. Jeśli jest false, to zostanie poprzedni przycisk opcji zaznaczony.