Tworzenie okien dialogowych

This is an archived page. It's not actively maintained.

Aplikacja XUL często wymaga wyświetlania okien dialogowych. Ten artykuł opisuje jak takie okna skonstruować.

Tworzenie okien dialogowych

Funkcja openDialog() stosowana jest do otwarcia okna dialogowego. Podobną funkcją jest open(). Różni się jednak pod kilkoma względami. Wyświetli okno, a nie okno dialogowe, z czego wynika, że oczekujemy jakiejś akcji użytkownika. Okno to może mieć subtelne różnice w sposobie pracy i w postrzeganiu je przez użytkownika. Te różnice wynikają z platformy, na której pracujemy.

W dodatku funkcja openDialog() może wymagać dodatkowych argumentów, poza trzema opisanymi wcześniej. Te argumenty są przesyłane do okienka dialogowego i umieszczane w obszarze przechowywanym we właściwościach argumentów nowego okna. Można przesłać tyle argumentów, ile jest potrzebne. Jest to bardzo wygodny sposób dostarczania wartości domyślnych do pól w oknie dialogowym.

var somefile=document.getElementById('enterfile').value;

window.openDialog("chrome://findfile/content/showdetails.xul","showmore",
         "chrome",somefile);

W tym przykładzie zostanie wyświetlone okno dialogowe showdetails.xul. Przesłany mu będzie jeden argument somefile wzięty z wartości elementu o id enterfile. W skrypcie używanym przez to okienko dialogowe, możemy się odwołać do tego argumentu używając własności arguments okna. Na przykład:

var fl = window.arguments[0];

document.getElementById('thefile').value = fl;

Jest to bardzo efektywny sposób przekazywania wartości nowemu oknu. Można przesłać wartości z otwartego okna do oryginalnego na dwa sposoby. Po pierwsze można użyć własności window.opener, która pozostawia okno, z którego otwarto dialog. Po drugie można przesłać funkcję lub obiekt jako jeden z argumentów, a potem odwołać się do tej funkcji lub zmodyfikować obiekt w otwartym dialogu.

Uwaga: openDialog() żąda przywileju UniversalBrowserWrite. To znaczy, że to nie będzie działało na zdalnej stronie; dlatego stosuj w zamian window.open().

Element okna dialogowego

Element okna dialogowego powinien być używany zamiast elementu window, podczas tworzenia dialog. Zapewnia to użyteczną możliwość stworzenia nawet do czterech przycisków w dole okienka dialogowego na polecenia takie jak 'OK', 'Anuluj' itd. Nie musisz zamieszczać XUL-a dla każdego button, ale musisz pamiętać o kodzie, który wygeneruje odpowiednią akcję, gdy użytkownik naciśnie dany przycisk. Ta procedura jest niezbędna, ponieważ różne platformy mają odpowiednią dla siebie kolejność, w której pojawiają się te przyciski.

Przykład okienka dialogowego

Źródła Podgląd

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/global.css" type="text/css"?>

<dialog id="donothing" title="Przykład okienka dialogowego"
    xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
    buttons="accept,cancel"
    ondialogaccept="return doOK();"
    ondialogcancel="return doCancel();">

<script>
function doOK(){
 alert("Nacisnąłeś OK!");
 return true;
}

function doCancel(){
 alert("Nacisnąłeś Cancel!");
 return true;
}
</script>

<description value="Zaznacz przycisk"/>

</dialog>

W oknie dialogowym możesz umieszczać elementy jakie tylko chcesz. Element dialog ma kilka dodatkowych możliwości, których nie posiadają elementy okien. Atrybut buttons jest używany w celu zdefiniowania, które przyciski mają się pojawić w oknie dialogowym. Następujące wartości mogą być użyte, gdy zostaną oddzielone przecinkami:

 • accept - przycisk OK
 • cancel - przycisk Anuluj
 • help - przycisk Pomoc
 • disclosure - przycisk szczegółów, służący do wyświetlania dodatkowych informacji

Możemy ustawić kod do wykonania po naciśnięciu jakiegoś przycisku, za pomocą atrybutów ondialogaccept, ondialogcancel, ondialoghelp i ondialogdisclosure. Jeśli wypróbujesz powyższy przykład, odkryjesz, że funkcja do doOK() jest wywoływana, gdy przycisk 'OK' został wciśnięty, a funkcja doCancel(), gdy wciśnięty został przycisk 'Anuluj'.

Te dwie funkcje doOK() i doCancel() - zwracają true, co oznacza, że okno dialogowe musi zostać zamknięte. Jeśli zwrócone byłoby false, to okno dialogowe pozostałoby otwarte. Jest to używane w przypadku wpisania błędnej wartości w pole w oknie dialogowym.

Użytecznymi atrybutami między innymi są:

 • buttonlabelaccept - etykieta pokazująca się na przycisku akceptacji np.Zapisz
 • buttonaccesskeyaccept - skrót klawiaturowy do zastosowania dla przycisku akceptującego np.Z
 • defaultButton - przycisk jest aktywny, kiedy naciśnięty zostanie klawisz Enter

Uwaga: Atrybuty etykiety są żądane przez zdalne strony i prawdopodobnie zapomniano o tym w powyższych przykładach due to błąd 224996.

Przykładowe okno dialogowe wraz z dodatkowymi możliwościami

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/global.css" type="text/css"?>

<dialog id="myDialog" title="Moje okienko"
    xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
    onload="window.sizeToContent();"
    buttons="accept,cancel"
    buttonlabelaccept="Ustaw ulubione"
    buttonaccesskeyaccept="U"
    ondialogaccept="return doSave();"
    buttonlabelcancel="Anuluj"
    buttonaccesskeycancel="n"
    ondialogcancel="return doCancel();">

<script>
function doSave(){
 //doSomething()
 return true;
}
function doCancel(){
 return true;
}
</script>

<dialogheader title="Moje okienko dialogowe" description="Przykładowe okno"/>
<groupbox flex="1">
 <caption label="Wybierz ulubiony owoc"/>
 <radio id="orange" label="Oranges because they are fruity"/>
 <radio id="violet" selected="true" label="Strawberries because of colour"/>
 <radio id="yellow" label="Bananna because it pre packaged"/>
</groupbox>

</dialog>

Elementy przycisków mogą być dostępne z następującym kodem JavaScript

// przycisk accept
var acceptButt = document.documentElement.getButton("accept")

Więcej przykładów

Więcej przykładów znajdziemy w Dialogs and prompts (fragment kodu).

Następnie, zobaczymy jak otworzyć okienko dialogowe pliku.