object

object
Obiekt elementu. Może być to odwołanie się do zmiennej i URI źródła RDF lub wartość literalna RDF.