focused

focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).