align

This is an archived page. It's not actively maintained.

Zobacz także

align
Typ:jedna z wartości poniżej
Atrybut align określa jak elementy potomne pudełka są rozmieszczone kiedy rozmiar pudełka jest większy, niż wszystkie rozmiary razem dzieci elementu. Dla pudełek, które posiadają poziomą orientację, to określa jak jego dzieci będą rozmieszczone pionowo. Atrybut pack jest podobny do rozmieszczenia, lecz jest stosowany do określenia pozycji w przeciwnych kierunkach. Możemy także określić wartość rozmieszczenia stosując własność stylu -moz-box-align.
  • start: Elementy potomne są rozmieszczone od początku lewego lub górnego brzegu pudełka. Jeśli pudełko jest większe, niż cały rozmiar dziecka, to dodatkowa przestrzeń jest umieszczona w prawej lub dolnej stronie.
  • center: Extra space is split equally along each side of the child elements, resulting the children being placed in the center of the box.
  • end: Child elements are placed on the right or bottom edge of the box. If the box is larger than the total size of the children, the extra space is placed on the left or top side.
  • baseline: This value applies to horizontally oriented boxes only. It causes the child elements to be aligned so that their text labels are lined up.
  • stretch: The child elements are stretched to fit the size of the box. For a horizontal box, the children are stretched to be the height of the box. For a vertical box, the children are stretched to be the width of the box. If the size of the box changes, the children stretch to fit. Use the flex attribute to create elements that stretch in the opposite direction.
  • left: Elementy są rozmieszczone na ich lewych brzegach.
  • center: Elementy są wyśrodkowane poziomo.
  • right: Elementy są rozmieszczone na ich prawych brzegach.

Atrybut pack