Poprawki XUL w Firefoksie 3

Firefox 3 oferuje kilka nowych elementów XUL, jak również poprawki do już istniejących elementów. Mimo, iż ten materiał jest udokumentowany gdzie indziej, ten artykuł dostarcza dogodną listę wyżej wspomnianych poprawek jak i linki do dokładnej dokumentacji.

Nowe elementy

 • Kontrolki numeryczne:
 • Stworzono przewodnik dla menu i popup-ów opisujący nowe dostępne funkcje:
  • Element <dropmarker> jest pomocny przy tworzeniu menu podobnych gadżetów za pomocą wiązań XBL. (błąd 348614)
  • Element <panel> jest nowy i zaprojektowany dla popup-ów które nie znajdują się w menu. Mogą obsługiwać jakikolwiek typ zawartości. Element <menupopup> powinien być używany dla menu. Menu dają możliwość nawigacji klawiaturą i obsługują otwieranie i zamykanie podmenu.

Poprawki drzewek

 • Teraz drzewka mogą być skrolowane horyzontalnie. Jeżeli kolumny nie mieszczą się w dostępnej szerokości, pojawia się horyzontalny suwak skrolowania. Tak się dzieje, jeżeli określone szerokości kolumny zajmują więcej niż jest dostępnego miejsca. Zobacz błąd 212789, aby dowiedzieć się o szczegółach.
 • Nowy styl selekcjonowania pozwala na wybieranie pojedynczych komórek zamiast całych rzędów. Aby użyć tego stylu selekcjonowania, ustaw atrybut drzewek seltype do cell.
 • Teraz drzewka obsługują edytowanie pojedynczych komórek. Kiedy użytkownik podwójnie kliknie na edytowalną komórkę, pojawi się pole tekstowe, w którym użytkownik może edytować zawartość danej komórki. Zobacz te notatki, aby dowiedzieć się o szczegółach.
 • Teraz element <treecol> obsługuje atrybut overflow, którego wartość logiczna może być ustawiona na prawdę, aby zezwolić, gdy tekst jest za duży żeby zmieścić się w pojedynczej komórce, tekstowi komórek wewnątrz kolumny na rozszerzanie się na sąsiadujące puste komórki.

Poprawki menu

 • The image attribute is now used consistently for setting images.
 • Menulists fire the select event when selecting an item.
 • The inputField and editable properties have been added to menulist
 • The <menu>, <menuitem> and <menuseparator> elements now have a readonly selected property which retrieves whether the item is selected in a <menulist>
 • The <menu>, <menuitem> and <menuseparator> elements now have a readonly control property which returns the enclosing <menulist>
 • The <menu>, <menuitem> and <menuseparator> elements now support the accessKey, disabled, crop, image and label properties which set the corresponding attribute
 • The <menu> element now has methods to append, insert and remove menuitems. (błąd 372552)
 • Editable menulists now offer an editor property to get the internal nsIEditor for its text field.
 • Menus may now be made translucent on platforms that support it (błąd 70798).

Poprawki textbox

 • Setting a textbox's spellcheck attribute to true enables inline spellchecking for that textbox.
 • The <textbox> now has a reset() method to reset the value of the textbox to the default value. The defaultValue property may be used to retrieve and modify the default value of the textbox.
 • An editor property is now offered, which lets you get the internal nsIEditor for the text field.
 • textbox now supports a newlines attribute which specifies how line breaks in pasted text are handled. Possible values are:
  • pasteintact - paste everything as is
  • pastetofirst - (default value) paste only up to the first line break
  • replacewithspaces - replace line breaks with spaces
  • replacewithcommas - replace line breaks with commas
  • strip - strip out all line breaks
  • stripsurroundingwhitespace - strip out all line breaks and surrounding whitespace

Inne poprawki

 • The type attribute on a <button> may be set to repeat to create buttons which fire their command event repeatedly while the mouse button is held down.
 • The buttondisabledaccept attribute can now be used on the <dialog> element to have the accept (OK) button initially disabled.
 • The <titlebar> element now supports the allowevents attribute to allow events to be passed to the children of the titlebar.
 • The <splitter> now supports an additional value for the collapse attribute of 'both' which indicates that the splitter can collapse elements on both sides of it when dragged. The substate attribute will set to either before or after when one is collapsed. (błąd 337955)
 • The <richlistbox> element now supports multiple selection. Set the seltype attribute to 'multiple' to enable this.
 • The <radio> element has a group attribute which may be set to the id of a <radiogroup> element which the radio button belongs to. This allows the radio buttons to arranged in a manner that may not be as suitable when placing them all inside a radiogroup.
 • Menus, panels and tooltips support two additional methods, openPopup() and openPopupAtScreen(). These methods should be used instead of showPopup() which was found to be confusing to use.
 • Handling of the <key> element improved for non-Latin keyboard layout users. See Gecko Keypress Event.
 • On Mac OS X, the activetitlebarcolor and inactivetitlebarcolor attributes of the root elements (<window>, <dialog>, <prefwindow> and <wizard>) are available to customize the color of the windows' title bars.

Zobacz również