mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Przykłady użycia DOM

  Rozdział ten pokazuje kilka dłuższych przykładów użycia DOM na stronach internetowych i zastosowanie XML-a. Gdzie tylko jest to możliwe, przykłady używają ogólnie API, trików i wzorów kodu napisanych w JavaScripcie służących do manipulacji obiektem dokumentu.

  Przykład 1: Wysokość i szerokość

  Następujący przykład pokazuje użycie własności height i width obok obrazków, które się różnią rozmiarami:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  
  <html lang="en">
  
  <head>
  <title>Przykład width/height</title>
  <script type="text/javascript">
  function init()
  {
   var arrImages = new Array(3);
   arrImages[0] = document.getElementById("image1");
   arrImages[1] = document.getElementById("image2");
   arrImages[2] = document.getElementById("image3");
   var objOutput = document.getElementById("output");
   var strHtml = "<ul>";
   for (var i = 0; i < arrImages.length; i++)
    strHtml += "<li>image" + (i+1) + 
        ": height=" + arrImages[i].height + 
        ", width=" + arrImages[i].width + 
        ", style.height=" + arrImages[i].style.height + 
        ", style.width=" + arrImages[i].style.width + 
        "<\/li>";
   strHtml += "<\/ul>";
   objOutput.innerHTML = strHtml;
  }
  </script>
  </head>
  <body onload="init();">
  
  <p>Obrazek 1: Brak wysokości, szerokości oraz stylu
    <img id="image1" src="http://www.mozilla.org/images/mozilla-banner.gif">
  </p>
  <p>Obrazek 2: height="50", width="500", lecz bez stylu 
    <img id="image2" src="http://www.mozilla.org/images/mozilla-banner.gif" 
       height="50" width="500">
  </p>
  <p>Obrazek 3: Brak wysokości, szerokości, lecz style="height: 50px; width: 500px;"
    <img id="image3" src="http://www.mozilla.org/images/mozilla-banner.gif" 
       style="height: 50px; width: 500px;">
  </p>
  
  <div id="output"> </div>
  </body>
  </html>
  

  height i width są także własnościami elementów OBJECT i APPLET.

  Przykład 2: Atrybuty obrazu

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  
  <html lang="pl">
  
  <head>
  <title>Modyfikacja obramowania obrazka</title>
  <script type="text/javascript">
  function setBorderWidth(width) {
   document.getElementById("img1").style.borderWidth = width + "px";
  }
  </script>
  </head>
  
  <body>
  <p>
   <img id="img1" src="image1.gif" style="border: 5px solid green;" width="100"
  height="100" alt="test obramowania">
  </p>
  
  <form name="FormName">
   <p><input type="button" value="Utwórz obramowanie 20px-wide" 
  onclick="setBorderWidth(20);"> <input type="button" value="Utwórz obramowanie 5px-wide" 
  onclick="setBorderWidth(5);"></p>
  </form>
  
  </body>
  </html>
  

  Przykład 3: Manipulacja stylami

  W tym prostym przykładzie, niektóre podstawowe własności stylów elementu znacznika HTML są dostępne przy zastosowaniu obiektów stylu elementu i obiektów własności stylu CSS, który może być odzyskiwany i ustawiany z DOM. W tym przypadku manipulujemy bezpośrednio pojedynczym stylem. W następnym przykładzie (zobacz przykład 4), zastosujemy arkusz stylów i jego reguły do zmiany stylów w dokumentach wokół.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  
  <html lang="en">
  
  <head>
  <title>Zmiana koloru i rozmiaru czcionki w przykładzie</title>
  <script type="text/javascript">
  function changeText() {
  	var p = document.getElementById("pid");
  	p.style.color = "blue"
  	p.style.fontSize = "18pt"
  }
  </script>
  </head>
  <body>
  <p id="pid" 
  onclick="window.location.href = 'http://www.cnn.com/';">linker</p>
  <form>
  <p><input value="rec" type="button" onclick="changeText();"></p>
  </form>
  </body>
  </html>
  

  Przykład 4: Zastosowanie stylów

  Własność obiektu dokumentu styleSheets zwraca listę arkusza stylów wczytanego do tegoż dokumentu. Można uzyskać dostęp do indywidualnych własności arkusza stylów używając obiektów stylesheet, style oraz CSSRule jak zademonstrowano w poniższym przykładzie, który wyświetla selektory reguł stylu na konsole.

  ss = document.styleSheets;
  for(ii=0;ii<ss.length;ii++) {
  for(i=0;i<ss[0].cssRules.length;i++) {
    dump( ss[ii].cssRules[i].style.selectorText + "\n" );
  }
  

  Dla dokumentu posiadającego tylko jeden styl, dla którego zdefiniowano 3 poniższe reguły:

  BODY { background-color: darkblue; }
  P { font-face: Arial; font-size: 10pt; margin-left: .125in; }
  #lumpy { display: none; }
  

  Wynik skryptu będzie następujący:

  BODY
  P
  #LUMPY
  

  Przykład 5: Propagowanie zdarzeń

  Poniższy przykład demonstruje w prosty sposób jak zainicjować zdarzenia oraz ich obsługę przez DOM. Kiedy BODY tegoż dokumentu zostanie załadowany nasłuch zdarzeń zostaje zarejestrowany w pierwszym rzędzie TABLE. Nasłuch zdarzeń obsługuje zdarzenie przez wykonanie funkcji l_func, która zmienia wartość dolnej komórki tabeli.

  Jednakże, l_func wywołuje również metodę obiektu zdarzenia event.stopPropagation powstrzymującą zdarzenie od dalszego "mieszania" w DOM-ie. Zauważ, że sama tabela posiada uchwyt zdarzenia onclick, który powinien wyświetlić powiadomienie w przypadku kliknięcia na tabelę. Metoda l_func powstrzymała propagacje, tak wiec po zaktualizowaniu danych tabeli faza zdarzenia została zakończona.

  <html>
  <head>
   <style>
    #t-daddy { border: 1px solid red }
    #t1 { background-color: pink; }
   </style>
   <script>
   function l_func(e) {
    t2 = document.getElementById("t2");
    t2.innerHTML = "three";
    e.stopPropagation(); 
    // this ought to keep t-daddy from getting the click. 
   }
   function load() {
    el = document.getElementById("t");
    el.addEventListener("click", l_func, false);
   }
   </script>
  </head>
  <body onload="load();">
  <table id="t-daddy" onclick="alert('hi');">
   <tr id="t">
     <td id="t1">one</td>
   </tr>
   <tr><td id="t2">two</td></tr>
  </table>
  </body>
  </html>
  

  Przykład 6: getComputedStyle

  Poniższy przykład demonstruje jak użyć metody DOM document.defaultView.getComputedStyle() do pobrania stylu elementu, który nie jest zgodny z językiem JavaScript (np., elementReference.style.backgroundColor="rgb(173, 216, 230)"). Typy stylów można pobrać w bardziej bezpośredni sposób style = własności elementReference.style, których lista własności przedstawiona jest DOM Style Reference książki (patrz DOM CSS Properties List). Zobacz również własności stylów w DOM Elements Reference. getComputedStyle() zwraca obiekt ComputedCSSStyleDeclaration, którego własności stylów można związać z metodą getPropertyValue() obiektu, jak pokazuje poniższy przykład dokumentu.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  
  <html lang="en">
  
  <head>
   <title>getComputedStyle example</title>
  
   <script type="text/javascript">
    function cStyles() 
   {
    var RefDiv = document.getElementById("d1");
  
    var txtHeight = document.getElementById("t1");
    var h_style = 
  document.defaultView.getComputedStyle(RefDiv, null).getPropertyValue("height");
    txtHeight.value = h_style;
  
    var txtWidth = document.getElementById("t2");
    var w_style = 
  document.defaultView.getComputedStyle(RefDiv, null).getPropertyValue("width");
    txtWidth.value = w_style;
  
    var txtBackgroundColor = document.getElementById("t3");
    var b_style = 
  document.defaultView.getComputedStyle(RefDiv,
  null).getPropertyValue("background-color");
    txtBackgroundColor.value = b_style;
   }
   </script>
  
   <style type="text/css">
    #d1 { margin-left: 10px; background-color: rgb(173, 216, 230); 
  height: 20px; max-width: 20px; }
   </style>
  
  </head>
  
  <body>
  
  <div id="d1">&nbsp;</div>
  
  <form action="">
  <p><button type="button" onclick="cStyles();">getComputedStyle</button>
   height<input id="t1" type="text" value="1">
   max-width<input id="t2" type="text" value="2">
   bg-color<input id="t3" type="text" value="3"></p>
  </form>
  
  </body>
  </html>
  

  Przykład 7: Wyświetlanie stałych obiektu zdarzenia

  Przykład pokazuje jak używając DOM można stworzyć tabele zawierającą zarówno wszystkie stałe obiektu zdarzenia jak i ich wartości. Pokazuje kilka ciekawych aspektów DOM, włączając w to własność Event.prototype pozwalającą uzyskać dostęp do własności danego obiektu, dobry wzorzec iteracji przez własności tegoż prototypu oraz same wartości stałych wyświetlanych w tabeli. Zauważ, że środkowy zakres zmiennych to kody znaków reprezentujące klawisze wciśnięte podczas zdarzenia (i do pobrania za pomocą własności charCode). Załaduj poniższy kod jako stronę www, aby zobaczyć stale obiektu zdarzenia.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  
  <title>Show Event properties</title>
  
  <style type="text/css">
   table {border-collapse: collapse;}
   thead {font-weight: bold;}
   td {padding: 2px 10px 2px 10px;}
   .odd {background-color: #efdfef;}
   .even {background-color: #ffffff;}
  </style>
  
  <script type="text/javascript">
  
  function showEventProperties(e)
  {
   function addCell(row, text) {
    var cell = row.insertCell(-1);
    cell.appendChild(document.createTextNode(text));
   }
  
   var e = e || window.event;
   document.getElementById('eventType').innerHTML = e.type;
  
   var table = document.createElement('table');
   var thead = table.createTHead();
   var row = thead.insertRow(-1);
   var lableList = ['#', 'Property', 'Value'];
   var len = lableList.length;
  
   for (var i=0; i<len; i++) { 
    addCell(row, lableList[i]);
   }
  
   var tbody = document.createElement('tbody');
   table.appendChild(tbody);
  
   for (var p in e) {
    row = tbody.insertRow(-1);
    row.className = (row.rowIndex % 2)? 'odd':'even';
    addCell(row, row.rowIndex);
    addCell(row, p);
    addCell(row, e[p]);
   }
  
   document.body.appendChild(table);
  }
  window.onload = function(event){
   showEventProperties(event);
  }
  </script>
  
  <h1>Properties of the DOM <span id="eventType"></span> Event Object</h1>
  

  Przykład 8: Zastosowanie interfejsu DOM Table

  Interfejs DOM HTMLTableElement dostarcza kilku wygodnych metod do tworzenia i modyfikacji tabeli. Dwoma często stosowanymi metodami są table.insertRow i row.insertCell.

  Aby dodać wiersz i kilka komórek do istniejącej tabeli:

  <table id="table0">
   <tr>
   <td>Row 0 Cell 0</td>
   <td>Row 0 Cell 1</td>
   </tr>
  </table>
  
  <script type="text/javascript">
  
  var table = document.getElementById('table0');
  var row = table.insertRow(-1);
  var cell, text;
  for (var i=0; i<2; i++) {
   cell = row.insertCell(-1);
   text = 'Row ' + row.rowIndex + ' Cell ' + i;
   cell.appendChild(document.createTextNode(text));
  }
  
  </script>
  

  Uwagi

  • A table's innerHTML property should never be used to modify a table, although you can use it to write an entire table or the content of a cell.
  • If DOM Core methods document.createElement and element.appendChild are used to create rows and cells, IE requires that they are appended to a tbody element, whereas other browsers will allow appending to a table element (the rows will be added to the last tbody element).
  • There are a number of other convenience methods belonging to the table interface that can be used for creating and modifying tables.
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Bedi, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,