Porównywanie wersji

window.closed

Wersja 179422:

Sprawdzenie wersji 179422 wykonane przez Internauta1024A

Wersja 179423:

Sprawdzenie wersji 179423 wykonane przez Rev

Tytuł:
window.closed
window.closed
Ciąg znaków:
DOM/window.closed
DOM/window.closed
Etykiety:
DOM, Gecko, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_Gecko_DOM
DOM, Gecko, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_Gecko_DOM
Treść:

Wersja 179422
Wersja 179423
n14      This property indicates whether the referenced window is cln14      Ta właściwość oznacza czy dane okno jest zamknięte lub nie.
>osed or not. 
n24      This property is read-only.n24      Ta właściwość jest tylko do odczytu.
n34        A boolean. Possible Values:n34        Wartość logiczna. Możliwe wartości:
n39        <code>true</code>: The window has been closed.n39        <code>true</code>: Okno zostało zamknięte.
n42        <code>false</code>: The window is open.n42        <code>false</code>: Okno jest otwarte.
n48    <h4 name="Change_the_URL_of_a_window_from_a_popup">n48    <h4 name="Zmiana_URL_okna_pierwotnego_z_okna_otworzonego.">
49      Change the URL of a window from a popup49      Zmiana URL okna pierwotnego z okna otworzonego.
n52      The following example demonstrates how a popup window can cn52      Ten przykład demonstruje w jaki sposób okno otworzone może 
>hange the URL of the window that opened it. Before attempting to >zmienić URL okna, które je otwarło. Przed próbą zmiany URLa, spra
>change the URL, it checks that the current window has an opener u>wdza czy obecne okno posiada okno-rodzica używając właściwości <a
>sing the <a href="pl/DOM/window.opener">window.opener</a> propert> href="pl/DOM/window.opener">window.opener</a> oraz czy nie zosta
>y and that the opener isn't closed:>ło ono zamknięte.
n55// Check that an opener exists and is not closedn55// Sprawdza czy okno otwierające istnieje i nie zostało zamknięte
n61      Note that popups can only access the window that opened then61      Zauważ, że okno otwierane ma dostęp tylko do okna, które je
>m.> otworzyło.
n63    <h4 name="Refreshing_a_previously_opened_popup">n63    <h4 name="Od.C5.9Bwierzanie_uprzednio_otwartego_okna">
64      Refreshing a previously opened popup64      Odświerzanie uprzednio otwartego okna
n67      In this example the function <code>refreshPopupWindow()</con67      W tym przykładzie funkcja <code>refreshPopupWindow()</code>
>de> calls the <code>reload</code> method of the popup's location > wywołuje metodę <code>reload</code> obiektu <code>location</code
>object to refresh its data. If the popup hasn't been opened yet o>> otwartego okna, by odświerzyć jego dane. Jeżeli okno nie został
>r the user has closed it a new window is opened.>o jeszcze otwarte, bądź użytkownik zamknął je, zostaje utworzone 
 >nowe okno.
n74    // popupWindow is open, refresh itn74    // popupWindow jest otwarte, przeładujmy je
n77    // Open a new popup windown77    // Otwieramy nowe okno
n86      DOM Level 0. <code>window.closed</code> is not part of any n86      DOM Level 0. <code>window.closed</code> nie jest częścią ża
>W3C specification or technical recommendation.>dnej specyfikacji W3C ani technicznej rekomendacji.
t88    <h3 name="Additional_Reference">t88    <h3 name="Dodatkowe_.C5.BAr.C3.B3d.C5.82a">
89      Additional Reference89      Dodatkowe źródła

Wróć do historii