Atrybuty elementu XUL

« Dokumentacja XUL Następujące atrybuty są zwykle stosowane do wszystkich elementów XUL:

align
Typ:jedna z wartości poniżej
Atrybut align określa jak elementy potomne pudełka są rozmieszczone kiedy rozmiar pudełka jest większy, niż wszystkie rozmiary razem dzieci elementu. Dla pudełek, które posiadają poziomą orientację, to określa jak jego dzieci będą rozmieszczone pionowo. Atrybut pack jest podobny do rozmieszczenia, lecz jest stosowany do określenia pozycji w przeciwnych kierunkach. Możemy także określić wartość rozmieszczenia stosując własność stylu -moz-box-align.
 • start: Elementy potomne są rozmieszczone od początku lewego lub górnego brzegu pudełka. Jeśli pudełko jest większe, niż cały rozmiar dziecka, to dodatkowa przestrzeń jest umieszczona w prawej lub dolnej stronie.
 • center: Extra space is split equally along each side of the child elements, resulting the children being placed in the center of the box.
 • end: Child elements are placed on the right or bottom edge of the box. If the box is larger than the total size of the children, the extra space is placed on the left or top side.
 • baseline: This value applies to horizontally oriented boxes only. It causes the child elements to be aligned so that their text labels are lined up.
 • stretch: The child elements are stretched to fit the size of the box. For a horizontal box, the children are stretched to be the height of the box. For a vertical box, the children are stretched to be the width of the box. If the size of the box changes, the children stretch to fit. Use the flex attribute to create elements that stretch in the opposite direction.
 • left: Elementy są rozmieszczone na ich lewych brzegach.
 • center: Elementy są wyśrodkowane poziomo.
 • right: Elementy są rozmieszczone na ich prawych brzegach.
allownegativeassertions
Typ: boolean
Jakikolwiek poprawny element, który posiada atrybut źródła danych. Kiedy wiele źródeł danych jest użytych, jedno może przesłaniać twierdzenie drugiego. Ten atrybut, jeśli jest prawdą, która jest domyślnym ustawieniem, pozwala danym źródłowym na negację wcześniejszego twierdzenia.class
Typ: string
Definiuje klasę stylu dla elementu. Wiele klas może być określanych przez oddzielenie ich spacją.


coalesceduplicatearcs
Typ: boolean
Jakikolwiek poprawny element, który posiada atrybut źródła danych. Kiedy wiele źródeł danych jest użytych, jedno może przesłaniać twierdzenie drugiego. Ten atrybut, jeśli jest prawdą, która jest domyślnym ustawieniem, pozwala danym źródłowym na negację wcześniejszego twierdzenia.collapsed
Typ: boolean
Jeśli true, to element jest zawinięty i nie będzie wyświetlony. Jest równoważny do ustawienia widoczności własności CSS 'collapse'.
container
Typ: boolean
Ustaw na true, jeśli element spełnia funkcję jako kontener, który posiada elementy potomne. Będzie ustawiony jako potrzebny w kreatorze szablonów.
containment
Typ: URI predykatu RDF
Ten atrybut określa własności RDF, które sygnalizują, że źródło jest kontenerem. Kiedy generujemy zawartość z szablonu to jest stosowany do określenia, które zasoby z bazy danych są kontenerami i w ten sposób posiada węzły potomne i które nie są kontenerami.
Ten atrybut powinien zostać umieszczony w tym samym elemencie, w którym są źródła danych i atrybuty ref. Może być ustawiona jedna spacja przerwy w liście własności RDF lub źródeł.
contextmenu
Typ: id elementu popup
Alternatywna nazwa dla atrybutu context, jednakże odpowiada również własności skryptu 'contextmenu'.dir
Typ: jedna z wartości poniżej
Kierunek, w którym umieszczane są elementy potomne danego elementu.
 • normal: Elementy są umieszczane od lewej do prawej lub od góry do dołu, w kodzie XUL.
 • reverse: Elementy są umieszczane od prawej do lewej lub od dołu do góry. Jest to odwrotność porządku, w którym zostały one umieszczone w kodzie XUL.
empty
Typ: boolean
Ustawia true, jeśli element jest kontenerem bez elementu potomnego. Zostanie ustawiony poprzez kreator szablonów jako potrzebny.equalsize
Typ: jedna z wartości poniżej
Ten atrybut potrafi tworzyć dziecko elementu o takim samym rozmiarze.
 • always: Dla elementów zorientowanych poziomo, będzie tworzone dziecko ze wszystkich posiadanych szerokości potomka. Dla elementów zorientowanych pionowo będzie tworzone jego dziecko wszystkich posiadanych wysokości najwyższego potomka.
 • never: Wszystkie dzieci są wyświetlone w rozmiarze żądanym przez zawartość lub określone poprzez atrybut szerokości i wysokości lub poprzez własność szerokości i wysokości CSS.flags
Typ: lista wartości znajdujących się poniżej oddzielonych spacją
Ustawia flagi użyte dla różnych celów. Dwie flagi są definiowane, które mogą być wartościami tego atrybutu.
 • dont-test-empty: Dla szablonu generowanej zawartości kompilator nie sprawdzi czy kontener jest pusty.
 • dont-build-content: Ta flaga może być użyta na drzewie by wskazać, że elementy zawartości nie powinny być generowane. Poprawia to wprawdzie wydajność, lecz uniemożliwia korzystanie z funkcji DOM to pobierania wierszy drzewa.flex
Typ: string (reprezentujący integer)
 
Określa elastyczność elementu, co oznacza w jaki sposób kontener dystrybuuje dostępną przestrzeń pomiędzy swoimi potomkami. Elementy elastyczne powiększają się i zmniejszają wypełniając całą dostępną przestrzeń. Elementy posiadające wyższą wartość tego atrybutu powiększają się bardziej niż elementy z niższymi wartościami, proporcjonalnie do podanych wartości. Konkretna wartość nie jest brana pod uwagę jeśli nie ma więcej elementów elastycznych w danym kontenerze.  W chwili gdy domyślny rozmiar elementów w pudełku jest już obliczony, elementom przydzielana jest pozostała wolna przestrzeń w zależności od ich współczynnika elastyczności.
height
Typ: string (reprezentujący integer)
Wysokość elementu w pikselach. Zalecane jest stosowanie zamiast wysokości - własność wysokości CSS.


hidden
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true, element jest nie wyświetlane. Jest to podobne do ustawienia wyświetlania własności CSS na none.


id
Typ: id elementu, musi być unikatowym identyfikatorem w oknie
Unikatowy identyfikator, który będzie identyfikował się z elementem. Możemy go zastosować jako parametr do getElementById() i innych funkcji DOM oraz jako odniesienie do elementu w arkuszach stylu.
insertafter
Typ: id elementu
Kiedy element jest w overlay, to atrybut insertafter określa id elementu w bazowym oknie, który element powinien zostać później wyświetlony. Ten atrybut przesłania atrybut insertbefore. Ta wartość może być listą składającą się z poszczególnych id oddzielonych przecinkiem, które są skanowane i pierwszy znaleziony w oknie jest użyty.insertbefore
Typ: id elementu
Kiedy element jest w overlay, to atrybut insertbefore określa id elementu w bazowym oknie, który element powinien zostać wyświetlony wcześniej. Ta wartość może być listą składającą się z poszczególnych id oddzielonych przecinkiem, które są skanowane i pierwszy znaleziony w oknie jest użyty.left
Typ: string (reprezentujący integer)
Dla elementów umieszczonych wewnątrz stosu (stack), określa pozycje elementu od lewego brzegu.


maxheight
Typ: string (reprezentujący integer)
Maksymalna wysokość elementu. Przesyła własność CSS max-height.
maxwidth
Typ: string (reprezentujący integer)
Maksymalna szerokość elementu. Przesyła własność CSS max-width.


menu
Typ: id elementu popup
Alternatywna nazwa dla atrybutu popup, lecz także przesyła do skryptu własność 'menu'.
minheight
Typ: string (reprezentujący integer)
Minimalna wysokość elementu. Przesyła własność CSS min-height.


minwidth
Typ: string (reprezentujący integer)
Minimalna szerokość elementu. Jest przesyłana do własności CSS min-width.
observes
Typ: id elementu broadcaster
Ustawia id elementu broadcaster, który jest obserwowany poprzez ten element. Jeśli atrybut zostanie zmieniony w rozgłaszaczu, to będzie on także zmieniony w obserwatorze.
orient
Typ: jedna z wartości poniżej
Wykorzystywany do określenia, czy elementy potomne danego elementu zorientowane są poziomo czy pionowo. Domyślna wartość zależy od danego elementu. Można także skorzystać z własności stylu -moz-box-orient.
 • horizontal: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden obok drugiego w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
 • vertical: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden pod drugim w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
pack
Typ:jedna z wartości poniżej
Atrybut pack określa gdzie elementy potomne box są umieszczone, kiedy pudełko jest większe niż rozmiar dziecka. Dla pudełek z orientacją poziomą jest użyty to sygnalizowania pozycji dziecka poziomo. Dla pudełek z orientacją pionową jest stosowany dla pozycji poziomej dziecka. Atrybut align jest stosowany do określenia pozycji w przeciwnych kierunkach. Możemy także określić wartość pack stosując własność stylu -moz-box-pack.
 • start: Child elements are placed starting from the left or top edge of the box. If the box is larger than the total size of the children, the extra space is placed on the right or bottom side.
 • center: Extra space is split equally along each side of the child elements, resulting the children being placed in the center of the box.
 • end: Child elements are placed on the right or bottom edge of the box. If the box is larger than the total size of the children, the extra space is placed on the left or top side.

Zobacz także

Więcej informacji znajduje się w kursie XUL

popup
Typ: id elementu popup
Powinien być ustawiony na wartość id elementu popup, który powinien się wyświetlić, gdy użytkownik kliknie w ten element.

 

ref
Typ:URI źródła RDF
Dla szablonowo generowanych elementów, ten atrybut jest stosowany do określenia korzenia (węzła głównego) RDF, gdzie rozpoczyna się generowanie zawartości. Będzie ona przesyłana do wartości. This will correspond to the value of an about attribute on an RDF container. This attribute should be placed alongside the datasources attribute.
removeelement
Typ: id elementu
Kiedy umieszczony na elemencie w nakładce overlay, to sygnalizuje, który element w bazowym pliku powinien być usunięty z okna.
sortDirection
Typ: jedna z wartości poniżej
Ustaw ten atrybut na ustawienie kierunku, w którym zawartość szablonów została wygenerowana i posortowana. Zastosuj atrybut sortResource, aby określić klucz sortowania.
 • ascending: Dane są sortowane w kolejności rosnącej.
 • descending: Dane są sortowane w kolejności malejącej.
 • natural: Dane są sortowane w zwyczajny sposób, co oznacza porządek w tych, co zostały w magazynie.
sortResource
Typ: adres URI predykatu RDF
Dla szablonu generowanej treści, określa słowo kluczowe sortowania, jeśli będziemy chcieli, aby treść była sortowana. Słowo kluczowe powinno być pełnym adresem URI źródła sortowania, na przykład 'http://home.netscape.com/NC-rdf#Name'. Umieść ten atrybut na tym samym elemencie jako atrybut datasources. Zastosuj sortResource2 do określenia drugiego słowa kluczowego sortowania.
sortResource2
Typ: adres URI predykatu RDF
Drugie słowo kluczowe dla sortowanej treści.statustext
Typ: string
Stosujemy do ustawienia tekstu, który zostanie wyświetlony na pasku stanu, kiedy użytkownik przesuwa mysz nad elementem. Przeglądarka Mozilli nie reguluje paska stanu automatycznie. Ten atrybut służy tylko jako miejsce do przechowywania tekstu. W Firefoksie, ten tekst jest umieszczany automatycznie w statusbar dla pozycji menu (menuitems) na pasku menu.
style
Typ: styl CSS inline
Reguły stylu CSS stosowany do elementu. Składnia jest jako atrybut stylu HTML. Jest preferowany do umieszczenia reguł stylu w arkuszu stylów.
tooltip
Typ: id elementu tooltip
Powinien być ustawiony na wartość id elementu popup, który powinien być zastosowany jako okienko porady, kiedy kursor myszki jest w danym momencie nad elementem. Porada automatycznie znika, kiedy kursor zostaje przesunięty z nad elementu. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na '_child', to pierwsza porada elementu potomnego zostanie użyta wewnątrz elementu.
top
Typ: string (reprezentujący integer)
Dla elementów umieszczonych wewnątrz stosu (stack), określa pozycję elementu od górnego brzegu.
wait-cursor
Typ: boolean
Ustaw ten atrybut na wartość true, aby zmienić kursor na zajęty, kiedy znajdzie się on nad danym elementem. Zwykle ustawia się ten atrybut w elemencie window lub innym elemencie najwyższego poziomu.
width
Typ: string (reprezentujący integer)
Szerokość elementu w pikselach. Zwykle jednak powinno stosować się własność width w arkuszu stylów.