Poprawne użycie tytułów w zewnętrznych arkuszach stylów

Zewnętrzne arkusze stylów są zwykle łączone z dokumentami HTML przy użyciu elementu link, ale niezwykle ważnym jest właściwe użycie atrybutów tego elementu. Ponieważ istnieją trzy rodzaje arkuszy stylów, atrybut title jest niezbędny do określenia dwóch z nich. Obecność atrybutu title w elemencie link odwołującym się do zewnętrznego arkusza stylów może sprawić, że stanie się on preferowanym arkuszem stylów. W większości przypadków spowoduje to zignorowanie zewnętrznego arkusza stylów, co zwykle nie jest tym, czego życzył sobie autor.

Dlaczego tytuł się liczy?

Atrybut title wpływa na sposób w jaki zewnętrzny arkusz stylów będzie zastosowany w dokumencie. Użycie atrybutu title jest tak charakterystyczne, że specyfikacja HTML 4.01 dzieli arkusze stylów ze względu na jego obecność lub jej brak. Poprzez użycie atrybutu title można kontrolować, kiedy dany arkusz stylów zawsze stosuje się do dokumentu, czy też jest używany tylko w niektórych, specyficznych przypadkach.

Istnieją trzy rodzaje arkuszy stylów: stałe, preferowane oraz alternatywne. Najbardziej znanymi autorom będą stałe arkusze stylów, których dowolna ilość może być jednocześnie użyta w dokumencie. Stałym arkuszem stylów jest taki, który nie ma atrybutu title, a wartością atrybutu rel jest stylesheet. Dokument może się odwoływać do jednego lub więcej stałych arkuszy stylów, z których wszystkie są używane podczas prezentacji dokumentu.

Preferowanym arkuszem stylów jest natomiast taki, który ma do atrybutu rel przypisaną wartość stylesheet i posiada dowolną wartość atrybutu title. Poniżej dwa przykłady:

<link type="text/css" rel="stylesheet" title="Style podstawowe" href="basic.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" title="Ryby i łódki" href="ocean.css" />

W specyfikacji HTML 4.01 określone jest, iż tylko jeden z preferowanych arkuszy stylów może być użyty w danym momencie. W związku z tym, patrząc na powyższy przykład, tylko jeden z podanych dwóch preferowanych arkuszy stylów będzie zastosowany w dokumencie. W specyfikacji brak procedury decydującej o tym, który z podanych arkuszy stylów powinien być użyty, wobec czego przeglądarki mają wolny wybór, który arkusz stylów zastosują.

Zatem dowolny link do arkusza stylów, w którym określony został atrybut title nie może być stały, i może być zignorowany przez przeglądarkę. Każdy z elementów link odwołujący się do arkusza stylów i zawierający atrybut title musi być preferowanym albo alternatywnym arkuszem stylów, zależnie od wartości atrybutu rel.

W dokumencie odwołującym się do alternatywnych arkuszy stylów, preferowany arkusz stylów będzie używany tak długo, póki użytkownik nie wybierze żadnego z arkuszy alternatywnych. Zatem, kiedy dokument jest ładowany przeglądarka użyje wszystkich stałych arkuszy stylów, oraz jednego preferowanego (należy pamiętać, iż tylko jeden z arkuszy powinien być określony jako preferowany). Gdy użytkownik wybierze jeden z arkuszy alternatywnych, arkusz preferowany przestanie być używany, lecz będzie mógł być wybrany ponownie przez użytkownika.

Podstawowym użyciem preferowanego arkusza stylów jest określenie jednego z arkuszy stylów jako "domyślnego" dla prezentacji. Jeśli zostanie wybrany którykolwiek z alternatywnych arkuszy stylów, arkusz preferowany przestaje być używany na korzyść wybranego przez użytkownika alternatywnego arkusza stylów.

Zalecenia

Twórcy stron powinni upewniać się, że każdy z arkuszy stylów, które powinny być używane zawsze są zadeklarowane jako stałe, a nie preferowane. Cytując, Specyfikacja HTML 4.01, sekcja 14.3.1 określa:

  • Aby uczynić arkusz stylów stałym, ustaw atrybut rel równy "stylesheet" i nie ustawiaj atrybutu title.
  • Aby uczynić arkusz stylów preferowanym, ustaw atrybut rel równy "stylesheet" i nadaj nazwę temu arkuszowi używając atrybutu title.

Odnośniki

Informacje o dokumencie

  • Autor: Eric A. Meyer
  • Data ostatniej aktualizacji: December 30th, 2002
  • Informacje o prawach autorskich: Copyright © 2001-2003 Netscape.