mozilla

Porównywanie wersji

Firefox

Change Revisions

Wersja 482057:

Sprawdzenie wersji 482057 wykonane przez splewako

Wersja 482547:

Sprawdzenie wersji 482547 wykonane przez Yecril

Tytuł:
Firefox
Firefox
Ciąg znaków:
Mozilla/Firefox
Mozilla/Firefox
Etykiety:
"Mozilla", "Firefox", "TopicStub", "NeedsTranslation", "junk"
"Mozilla", "Firefox", "TopicStub", "NeedsTranslation"
Treść:

Revision 482057
Revision 482547
n10          W Firefoxie Desktop mówi się o dodatkach, gdzie widzimyn10          <a href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/">Moz
>, że słowo dodatki brzmi zachęcająco. Należy wyróżnić podział na >illa Firefox</a> jest popularną przeglądarką Plecionki dostępną d
>dwie grupy w przedsiąwzięciu tego opisu, mianowicie dodatki, któr>la wielu platform, między innymi GNU/Linux, Apple Mac OS&nbsp;X i
>e należy utworzyć , a drugagrupa współrzędnych to wyjaśnienie sło> Microsoft Windows na pulpicie, a także Google Android na urządze
>wa Add-on. Jeśli chodzi o kwestię dodatków, to włśnie Add-on Mana>niach przenośnych. Pozostając w&nbsp;szerokiej zgodności z&nbsp;n
>ger zapewnia dostęp do zakładek. Wyjaśnienie słowa Add-on jest na>ajnowszymi osiągnięciami technologii plecionkowej i dostarczając 
>stępujące: Po pierwsze, Add-on oznacza rozszerzenie lub urządzeni>mocnych <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools">
>e dodatkowe. Podobne tłumaczenia: dobudowywać, dodawać, dodać, do>narzędzi rozwojowych</a>, <a href="http://www.mozilla.org/en-US/f
>kładać, dolewać, dalej, na, o, w dalszym ciągu. Poprzez &nbsp;inf>irefox/new/">Mozilla Firefox</a> jest najwspanialszą przeglądarką
>ormacje Api można pobrać dodatki, i to różne ich rodzaje, przy ty> zarówno dla użytkowników końcowych jak i dla twórców Plecionki.
>m używamy AddonManager. Aby zainstalować pobieranie dodatku należ 
>y posłużyć się InstallForFile, zaś cancel jest unieważnieniem. Po 
> unieważnieniu można ponownie wprowadzić dodawanie nowego dodatku 
> posługująć się InstallListener. AddonInstal oznacza instalować.& 
>nbsp;<code><em>W tych wszystkich opisanych rzeczach , gdzie posłu 
>giwaliśmy się informacjami już istniejącymi na innych stronach za 
>uważamy, że sposoby zainstalowania nowych dodatków są ogólnie tut 
>aj podane, ale nie mamy orientacji, w jaki sposób włściwie osiągn 
>ąć cel, to zainstalować dodatek. Należałoby zweryfikować poprzez  
>doświadczenie, czy tą drogą opisaną powyżej można sporowadzić dla 
> siebie dodatek, bowiem wydaje się, że opis jest niewystarczający 
>, jest jakby tylko schematem bez potwierdzenia zupelności wystarc 
>zającej do całości zrozumienia pobierania dodatków. Np. jeśli uży 
>wamy podanego linku o nazwie AddonInstal, to okazuje się,że ta dr 
>oga nie prowadzi bezpośrednio do otrzymania dodatku,lecz prowadzi 
> na inną stronę, gdzie raczej są następne tłumaczenia i wykresy.< 
>/em></code><strong>Bardzo szlachetną sprawą Mozilli&nbsp; Firefok 
>s jest ukazanie jej jakby głównej strony, która ukazuje się zaraz 
> po włczeniu tej przglądarki. Z założeniem jednak innym musimy pr 
>zyjąć t,e kwestię, że różne są wejścia na stronę Mozilli, gdyż np 
>. inną jest strona startowa Mozilli</strong> 
t13          <strong>firefoks ,podobnie o niższym pułapie też inna, t13          Źródła oprogramowania <a href="http://hg.mozilla.org/re
>gdzi tutaj nisko wpisuje się treść wyszukiwania. Natomiast gdy je>leases/mozilla-release/summary">Mozilla Firefox</a> są otwarte; d
>steśmy na stronie z różnymi nowymi ofertami, tutaj można widzieć >użą część kodu dostarczyli ochotnicy z&nbsp;naszej ogromnej społe
>na samej górze: Desktop, Mobile, Add-ons, Support, About. Każdy z>czności. Tu dowiecie się o dokładaniu się do projektu <a href="ht
> tych nagłówków posiada podfunkcje przy dotyku myszki i można je >tp://hg.mozilla.org/releases/mozilla-release/summary">Mozilla Fir
>wybierać kliknnięciem. A gdy klikniemy w prawym górnym rogu na na>efox</a>, jak również odnajdziecie odsyłacze do dokumentacji o bu
>pis Mozilla, wtedy mamy: Misja, O nas, Produkty, Dołącz do nas. N>dowaniu dodatków do przeglądarki <a href="http://hg.mozilla.org/r
>iżej na czarnym tle można kliknąć na napis: Odwiedź Mozilla Devel>eleases/mozilla-release/summary">Mozilla Firefox</a>, używaniu na
>oper Network, gdzie można się zalogować za pomocą Persony.</stron>rzędzi rozwojowych <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/d
>g> <em>Jednak popełniliśmy bład w określaniu strony startowej Fir>ocs/Tools">Mozilla Firefox</a> itd.
>efoxa. Chodzi nie o stronę startową, lecz o wybór w wyszukiwarce  
>google następującego tematu: Partnerzy Firefoxa. Tak więc temat o 
>pisywany przez nas jest właśnie na tej stronie wymienionej przd c 
>hwilą.&nbsp;<strong>Podsumowując niektóre rzeczy należy wspomnieć 
>, że uczyliśmy się zapamiętywania takich kwestii jak język HTLM,  
>JavaScript i CSS, potem była mowa o silniku służącym do wyświetla 
>nia stron internetowych, a teraz jeszce wyjaśnimy , co to jest bu 
>forowanie. Jest to wyrównywanie różnicy prędkości przesyłania dan 
>ych pomiędzy różnymi urządzeniami. Stwierdziliśmy tę faktyczność, 
> że na stronie "Dołącz do nas" jest piękny układ z nagłówkami do  
>wybierania różnych stron, także znajdują się pewne wiadomości na  
>temat zdobyczy w nauce i postępach dotyczących Mozilli. Zbiór wia 
>domości z różnych zakresów może stanowić dużą pomoc w naprawianiu 
> błędów i opracowywaniu nowych projektów, dlatego staramy się nak 
>reślać i powtarzać &nbsp;wrza z wyjaśnianiem trudne słowa, symbol 
>e itp.</strong></em>&nbsp;<sup>PHP to nazwa strony, gzdzie mowa j 
>est o SOAP. SOAP może być używany do pisania serwerów SOAP i klie 
>ntów. Podzbiory też w nim występują i jednym z nich jest SOAP 1.1 
>. Tutaj opisujemy PHP, jako uniwersalny język skryptowy dzięki kt 
>óremu tworzy się aplikacje WWW. Umożliwia to programistom dynamic 
>zne generowanie stron internetowych. PHP 5.4.2 jest tym elementem 
>, gdzie 30 błędów jest tu naprawionych i zachęca się użytkowników 
> jego do aktualizacji tej wersji.</sup>W Google code wyszukaliśmy 
> projekt strony mpmath, gdzie są umieszczone trzy zdjęcia z wykre 
>sami. Na dalszej stronie matplotlib mamy bibliotekę i tutaj też s 
>ą zdjęcia z wykresami. Matplotlib stara się o proste rzeczy i o u 
>łatwienie trudnych. Można tutaj generować wykresy, histogramy, wi 
>dma mocy, wykresy słupkowe, errorcharts, rozrzutu itp. zaledwie w 
> kilka linii kodu. Są tu &nbsp;zrzuty ekranu, gdzie na dalszej st 
>rone mamy też zdjęcia z wykresami w powiększeniu a także spis tre 
>ści zrzutów ekranu dość obszrny. Strony są ułożone w sposób estet 
>yczny w swoim wyglądzie.r application, available for many platfor 
>ms including Windows, Mac OS X, and Linux on the desktop, as well 
> as Android on mobile devices. With broad compatibility with the  
>latest in Web technologies and powerful <a href="/en-US/docs/Tool 
>s" title="/en-US/docs/Tools">developer tools</a>, Firefox is a gr 
>eat browser both for end users and Web developers. 
14        </p>
15        <p>
16          Firefox is an open source project; much of the code is 
>contributed by our enormous volunteer community. Here you'll lear 
>n both about contributing to the Firefox project, but you'll also 
> find links to documentation about building Firefox add-ons, usin 
>g the Firefox developer tools, and so forth. 

Wróć do historii