Symbool

Het gegevenstype symbool is een primitief gegevenstype. De Symbol() functie geeft een waarde terug (returns a value) van het type symbool, heeft statische eigenschappen die verscheidene leden van ingebouwde objecten blootstelt, heeft statische methoden die het globale symbolregister blootstellen en vertegenwoordigd een ingebouwde objectklasse. Maar is onvolledig als een constructor, omdat het niet de "new Symbol()" syntaxis ondersteund.

Elke waarde teruggekregen van Symbol() is uniek. Zo'n teruggekregen waarde kan, bijvoorbeeld, gebruikt worden als identificatiemiddel voor objecteigenschappen; het primaire doel van dit gegevenstype. Hoewel er andere use-cases zijn, zoals het beschikbaar maken van ondoorzichtige gegevenstypen of als algemeen uniek identificatiemiddel. Meer uitleg over het doel en gebruik van het symbool is te vinden in de woordenlijst.

Beschrijving

Om een nieuw primitief symbool te creĆ«ren, schrijf je Symbol() met een optionele String als beschrijving:

let sym1 = Symbol()
let sym2 = Symbol('foo')
let sym3 = Symbol('foo')

De bovenstaande code creĆ«ert drie nieuwe symbolen. Let er op dat Symbol("foo") niet de string "foo" omzet naar een symbool maar dat het telkens een nieuw uniek symbool creĆ«ert:

Symbol('foo') === Symbol('foo') // false

De volgende syntaxis met de new operator zal een TypeError: afwerpen:

let sym = new Symbol() // TypeError

Dit behoed auteurs ervoor om nadrukkelijk een Symbol wrapper-object te creĆ«ren in plaats van een nieuwe symboolwaarde. Terwijl normaal gesproken primitieve gegevenstypen wel gemaakt kunnen worden met een wrapper-object. (Zoals: new Boolean, new String en new Number).

Als je echt een Symbol wrapper-object wilt maken, kun je dit doen met de Object() functie:

let sym = Symbol('foo')
typeof sym   // "symbol"
let symObj = Object(sym)
typeof symObj  // "object"

Gedeelde symbolen in het globale symboolregister

De bovenstaande syntaxis, die gebruik maakt van de Symbol() functie, creĆ«ert alleen niet een globaal symbool dat te gebruiken is door je gehele codebase. Om symbolen te creĆ«ren die door al je bestanden en zelfs door je realms (met elk hun eigen globale scope) te gebruiken zijn; gebruik je de methoden Symbol.for() en Symbol.keyFor(). Om, respectievelijksymbolen in het globale symbolenregister aan te maken en terug te krijgen.

Symbooleigenschappen vinden in objecten

De methode Object.getOwnPropertySymbols() geeft een array met symbolen terug en laat je symbooleigenschappen vinden in een opgegeven object. Let er op dat elk object geĆÆnitialiseerd wordt zonder eigen symbooleigenschappen, dus deze array zal leeg zijn tenzij je een symbool als eigenschap hebt gegeven aan een object. 

Constructor

Symbol()
De  Symbol() constructor geeft een waarde terug van het type symbol, maar is incompleet als een constructor omdat het niet de "new Symbol()" syntaxis ondersteund.

Static properties

Symbol.asyncIterator
A method that returns the default AsyncIterator for an object. Used by for await...of.
Symbol.hasInstance
A method determining if a constructor object recognizes an object as its instance. Used by instanceof.
Symbol.isConcatSpreadable
A Boolean value indicating if an object should be flattened to its array elements. Used by Array.prototype.concat().
Symbol.iterator
A method returning the default iterator for an object. Used by for...of.
Symbol.match
A method that matches against a string, also used to determine if an object may be used as a regular expression. Used by String.prototype.match().
Symbol.matchAll
A method that returns an iterator, that yields matches of the regular expression against a string. Used by String.prototype.matchAll().
Symbol.replace
A method that replaces matched substrings of a string. Used by String.prototype.replace().
Symbol.search
A method that returns the index within a string that matches the regular expression. Used by String.prototype.search().
Symbol.split
A method that splits a string at the indices that match a regular expression. Used by String.prototype.split().
Symbol.species
A constructor function that is used to create derived objects.
Symbol.toPrimitive
A method converting an object to a primitive value.
Symbol.toStringTag
A string value used for the default description of an object. Used by Object.prototype.toString().
Symbol.unscopables
An object value of whose own and inherited property names are excluded from the with environment bindings of the associated object.

Static methods

Symbol.for(key)
Searches for existing symbols with the given key and returns it if found. Otherwise a new symbol gets created in the global symbol registry with key.
Symbol.keyFor(sym)
Retrieves a shared symbol key from the global symbol registry for the given symbol.

Instance properties

Symbol.prototype.description
A read-only string containing the description of the symbol.

Instance methods

Symbol.prototype.toSource()
Returns a string containing the source of the Symbol object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Symbol.prototype.toString()
Returns a string containing the description of the Symbol. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Symbol.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the Symbol object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.
Symbol.prototype[@@toPrimitive]
Returns the primitive value of the Symbol object.

Examples

Using the typeof operator with symbols

The typeof operator can help you to identify symbols.

typeof Symbol() === 'symbol'
typeof Symbol('foo') === 'symbol'
typeof Symbol.iterator === 'symbol'

Symbol type conversions

Some things to note when working with type conversion of symbols.

 • When trying to convert a symbol to a number, a TypeError will be thrown
  (e.g. +sym or sym | 0).
 • When using loose equality, Object(sym) == sym returns true.
 • Symbol("foo") + "bar" throws a TypeError (can't convert symbol to string). This prevents you from silently creating a new string property name from a symbol, for example.
 • The "safer" String(sym) conversion works like a call to Symbol.prototype.toString() with symbols, but note that new String(sym) will throw.

Symbols and for...in iteration

Symbols are not enumerable in for...in iterations. In addition, Object.getOwnPropertyNames() will not return symbol object properties, however, you can use Object.getOwnPropertySymbols() to get these.

let obj = {}

obj[Symbol('a')] = 'a'
obj[Symbol.for('b')] = 'b'
obj['c'] = 'c'
obj.d = 'd'

for (let i in obj) {
  console.log(i) // logs "c" and "d"
}

Symbols and JSON.stringify()

Symbol-keyed properties will be completely ignored when using JSON.stringify():

JSON.stringify({[Symbol('foo')]: 'foo'})
// '{}'

For more details, see JSON.stringify().

Symbol wrapper objects as property keys

When a Symbol wrapper object is used as a property key, this object will be coerced to its wrapped symbol:

let sym = Symbol('foo')
let obj = {[sym]: 1}
obj[sym]       // 1
obj[Object(sym)]   // still 1

Specifications

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also