Reguliere Expressies

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Reguliere expressies zijn patronen om combinaties van karakters in strings mee te vinden. In JavaScript zijn reguliere expressies ook objecten. Deze patronen worden gebruikt met de  exec en test methoden van RegExp, en met de match, replacesearch, en split methoden van String. Dit hoofdstuk beschrijft reguliere expressies in JavaScript.

Een reguliere expressie maken

Een reguliere expressie kan op een van twee manieren gemaakt worden:

Met behulp van een letterlijke reguliere expressie, die bestaat uit een patroon tussen slash-karakters:

var re = /ab+c/;

Letterlijke reguliere expressies worden gecompileerd op het moment dat het script geladen is. Als de reguliere expressie constant blijft kan dit de prestaties verbeteren.

Of door de constructor-functie van het RegExp object te gebruiken, op de volgende manier:

var re = new RegExp('ab+c');

Het gebruik van de constructor-functie biedt runtime-compilatie van de reguliere expressie. Gebruik de constructor functie als je weet dat het reguliere expressie patroon zal veranderen, of als je het patroon niet weet en uit een andere bron krijgt, zoals input van een gebruiker.

Typen speciale karakters

Stellingen
Geven op een bepaalde manier aan dat een overeenkomst mogelijk is. Stellingen bevatten 'lookahead', 'lookbehind' en conditionele expressies.
Grenzen
Wijzen op de begin- en eindpunten van regels en woorden.
Karakter Klassen
Differentieer tussen verschillende soorten karakters zoals, bijvoorbeeld, tussen letters en cijfers.
Groepen en Bereiken
Geef groepen en bereiken van expressie karakters aan.
Kwantificeerders
Geef hoeveelheden karakters of expressies aan om te vinden.
Unicode Eigenschappen
Differentieer op basis van unicode karakter eigenschappen zoals, bijvoorbeeld, hoofd- en kleine letters, wiskundige symbolen, en punctuatie.

Een reguliere expressie schrijven

Een reguliere expressie bestaat uit eenvoudige karakters zoals /abc/, of een combinatie van eenvoudige en speciale karakters, zoals /ab*c/ of /Hoofdstuk (\d+)\.\d*/. Het laatste voorbeeld bevat haakjes die gebruikt worden als geheugen mechanisme. De overeenkomst die met dit deel gemaakt is wordt onthouden voor later gebruik., zoals beschreven in Using parenthesized substring matches.

Eenvoudige patronen gebruiken

Eenvoudige patronen bestaan uit karakters waarvoor je een directe overeenkomst wilt vinden. Het patroon /abc/ bijvoorbeeld komt alleen overeen met karakter combinaties als de karakters 'abc' samen voorkomen in exact die volgorde. Zo'n overeenkomst zou successvol zijn in de strings "Hi, do you know your abc's?" en "The latest airplane designs evolved from slabcraft." In beide gevallen is de overeenkomst de substring 'abc'. Er is geen overeenkomst met de string 'Grab crab' omdat hoewel het de substring 'ab c' bevat, het niet de precieze substring 'abc' bevat.

Speciale karakters gebruiken

Als het zoeken naar een overeenkomst meer vergt dan een directe overeenkomst, zoals het vinden van een of meerdere b's, of het vinden van witregels/ruimte, bevat het patroon speciale karakters. Het patroon /ab*c/ bijvoorbeeld komt overeen met elke combinatie karakters waarbij een enkele 'a' gevolgd wordt door nul of meerdere b's. (* betekent 0 of meer gevallen van het voorgaande item) en dan onmiddelijk gevolgd door 'c'. In de string "cbbabbbbcdebc," komt het patroon overeen met de substring 'abbbbc'.

Onderstaande tabel geeft een volledige lijst en beschrijving van de speciale karakters die gebruikt kunnen worden in reguliere expressies.

Speciale karakters in reguliere expressies
Karakter Betekenis
\

Matched volgens de volgende regels:

Een backslash die voorafgaat aan een niet-speciaal karakter geeft aan dat het volgende karakter speciaal is en niet letterlijk moet worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld, een 'b' zonder een voorafgaande '\' matched kleine-letter b's waar die ook voorkomen  — Het karakter zal letterlijk worden geïnterpreteerd. Maar de opeenvolging van '\b' komt niet overeen met wat voor karakter dan ook; het duidt op een woordgrens.

Een backslash die voorafgaat aan een speciaal karakter geeft aan dat het volgende karakter niet speciaal is en letterlijk moet worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld, het patroon /a*/ vertrouwt op het speciale karakter '*' om 0 of meerdere a's te matchen. Het patroon /a\*/ in contrast, noteert de '*'  als niet-speciaal, wat matches met strings zoals 'a' mogelijk maakt.

Vergeet niet om de \ zelf te escapen bij het gebruiken van de RegExp("patroon") notatie — \ is ook een escape karakter in strings.

^ Matched het begin van de input. Matched ook direct na een line break karakter als de multiline vlag ingesteld is op 'true'.

Als voorbeeld, /^A/ matched niet de 'A' in "uit Amsterdam", maar matched wel de 'A' in "Apenstaartje".

De '^' heeft een verschillende betekenis wanneer het voorkomt als het eerste karakter in een karakterset patroon. Zie complemented character sets voor details en een voorbeeld.
$

Matched het einde van de input. Matched ook direct voor een line break karakter als de multiline vlag is ingesteld.

Als voorbeeld, /t$/ matched niet de 't' in "beter", maar matched wel in "beet".

*

Matched de voorafgaande expressie 0 of meerdere malen. Equivalent aan {0,}.

Als voorbeeld, /bo*/ matched 'boo' in "de grote boom" en 'b' in "bar" maar niets in "hallo".

+

Matched de voorafgaande expressie 1 of meerdere malen. Equivalent aan {1,}.

Als voorbeeld, /a+/ matched de 'a' in "pan" and alle a's in "haaaaaaatsjoe", maar niets in "zzp".

?

Matched de voorafgaande expressie 0 of 1 maal. Equivalent aan {0,1}.

Als voorbeeld, /e?le?/ matched de 'el' in "angel" en de 'le' in "angle" en ook de 'l' in "oslo".

Als het direct na de quantifiers  *, +, ?, or {} wordt gebruikt maakt het deze niet-gretig (matched het minst mogelijke aantal karakters), in tegenstelling tot de standaard, die gretig is (matched zo veel mogelijk karakters als mogelijk). Bijvoorbeeld, /\d+/ toepassen op "123abc" matched "123". Echter, /\d+?/ toepassen op diezelfde string matched alleen de "1".

Wordt ook gebruikt in lookahead stellingen, zoals beschreven in de (x(?=y) en  (x(?!y) van deze tabel.
 

.

(De decimale punt) matched welk individueel karakter dan ook, met uitzondering van de newline.

Als voorbeeld, /.n/ matched 'an' and 'on' in "nay, an apple is on the tree", maar niet 'nay'.

Wanneer de s ("dotAll") vlag is ingesteld op 'true' matched het ook newline karakters.

(x)

Matched 'x' en onthoudt de match, zoals het volgende voorbeeld toont. De haakjes worden capturing parentheses genoemd

De '(foo)' en '(bar)' in het patroon /(foo) (bar) \1 \2/ matchen en onthouden de eerste twee woorden in de string "foo bar foo bar". De \1 en \2  geven de eerste en tweede substring matches tussen haakjes weer - foo and bar, en matchen de laatste twee woorden van de string. Let op dat \1, \2, ..., \n worden gebruikt in het matchende gedeelte van de regex, voor meer informatie, zie \n beneden. In het vervangings gedeelte van een regex moet de syntax $1, $2, ..., $n worden gebruikt, e.g.: 'bar foo'.replace(/(...) (...)/, '$2 $1').  $& betekent de gehele gevonden string.

(?:x) Matched 'x' maar onthoudt de match niet. De haakjes heten non-capturing haakjes, en maken het mogelijk om sub-expressies te definiëren voor regular expression operators om mee te werken.  Overweeg de voorbeeld expressie /(?:foo){1,2}/. Als de expressie /foo{1,2}/ was, zouden de {1,2} karakters alleen van toepassing zijn op de laatste 'o' in 'foo'. met de non-capturing haakjes, is {1,2} van toepassing op het gehele woord 'foo'. Voor meer informatie, zie Using parentheses.
x(?=y)

Matched  'x' alleen als 'x' gevolgd wordt door 'y'. Dit heet een 'lookahead'.

Als voorbeeld, /Jack(?=Sprat)/ matched alleen 'Jack' als het gevolgd wordt door 'Sprat'. /Jack(?=Sprat|Frost)/ matched alleen 'Jack' als het gevolgd wordt door 'Sprat' of 'Frost'. Echter, noch 'Sprat' noch 'Frost' is onderdeel van de match resultaten.

x(?!y)

Matched 'x' alleen als 'x' niet gevolgd wordt door 'y'. Dit heet een negated lookahead.

Als voorbeeld, /\d+(?!\.)/ matched alleen een nummer als het niet gevolgd wordt door een decimale punt. De reguliere expressie /\d+(?!\.)/.exec("3.141") matched '141' maar niet '3.141'.

(?<=y)x

Matched x alleen als x wordt voorafgegaan door y.Dit heet een 'lookbehind'.

Als voorbeeld, /(?<=Jack)Sprat/ matched "Sprat" alleen als het wordt voorafgegaan door "Jack".
/(?<=Jack|Tom)Sprat/ matched "Sprat" alleen als het wordt voorafgegaan door "Jack" or "Tom".
Echter, noch "Jack" noch "Tom" maken deel uit van de match resultaten.

(?<!y)x

Matched x alleen als x niet wordt voorafgegaan door y. Dit heet een 'negated lookbehind'.

Als voorbeeld, /(?<!-)\d+/ matched een nummer alleen als het niet wordt voorafgegaan door een min-teken.
/(?<!-)\d+/.exec('3') matched "3".
 /(?<!-)\d+/.exec('-3')  wordt niet gevonden omdat aan het nummer een min-teken voorafgaat.

x|y

Matched 'x', of 'y' (indien er geen match is voor 'x').

Als voorbeeld, /groene|rode/ matched 'groene' in "groene appel" en 'rode' in "rode appel." De volgorde van 'x' en 'y' maakt uit. a*|b matched bijvoorbeeld de lege string in "b", maar b|a* matched "b" in dezelfde string.

{n} Matched de voorafgaande expressie precies n maal. N moet een positief getal zijn.

Als voorbeeld, /a{2}/ matched de 'a' in "candy" niet, maar matched wel alle a's in "caandy," en de eerste twee a's in "caaandy."
{n,}

Matched de voorafgaande expressie tenminste n maal. N moet een positief getal zijn.

Als voorbeeld, /a{2,}/ matched "aa", "aaaa" en "aaaaa" maar niet "a"

{n,m}

Waar n en m positieve getallen zijn en n <= m. Matched tenminste n en maximaal m keer de voorafgaande expressie. Als m is weggelaten, wordt het behandeld als ∞.

Als voorbeeld, /a{1,3}/ matched niets in "cndy", de 'a' in "candy," de eerste twee a's in "caandy," en de eerste drie a's in "caaaaaaandy". Let op dat als "caaaaaaandy" wordt gematched, de match "aaa" is, ook al heeft de originele string meer a's er in staan.

[xyz] Karakter set. Dit type patroon matched een van de karakters tussen de haken, inclusief escape sequences. Speciale karakters zoals de punt(.) en asterisk(*) zijn niet speciaal binnen een karakter set, en hoeven niet geëscaped te worden. Je kan een reeks karakters specificeren door een streepje te gebruiken , zoals het volgende voorbeeld illustreert.

Het patroon [a-d], wat dezelfde match uitvoert als [abcd], matched de 'b' in "brisket" en de 'c' in "city". De patronen /[a-z.]+/ en /[\w.]+/ matchen de gehele string "test.i.ng".
[^xyz]

A negated or complemented character set. That is, it matches anything that is not enclosed in the brackets. You can specify a range of characters by using a hyphen. Everything that works in the normal character set also works here.

Als voorbeeld, [^abc] is the same as [^a-c]. They initially match 'r' in "brisket" and 'h' in "chop."

[\b] Matches a backspace (U+0008). You need to use square brackets if you want to match a literal backspace character. (Not to be confused with \b.)
\b

Matches a word boundary. A word boundary matches the position between a word character followed by a non-word character, or between a non-word character followed by a word character, or the beginning of the string, or the end of the string. A word boundary is not a "character" to be matched; like an anchor, a word boundary is not included in the match. In other words, the length of a matched word boundary is zero. (Not to be confused with [\b].)

Examples using the input string "moon":
/\bm/ matches, because the `\b` is at the beginning of the string;
the '\b' in /oo\b/ does not match, because the '\b' is both preceded and followed by word characters;
the '\b' in /oon\b/ matches, because it appears at the end of the string;
the '\b\ in /\w\b\w/ will never match anything, because it is both preceded and followed by a word character..

Note: JavaScript's regular expression engine defines a specific set of characters to be "word" characters. Any character not in that set is considered a non-word character. This set of characters is fairly limited: it consists solely of the Roman alphabet in both upper- and lower-case, decimal digits, and the underscore character. Accented characters, such as "é" or "ü" are, unfortunately, treated as non-word characters for the purposes of word boundaries, as are ideographic characters in general.

\B

Matches a non-word boundary. This matches the following cases:

 • Before the first character of the string
 • After the last character of the string
 • Between two word characters
 • Between two non-word characters
 • The empty string

Als voorbeeld, /\B../ matches 'oo' in "noonday", and /y\B./ matches 'ye' in "possibly yesterday."

\cX

Where X is a character ranging from A to Z. Matches a control character in a string.

Als voorbeeld, /\cM/ matches control-M (U+000D) in a string.

\d

Matched een numeriek (digit) karacter. Equivalent aan [0-9].

Als voorbeeld, /\d/ of /[0-9]/ matched '2' in "B2 is het kamernummer"

\D

Matched een niet-numeriek karacter. Equivalent aan [^0-9].

Als voorbeeld, /\D/ or /[^0-9]/ matched 'B' in "B2 is het kamernummer"

\f Matched een form feed (U+000C).
\n Matched een line feed (U+000A).
\r Matched een carriage return (U+000D).
\s

Matched een witruimte karacter, inclusief spatie, tab, form feed, line feed. Equivalent aan [ \f\n\r\t\v\u00a0\u1680\u2000-\u200a\u2028\u2029\u202f\u205f\u3000\ufeff].

Als voorbeeld, /\s\w*/ matches ' bar' in "foo bar."

\S

Matches a character other than white space. Equivalent to [^ \f\n\r\t\v\u00a0\u1680\u2000-\u200a\u2028\u2029\u202f\u205f\u3000\ufeff].

Als voorbeeld, /\S*/ matches 'foo' in "foo bar."

\t Matched een tab (U+0009).
\v Matched een verticale tab (U+000B).
\w

Matched elk alfanumeriek karakters met inbegrip van de underscore. Equivalent aan [A-Za-z0-9_].

Als voorbeeld, /\w/ matches 'a' in "apple," '5' in "$5.28," and '3' in "3D."

\W

Matches any non-word character. Equivalent to [^A-Za-z0-9_].

Als voorbeeld, /\W/ or /[^A-Za-z0-9_]/ matches '%' in "50%."

\n

Where n is a positive integer, a back reference to the last substring matching the n parenthetical in the regular expression (counting left parentheses).

Als voorbeeld, /apple(,)\sorange\1/ matches 'apple, orange,' in "apple, orange, cherry, peach."

\0 Matches a NULL (U+0000) character. Do not follow this with another digit, because \0<digits> is an octal escape sequence. Instead use \x00.
\xhh Matches the character with the code hh (two hexadecimal digits)
\uhhhh Matches the character with the code hhhh (four hexadecimal digits).
\u{hhhh} (only when u flag is set) Matches the character with the Unicode value hhhh (hexadecimal digits).

Escaping user input that is to be treated as a literal string within a regular expression—that would otherwise be mistaken for a special character—can be accomplished by simple replacement:

function escapeRegExp(string) {
 return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); // $& means the whole matched string
}

The g after the regular expression is an option or flag that performs a global search, looking in the whole string and returning all matches. It is explained in detail below in Advanced Searching With Flags.

Using parentheses

Parentheses around any part of the regular expression pattern causes that part of the matched substring to be remembered. Once remembered, the substring can be recalled for other use, as described in Using Parenthesized Substring Matches.

For example, the pattern /Chapter (\d+)\.\d*/ illustrates additional escaped and special characters and indicates that part of the pattern should be remembered. It matches precisely the characters 'Chapter ' followed by one or more numeric characters (\d means any numeric character and + means 1 or more times), followed by a decimal point (which in itself is a special character; preceding the decimal point with \ means the pattern must look for the literal character '.'), followed by any numeric character 0 or more times (\d means numeric character, * means 0 or more times). In addition, parentheses are used to remember the first matched numeric characters.

This pattern is found in "Open Chapter 4.3, paragraph 6" and '4' is remembered. The pattern is not found in "Chapter 3 and 4", because that string does not have a period after the '3'.

To match a substring without causing the matched part to be remembered, within the parentheses preface the pattern with ?:. For example, (?:\d+) matches one or more numeric characters but does not remember the matched characters.

Working with regular expressions

Regular expressions are used with the RegExp methods test and exec and with the String methods match, replace, search, and split. These methods are explained in detail in the JavaScript reference.

Methods that use regular expressions
Method Description
exec A RegExp method that executes a search for a match in a string. It returns an array of information or null on a mismatch.
test A RegExp method that tests for a match in a string. It returns true or false.
match A String method that executes a search for a match in a string. It returns an array of information or null on a mismatch.
matchAll A String method that returns an iterator containing all of the matches, including capturing groups.
search A String method that tests for a match in a string. It returns the index of the match, or -1 if the search fails.
replace A String method that executes a search for a match in a string, and replaces the matched substring with a replacement substring.
split A String method that uses a regular expression or a fixed string to break a string into an array of substrings.

When you want to know whether a pattern is found in a string, use the test or search method; for more information (but slower execution) use the exec or match methods. If you use exec or match and if the match succeeds, these methods return an array and update properties of the associated regular expression object and also of the predefined regular expression object, RegExp. If the match fails, the exec method returns null (which coerces to false).

In the following example, the script uses the exec method to find a match in a string.

var myRe = /d(b+)d/g;
var myArray = myRe.exec('cdbbdbsbz');

If you do not need to access the properties of the regular expression, an alternative way of creating myArray is with this script:

var myArray = /d(b+)d/g.exec('cdbbdbsbz'); 
  // similar to "cdbbdbsbz".match(/d(b+)d/g); however,
  // "cdbbdbsbz".match(/d(b+)d/g) outputs Array [ "dbbd" ], while 
  // /d(b+)d/g.exec('cdbbdbsbz') outputs Array [ 'dbbd', 'bb', index: 1, input: 'cdbbdbsbz' ].

(See g different behaviors for further info about the different behaviors.)

If you want to construct the regular expression from a string, yet another alternative is this script:

var myRe = new RegExp('d(b+)d', 'g');
var myArray = myRe.exec('cdbbdbsbz');

With these scripts, the match succeeds and returns the array and updates the properties shown in the following table.

Results of regular expression execution.
Object Property or index Description In this example
myArray The matched string and all remembered substrings. ['dbbd', 'bb', index: 1, input: 'cdbbdbsbz']
index The 0-based index of the match in the input string. 1
input The original string. "cdbbdbsbz"
[0] The last matched characters. "dbbd"
myRe lastIndex The index at which to start the next match. (This property is set only if the regular expression uses the g option, described in Advanced Searching With Flags.) 5
source The text of the pattern. Updated at the time that the regular expression is created, not executed. "d(b+)d"

As shown in the second form of this example, you can use a regular expression created with an object initializer without assigning it to a variable. If you do, however, every occurrence is a new regular expression. For this reason, if you use this form without assigning it to a variable, you cannot subsequently access the properties of that regular expression. For example, assume you have this script:

var myRe = /d(b+)d/g;
var myArray = myRe.exec('cdbbdbsbz');
console.log('The value of lastIndex is ' + myRe.lastIndex);

// "The value of lastIndex is 5"

However, if you have this script:

var myArray = /d(b+)d/g.exec('cdbbdbsbz');
console.log('The value of lastIndex is ' + /d(b+)d/g.lastIndex);

// "The value of lastIndex is 0"

The occurrences of /d(b+)d/g in the two statements are different regular expression objects and hence have different values for their lastIndex property. If you need to access the properties of a regular expression created with an object initializer, you should first assign it to a variable.

Using parenthesized substring matches

Including parentheses in a regular expression pattern causes the corresponding submatch to be remembered. For example, /a(b)c/ matches the characters 'abc' and remembers 'b'. To recall these parenthesized substring matches, use the Array elements [1], ..., [n].

The number of possible parenthesized substrings is unlimited. The returned array holds all that were found. The following examples illustrate how to use parenthesized substring matches.

The following script uses the replace() method to switch the words in the string. For the replacement text, the script uses the $1 and $2 in the replacement to denote the first and second parenthesized substring matches.

var re = /(\w+)\s(\w+)/;
var str = 'John Smith';
var newstr = str.replace(re, '$2, $1');
console.log(newstr);

// "Smith, John"

Advanced searching with flags

Regular expressions have six optional flags that allow for functionality like global and case insensitive searching. These flags can be used separately or together in any order, and are included as part of the regular expression.

Regular expression flags
Flag Description
g Global search.
i Case-insensitive search.
m Multi-line search.
s Allows . to match newline characters.
u "unicode"; treat a pattern as a sequence of unicode code points
y Perform a "sticky" search that matches starting at the current position in the target string. See sticky

To include a flag with the regular expression, use this syntax:

var re = /pattern/flags;

or

var re = new RegExp('pattern', 'flags');

Note that the flags are an integral part of a regular expression. They cannot be added or removed later.

For example, re = /\w+\s/g creates a regular expression that looks for one or more characters followed by a space, and it looks for this combination throughout the string.

var re = /\w+\s/g;
var str = 'fee fi fo fum';
var myArray = str.match(re);
console.log(myArray);

// ["fee ", "fi ", "fo "]

You could replace the line:

var re = /\w+\s/g;

with:

var re = new RegExp('\\w+\\s', 'g');

and get the same result.

The behavior associated with the 'g' flag is different when the .exec() method is used.  (The roles of "class" and "argument" get reversed: In the case of .match(), the string class (or data type) owns the method and the regular expression is just an argument, while in the case of .exec(), it is the regular expression that owns the method, with the string being the argument.  Contrast str.match(re) versus re.exec(str).)  The 'g' flag is used with the .exec() method to get iterative progression.

var xArray; while(xArray = re.exec(str)) console.log(xArray);
// produces: 
// ["fee ", index: 0, input: "fee fi fo fum"]
// ["fi ", index: 4, input: "fee fi fo fum"]
// ["fo ", index: 7, input: "fee fi fo fum"]

The m flag is used to specify that a multiline input string should be treated as multiple lines. If the m flag is used, ^ and $ match at the start or end of any line within the input string instead of the start or end of the entire string.

Examples

The following examples show some uses of regular expressions.

Changing the order in an input string

The following example illustrates the formation of regular expressions and the use of string.split() and string.replace(). It cleans a roughly formatted input string containing names (first name last) separated by blanks, tabs and exactly one semicolon. Finally, it reverses the name order (last name first) and sorts the list.

// The name string contains multiple spaces and tabs,
// and may have multiple spaces between first and last names.
var names = 'Orange Trump ;Fred Barney; Helen Rigby ; Bill Abel ; Chris Hand ';

var output = ['---------- Original String\n', names + '\n'];

// Prepare two regular expression patterns and array storage.
// Split the string into array elements.

// pattern: possible white space then semicolon then possible white space
var pattern = /\s*;\s*/;

// Break the string into pieces separated by the pattern above and
// store the pieces in an array called nameList
var nameList = names.split(pattern);

// new pattern: one or more characters then spaces then characters.
// Use parentheses to "memorize" portions of the pattern.
// The memorized portions are referred to later.
pattern = /(\w+)\s+(\w+)/;

// Below is the new array for holding names being processed.
var bySurnameList = [];

// Display the name array and populate the new array
// with comma-separated names, last first.
//
// The replace method removes anything matching the pattern
// and replaces it with the memorized string—the second memorized portion
// followed by a comma, a space and the first memorized portion.
//
// The variables $1 and $2 refer to the portions
// memorized while matching the pattern.

output.push('---------- After Split by Regular Expression');

var i, len;
for (i = 0, len = nameList.length; i < len; i++) {
 output.push(nameList[i]);
 bySurnameList[i] = nameList[i].replace(pattern, '$2, $1');
}

// Display the new array.
output.push('---------- Names Reversed');
for (i = 0, len = bySurnameList.length; i < len; i++) {
 output.push(bySurnameList[i]);
}

// Sort by last name, then display the sorted array.
bySurnameList.sort();
output.push('---------- Sorted');
for (i = 0, len = bySurnameList.length; i < len; i++) {
 output.push(bySurnameList[i]);
}

output.push('---------- End');

console.log(output.join('\n'));

Using special characters to verify input

In the following example, the user is expected to enter a phone number. When the user presses the "Check" button, the script checks the validity of the number. If the number is valid (matches the character sequence specified by the regular expression), the script shows a message thanking the user and confirming the number. If the number is invalid, the script informs the user that the phone number is not valid.

Within non-capturing parentheses (?: , the regular expression looks for three numeric characters \d{3} OR | a left parenthesis \( followed by three digits \d{3}, followed by a close parenthesis \), (end non-capturing parenthesis )), followed by one dash, forward slash, or decimal point and when found, remember the character ([-\/\.]), followed by three digits \d{3}, followed by the remembered match of a dash, forward slash, or decimal point \1, followed by four digits \d{4}.

The Change event activated when the user presses Enter sets the value of RegExp.input.

<!DOCTYPE html>
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 
  <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"> 
  <script type="text/javascript"> 
   var re = /(?:\d{3}|\(\d{3}\))([-\/\.])\d{3}\1\d{4}/; 
   function testInfo(phoneInput) { 
    var OK = re.exec(phoneInput.value); 
    if (!OK) 
     window.alert(phoneInput.value + ' isn\'t a phone number with area code!'); 
    else
     window.alert('Thanks, your phone number is ' + OK[0]); 
   } 
  </script> 
 </head> 
 <body> 
  <p>Enter your phone number (with area code) and then click "Check".
    <br>The expected format is like ###-###-####.</p>
  <form action="#"> 
   <input id="phone"><button onclick="testInfo(document.getElementById('phone'));">Check</button>
  </form> 
 </body> 
</html>