mousedown

Het mousedown event wordt opgeworpen wanneer de knop van een aanwijs device wordt ingedrukt op een element.

Algemene info

Specificatie
DOM L3
Interface
MouseEvent
Bubbles
Ja
Cancelable
Ja
Doel
Element
Default Actie
Varieert: Start een drag/drop operatie; start een text selectie; start een scroll/pan interactie (in combinatie met de middelste muisknop, indien ondersteund)

Eigenschappen

Eigenschap Type Beschrijving
target Read only EventTarget Het event target (het hoogste target in de DOM boom).
type Read only DOMString Het type van het event.
bubbles Read only Boolean Of het event normaalgezien bubblet of niet
cancelable Read only Boolean Kan het event gecancellet worden of niet?
view Read only WindowProxy document.defaultView (window van het document)
detail Read only long (float) Het aantal opeenvolgende clicks in een kort inerval, plus een.
currentTarget Read only EventTarget De node waar de event listener aan hangt.
relatedTarget Read only EventTarget Voor mouseover, mouseout, mouseenter en mouseleave events: target van het complementaire event (mouseleave target in het geval van een mouseenter event). null anders.
screenX Read only long De X coordinaat van de muiscursor in globale (scherm) coordinaten.
screenY Read only long De Y coordinaat van de muiscursor in globale (scherm) coordinaten.
clientX Read only long De X coordinaat van de muiscursor in lokale (DOM inhoud) coordinaten.
clientY Read only long De Y coordinaat van de muiscursor in lokale (DOM inhoud) coordinaten.
button Read only unsigned short Het getal van de knop die ingedrukt werd toen het event afgevuurd werd: Linkse knop=0, middelste knop=1 (indien aanwezig), rechtse knop=2. Voor muizen geconfigureerd voor linkshandig gebruik, waarbij de knopacties omgekeerd zijn, worden de waarden van rechts naar links gelezen.
buttons Read only unsigned short

De knoppen die ingedrukt werden op het moment dat het muisevent afgevuurd werd: Linkse knop=1, Rechtse knop=2, Middelste (wiel) knop=4, 4e knop (typisch, "Browser Back" knop)=8, 5e knop (typisch, "Browser Forward" knop)=16. Indien twee of meer knoppen samen ingedrukt zijn, wordt de logische som van de waarden teruggegeven. B.v., indien zowel de linkse als de rechtse knop ingedrukt worden, wordt 3 teruggeven  (=1 | 2). Meer info.

mozPressure Read only float

De hoeveelheid druk toegepast op een touch of tabdevice, wanneer het event gegenereerd werd; deze waarde ligt tussen 0.0 (minimale druk) en 1.0 (maximale druk).

ctrlKey Read only boolean true indien de control toets ingedrukt was wanneer het event gevuurd werd. false indien niet.
shiftKey Read only boolean true indien de shift key ingedrukt was wanneer het event gevuurd werd. false indien niet.
altKey Read only boolean true indien de alt key ingedrukt was wanneer het event gevuurd werd. false indien niet.
metaKey Read only boolean true indien de meta key ingedrukt was wanneer het event gevuurd werd. false indien niet.

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Basis support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Op disabled form elements

(Yes)[1] Niet ondersteund (Yes) Niet ondersteund (Yes)[1] ?
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis support ? (Yes) ? ? ? ?
Op disabled form elements ? Niet ondersteund ? ? ? ?

[1] Werkt enkel voor <textarea> elementen and enkele <input> element types.

Zie ook