Revisies vergelijken

L10n met Mercurial

Revisies wijzigen

Revisie 71341:

Revisie 71341 door Tonnes op

Revisie 71342:

Revisie 71342 door MadMaks op

Titel:
L10n met Mercurial
L10n met Mercurial
Identificator:
L10n_met_Mercurial
L10n_met_Mercurial
Labels:
Internationalization, Localization, "Build documentation"
Internationalization, Localization, "Build documentation"
Inhoud:

Revisie 71341
Revisie 71342
n8      Het vertalen van Firefox 3.1, SeaMonkey 2.0 en Thunderbird n8      Het vertalen de huidige versies van Firefox, SeaMonkey&nbsp
>3.0 betekent werken met Mercurial. Deze documentatie is niet comp>; en Thunderbird  betekent werken met Mercurial. Deze docume
>leet; kom langs in #l10n of #hg op irc.mozilla.org als u vragen h>ntatie is niet compleet; kom langs in #l10n of #hg op irc.mozilla
>ebt, of vraag het op de discussiepagina van dit artikel.>.org als u vragen hebt, of vraag het op de discussiepagina van di
 >t artikel.
n13    <h3>n13    <h3 id="Programma’s">
n19    <h3>n19    <h3 id="Repository’s">
n27        <a class="external" href="http://hg.mozilla.org/releases/n27        <a class="external" href="http://hg.mozilla.org/releases/
>mozilla-1.9.1/">releases/mozilla-1.9.1</a>bevat de bestanden voor>mozilla-aurora/" title="http://hg.mozilla.org/releases/mozilla-au
> Firefox 3.5, en <a class="internal" href="/en/mozilla-central" t>rora/">mozilla-aurora</a> bevat de bestanden voor Firefox.next (c
>itle="En/Mozilla-central">mozilla-central</a> bevat de bestanden >urrently Firefox 8.0).
>voor Firefox 3.6 (of hoe de versie na 3.5 wordt genoemd). 
n30        <a class="internal" href="/en/comm-central" title="En/Comn30        <a class="external" href="http://hg.mozilla.org/releases/
>m-central">comm-central</a> bevat de bestanden voor SeaMonkey en >comm-aurora/" title="http://hg.mozilla.org/releases/comm-aurora">
>Thunderbird die geen onderdeel uitmaken van Firefox.>comm-aurora</a> bevat de bestanden voor SeaMonkey en Thunderbird 
 >die geen onderdeel uitmaken van Firefox.
n34      {{ Note("Wanneer u de comm-central-repository binnenhaalt, n34      {{ Note("Wanneer u de comm-aurora-repository binnenhaalt, b
>bevat deze ook de mozilla-1.9.1-repository. U kunt dus een set-up>evat deze ook de mozilla-aurora-repository. U kunt dus een set-up
> gebruiken voor het werken aan Firefox, SeaMonkey en Thunderbird > gebruiken voor het werken aan Firefox, SeaMonkey en Thunderbird 
>zonder de mozilla-central-repository nogmaals te moeten binnenhal>zonder de mozilla-aurora-repository nogmaals te moeten binnenhale
>en.") }}>n.") }}
n36    <h3 name="Pulling_en-US">n36    <h3 id="Pulling_en-US" name="Pulling_en-US">
n40      Om de en-US-bestanden te verkrijgen moet u de repository mon40      Om de en-US-bestanden te verkrijgen moet u de repository mo
>zilla-1.9.1 (of -central) of comm-central binnenhalen.>zilla-aurora of comm-aurora binnenhalen.
41    </p>
42    <h4>41    </p>
42    <h4 id="Alleen_Firefox">
n49hg clone <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/releasen49hg clone <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/release
>s/mozilla-1.9.1/" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/releases/m>s/mozilla-aurora/" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/releases/
>ozilla-1.9.1/</a>>mozilla-aurora/</a>
n51    <p>n
52      Dit maakt een kloon van de mozilla-1.9.1-repository in de m
>ap mozilla-1.9.1. 
53    </p>51    <p>
52      Dit maakt een kloon van de mozilla-aurora-repository in de 
 >map mozilla-aurora.
54    <h4>53    </p>
54    <h4 id="Een_combinatie_van_Firefox,_SeaMonkey,_Thunderbird">
n61hg clone http://hg.mozilla.org/comm-central/n61hg clone http://hg.mozilla.org/releases/comm-aurora/
62cd comm-central62cd comm-aurora
n66      Het eerste commando maakt een kloon van de comm-central-repn66      Het eerste commando maakt een kloon van de comm-aurora-repo
>ository in de map comm-central. Het tweede commando verplaatst u >sitory in de map comm-aurora. Het tweede commando verplaatst u na
>naar die map.>ar die map.
67    </p>
68    <p>67    </p>
69      Het derde commando maakt een kloon van mozilla-1.9.1 en haa
>lt een aantal cvs-directory’s binnen. De cvs-directory’s zijn nod 
>ig voor SeaMonkey en Thunderbird. Een aantal hiervan bevatten oud 
>e code die in de toekomst niet meer zullen worden gebruikt voor S 
>eaMonkey en Thunderbird, en een aantal extensies die nog niet zij 
>n overgezet naar Mercurial. 
70    </p>68    <p>
69      Het derde commando maakt een kloon van mozilla-aurora en ha
 >alt een hg-repository binnen. De andere directory’s zijn nodig vo
 >or SeaMonkey en Thunderbird.
71    <h3>70    </p>
71    <h3 id="en-US_bijwerken">
n75      Om uw mozilla-1.9.1-werkkopie bij te werken gaat u naar uw n75      Om uw mozilla-aurora-werkkopie bij te werken gaat u naar uw
>mozilla-1.9.1-map en typt u> mozilla-aurora-map en typt u
n81      Dit zal de nieuwe changesets van mozilla-1.9.1 ophalen en dn81      Dit zal de nieuwe changesets van mozilla-aurora ophalen en 
>eze toepassen op uw werkkopie.>deze toepassen op uw werkkopie.
82    </p>
83    <p>82    </p>
83    <p>
84      Om uw comm-central-werkkopie bi te werken gaat u naar uw co84      Om uw comm-aurora-werkkopie bij te werken gaat u naar uw co
>mm-central-map en typt u>mm-aurora-map en typt u
n90      Dit zal de nieuwe changesets van comm-central, mozilla-1.9.n90      Dit zal de nieuwe changesets van comm-aurora, mozilla-auror
>1 en de andere benodigde locaties ophalen en deze toepassen op uw>a en de andere benodigde locaties ophalen en deze toepassen op uw
> werkkopie.> werkkopie.
n92    <h3 name="Pull_your_locale">n92    <h3 id="Pull_your_locale" name="Pull_your_locale">
n99hg clone <a class="moz-txt-link-freetext external" href="http://hn99hg clone <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/release
>g.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/af/" rel="external nofo>s/l10n/mozilla-aurora/" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/rele
>llow" target="_blank" title="http://hg.mozilla.org/releases/l10n->ases/l10n/mozilla-aurora/</a><a class="moz-txt-link-freetext exte
>mozilla-1.9.1/af/">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.>rnal" href="http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/ab-
>9.1/ab-CD/</a>>CD/">ab-CD/</a>
n107    <h3>n107    <h3 id="Uw_wijzigingen_naar_Mozilla_verzenden">
n131default = <a class="moz-txt-link-freetext external" href="http://n131default = <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/releas
>hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/af/" rel="external nof>es/l10n/mozilla-aurora/ab-CD/" rel="freelink">http://hg.mozilla.o
>ollow" target="_blank" title="http://hg.mozilla.org/releases/l10n>rg/releases/l10n/...-aurora/ab-CD/</a>
>-mozilla-1.9.1/af/">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1 
>.9.1/ab-CD/</a> 
132default-push = <a class=" external" href="ssh://hg.mozilla.org/re132default-push = <a class=" external" href="ssh://hg.mozilla.org/re
>leases/l10n-mozilla-1.9.1/ab-CD/" rel="freelink">ssh://hg.mozilla>leases/l10n/mozilla-aurora/ab-CD/" rel="freelink">ssh://hg.mozill
>.org/releases/l10n-m...a-1.9.1/ab-CD/</a>>a.org/releases/l10n/m...-aurora/ab-CD/</a>
133central = <a class=" external" href="ssh://hg.mozilla.org/l10n-ce
>ntral/ab-CD/" rel="freelink">ssh://hg.mozilla.org/l10n-central/ab 
>-CD/</a> 
n148    <h3 name="A_.mozconfig">n147    <h3 id="A_.mozconfig" name="A_.mozconfig">
n151    <h4>n150    <h4 id="Firefox_via_mozilla-central">
n155      Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd voor het verkrijn154      Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd voor het verkrij
>gen van mozilla-1.9.1 ziet uw mapindeling er als volgt uit:>gen van mozilla-aurora ziet uw mapindeling er als volgt uit:
n158mozilla-1.9.1n157mozilla-aurora
n173      Plaats dit bestand in de map mozilla-1.9.1.n172      Plaats dit bestand in de map mozilla-aurora<a class="extern
 >al" href="http://hg.mozilla.org/releases/mozilla-aurora/" title="
 >http://hg.mozilla.org/releases/mozilla-aurora/"></a>.
173    </p>
174    <div class="note">
175      <strong>Noot:</strong> de --with-l10n-base is relative tot 
 >objdir, niet srcdir.
176    </div>
174    </p>177    <p>
178      <span id="result_box" lang="nl"><span class="hps">Wilt u</s
 >pan> <span class="hps">een gelokaliseerde versie</span> <span cla
 >ss="hps">direct</span> <span class="hps">te bouwen</span><span>, 
 >voegt u</span> <span class="hps">de volgende regel</span></span> 
 >to
179    </p>
180    <pre>
181ac_add_options --enable-ui-locale=&lt;language code&gt;
182</pre>
175    <h4>183    <p>
184      Een andere optie is zoner deze regel en gebruik een taalpak
 >ket zoals hieroner staat beschreven.
185    </p>
186    <h4 id="Firefox_via_comm-central">
n198      {{ Note("Het configuratiecommando <code>make -f client.mk</n209      {{ Note("Het configuratiecommando <code>make -f client.mk</
>code> moet worden opgegeven vanuit de map comm-central/mozilla.")>code> moet worden opgegeven vanuit de map comm-aurora/mozilla.") 
> }}>}}
199    </p>
200    <p>210    </p>
211    <p>
201      De regel <code>--with-l10n-base</code> is juist met alleen 212      De regel <code>--with-l10n-base</code> is juist met alleen 
>“<code>..</code>”. Dit is vanwege de manier waarop het werkt binn>“<code>..</code>”. Dit is vanwege de manier waarop het werkt binn
>en comm-central.>en comm-aurora.
202    </p>
203    <p>213    </p>
214    <p>
204      Dit bestand dient te worden geplaatst in de map comm-centra215      Dit bestand dient te worden geplaatst in de map comm-aurora
>l/mozilla.>/mozilla.
205    </p>
206    <h4>216    </p>
217    <h4 id="Thunderbird_en_SeaMonkey">
n213comm-centraln224comm-aurora
n236      Voer <code>make -f client.mk build</code> uit vanuit de mapn247      Voer <code>make -f client.mk build</code> uit vanuit de map
> comm-central.> comm-aurora.
n238    <h3 name="Compare-locales">n249    <h3 id="Compare-locales" name="Compare-locales">
n245compare-locales mozilla-central/browser/locales/l10n.ini . nln256compare-locales mozilla-aurora/browser/locales/l10n.ini . nl
n251compare-locales comm-central/mail/locales/l10n.ini . nln262compare-locales comm-aurora/mail/locales/l10n.ini . nl
t256    <p>t267    <h3 id="Building_langpacks_etc" name="Building_langpacks_etc"
 >>
257      {{ Note("Dit commando werkt wellicht nog niet goed voor Thu
>nderbird en SeaMonkey, hier wordt aan gewerkt") }} 
258    </p>
259    <h3 name="Building_langpacks_etc">

Terug naar Geschiedenis