mozilla

Revisies vergelijken

L10n met Mercurial

Revisies wijzigen

Revisie 71338:

Revisie 71338 door MadMaks op

Revisie 71339:

Revisie 71339 door MadMaks op

Titel:
L10n met Mercurial
L10n met Mercurial
Identificator:
L10n_met_Mercurial
L10n_met_Mercurial
Labels:
Internationalization, Localization, "Build documentation"
Internationalization, Localization, "Build documentation"
Inhoud:

Revisie 71338
Revisie 71339
n96      Alle locale's zijn in een&nbsp; mxr, <a class="external" hrn96      Alle locale's zijn in een&nbsp; mxr, <a class="external" hr
>ef="http://mxr.mozilla.org/l10n-central/"></a>. De repositories z>ef="http://mxr.mozilla.org/l10n-central/"></a>. De repositories z
>ijn apart, u vind een lijst van de repo's op <a class="external" >ijn apart, u vind een lijst van de repo's op <a class="external" 
>href="http://hg.mozilla.org/l10n-central/"></a>. Om u lokalisatie>href="http://hg.mozilla.org/l10n-central/"></a>. Om u lokalisatie
> te klonen gebruik (in dit voorbeeld is "nl" de localecode,&nbsp;> te klonen gebruik (vervang ab-CD met uw locale code)
> vervang die&nbsp; indien nodig) 
n99hg clone <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/l10n-cen99hg clone <a class="moz-txt-link-freetext external" href="http://h
>ntral/nl/" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/<>g.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/af/" rel="external nofo
>/a>>llow" target="_blank" title="http://hg.mozilla.org/releases/l10n-
 >mozilla-1.9.1/af/">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.
 >9.1/ab-CD/</a>
nn131default = <a class="moz-txt-link-freetext external" href="http://
 >hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/af/" rel="external nof
 >ollow" target="_blank" title="http://hg.mozilla.org/releases/l10n
 >-mozilla-1.9.1/af/">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1
 >.9.1/ab-CD/</a>
132default-push = <a class="external" href="ssh://hg.mozilla.org/rel
 >eases/l10n-mozilla-1.9.1/ab-CD/" rel="freelink">ssh://hg.mozilla.
 >org/releases/l10n-m...a-1.9.1/ab-CD/</a>
131default = <a class=" external" href="http://hg.mozilla.org/l10n-c133central = <a class="external" href="ssh://hg.mozilla.org/l10n-cen
>entral/ab-CD" rel="freelink">http://hg.mozilla.org/l10n-central/a>tral/ab-CD/" rel="freelink">ssh://hg.mozilla.org/l10n-central/ab-
>b-CD</a>>CD/</a>
132<strong>default-push = <a class=" external" href="ssh://hg.mozill
>a.org/l10n-central/ab-CD" rel="freelink">ssh://hg.mozilla.org/l10 
>n-central/ab-CD</a><br></strong> 
n135      You'll need to tell ssh which account to use for your pushen136      U dient ssh te vertellen welk account er gebruikt moet word
>s, too, by editing <code>~/.ssh/config</code> and adding the line>en voor het verzenden door <code>~/.ssh/config</code> te bewerken
>s>, voeg de volgende regels toe:
n142      <code>user@domain</code> is your account, with a real @ insn143      <code>user@domain</code> is uw account met een @ inplaats v
>tead of the % that you used for CVS. Afterwards you can push your>an % wat u gebruikte voor CVS. Daarna kan u uw werk verzenden naa
> work to the repository (and check the result on the dashboard)>r de repisitorie (en het resultaat controleren op het dashboard).
n148      A .mozconfign149      Een .mozconfig
n154      If you followed the steps above to get just mozilla-1.9.1, n155      Als u de stappen van hierboven hebt gevolgt om mozilla-1.9.
>your directory layout would look like>1 te verkrijgen ziet uw map layout er als volgt uit:
n163      and a .mozconfig would look liken164      en een .mozconfig is als volgt:
n172      You would put this file in the directory mozilla-1.9.1.n173      U plaats dit bestand in de map mozilla-1.9.1.
n178      If you followed the steps above to get comm-central, your dn179      Als u de stappen van hierboven hebt gevolgt om comm-central
>irectory layout would look like> te verkrijgen ziet uw map layout er als volgt uit:
n188      and a .mozconfig would look liken189      en een .mozconfig is als volgt:
n197      {{ Note("The <code>make -f client.mk configure</code> comman198      {{ Note("De <code>make -f client.mk configuratie opdracht m
>nd must be run from the comm-central/mozilla directory.") }}>oet gegeven worden vanuit de</code> comm-central/mozilla map.") }
 >}
198    </p>
199    <p>199    </p>
200      The <code>--with-l10n-base</code> line is correct with just
> "<code>..</code>". This is due to the way the environment works  
>within comm-central. 
201    </p>200    <p>
201      De <code>--with-l10n-base</code> regel is juist met alleen 
 >"<code>..</code>". dit is vanwege de manier waarop het werkt binn
 >en comm-central.
202    <p>202    </p>
203      This file should be placed in comm-central/mozilla.
204    </p>203    <p>
204      U plaats dit bestand in de map comm-central/mozilla.
205    <h4>205    </p>
206    <h4>
206      Thunderbird and SeaMonkey207      Thunderbird en SeaMonkey
207    </h4>
208    <p>208    </h4>
209      If you followed the steps above to get comm-central, your d209    <p>
>irectory layout would look like 
210      Als u de stappen van hierboven hebt gevolgt om comm-central
 > te verkrijgen ziet uw map layout er als volgt uit:
n220      and a .mozconfig for Thunderbird would look liken221      en een&nbsp; .mozconfig voor Thunderbird is als volgt:
t229      Replace <code>tb-de</code> with <code>sm-de</code> and <codt230      Vervang <code>tb-nl</code> met <code>sm-nl</code> and <code
>e>mail</code> with <code>suite</code> for a SeaMonkey .mozconfig.>>mail</code> with <code>suite</code> voor een&nbsp; a SeaMonkey .
 >mozconfig.
230    </p>
231    <p>231    </p>
232      This file should be placed in the directory comm-central.232    <p>
233      U plaats dit bestand in de map comm-central.

Terug naar Geschiedenis