mushahiroyuki

Menjadi anggota sejak
mushahiroyuki

Aktiviti Dokumen Terkini

Papar semua aktiviti
Halaman Tarikh Komen

クロージャ


<length>


"doesn't necessary match" は、「必ずしもマッチしない」という意味だと思われるので変更した。

Window


Window.location is not read only, right? We can assign a value to it.

反復処理プロトコル


for...of


冒頭の文を読んでも意味がわからなかったので、英語をベースに書き換えました。