Potappo

Menjadi anggota sejak
Potappo

Aktiviti Dokumen Terkini

Papar semua aktiviti
Halaman Tarikh Komen

正規表現


ライブサンプルが表示されるように修正

正規表現


英語版 1596475 の更新を反映

言明


リード文の翻訳の修正

数量詞


翻訳レビュー、英語版1596463を反映

グループと範囲


翻訳レビュー、英語版1596368 を反映