ഡിസൈന്‍

Learn how to design installable Open Web Apps that provide a great cross-platform user experience.

ബില്‍ഡ്

Find all the recommendations and tutorials you'll need for solving your real world development problems.

പബ്ലിഷ്

 

Distribute your apps on an open marketplace that puts users and developers first. Read more on the Marketplace zone.

Learn how to create Open Web Apps — rich experiences that run across multiple devices and form factors — using the same Web standards and open technologies that you already know.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഓയസ്

ഫയർഫോക്സ് ഒഎസ് , മോസില്ലയുടെ  ഒരു തുറന്ന വെബ് അധിഷ്ഠിത മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അന്ന്‍. അത് ഉപയോഗിച് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതിശയിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ.

ഡീബഗ്ഗിംഗ്

നിങ്ങളുടെ  എല്ലാം ഡീബഗ്ഗിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ , നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിയില്‍  സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഉപകരണങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചെര്‍തിരികുന്നു .

കൊമ്പോണേന്റ്സ്

We've made a variety of tools and ready-made components to help speed up app developement.

Note: We are keeping track of ongoing work on App Center documentation on our Apps documentation status page. If you want to help contribute to App Center documentation, please have a look at this page to see what work needs doing!

Join the Open Web Apps community

Choose your preferred method for joining the discussion:

സബ്നാവ്

 1. തുടക്കം
 2. Design
  1. ഡിസൈന്‍ ചുരുക്കം
  2. Planning
  3. Design principles
  4. Installed app considerations
  5. Graphics for responsive sites
  6. Content styleguide
  7. Firefox OS styleguide
  8. Small screen design patterns
  9. Responsive navigation patterns
  10. Design asset library
  11. Building blocks of responsive design
  12. Responsive design versus adaptive design
  13. Mobile first
  14. Flexible boxes
 3. Build
  1. Build overview
  2. Installable apps
  3. Basic data flow
  4. Gather and modify data
  5. User notifications
  6. User input and controls
  7. Offline apps
  8. Manipulating media
  9. Advanced network communication
  10. Develop games
  11. Localization
  12. Porting
  13. App performance
  14. App development FAQ
 4. Publish
 5. Tools and frameworks
 6. Reference apps
  1. Chrono
  2. Face Value
  3. Podcasts
  4. Roller
  5. Webfighter
  6. General notes
  7. rtcamera
 7. API Reference
  1. Foundations of a Firefox OS app
  2. Layout and structure
  3. Drawing and animation
  4. Firefox OS device APIs
  5. General web APIs
  6. Firefox Marketplace services