Tools

 

CSS yettak-ed kra n tiseɣnatin tinezmarin ig waɛṛen iw seqdec,ideg kra iɣewwaren,iw akken ad iwulem u ad yizmir timeẓiwt ed leqdic-is.asebtar agi i neced iseɣwen ɣer kra ifecka iwulmen ara wen-id yawin tallat deg salay n CSS iw akken ad yilli usugen n ugbur s useqdec n tiseɣnatin.

There are no subpages at this time.

Ifecka nniḍen

Wali ugar