We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) d aneggaf yessirigen asiweḍ n ifuyla di Web. HTTP d aḍrisan (akk taɣwalt tettwag s udris aččuran) udiɣ d aneggaf s war addad ayen yemmalen d akken yal taɣwalt yettwagen, ur tzeṛ ara tin i yettwazren.

Issin ugar

 

Tibzimin akked imttekkiyen icuddden ɣer isemli

Imttekiyen deg usebter agi: belkacem77
Asnifel anneggaru sɣur: belkacem77,