depy (Deepak Kamat)

გაწევრიანების თარიღი:
depy

ბოლო მოქმედებები დოკუმენტაციაზე

ბოლო მოქმედებების ნახვა
გვერდი თარიღი შენიშვნა

Navigator.onLine


It wasn't a major edit, just corrected a small typo.