___

გაწევრიანების თარიღი:
___

ბოლო მოქმედებები დოკუმენტაციაზე

ბოლო მოქმედებების ნახვა
გვერდი თარიღი შენიშვნა

Object.prototype.hasOwnProperty()


Small grammatical change

<audio>: The Embed Audio element


Small grammar fixes

dur


Grammar fix

Expressions and operators


Minor grammar edits

Expressions and operators


Minor grammar edit