ExE-Boss

გაწევრიანების თარიღი:
ExE-Boss

ბოლო მოქმედებები დოკუმენტაციაზე

ბოლო მოქმედებების ნახვა
გვერდი თარიღი შენიშვნა

RTCSctpTransport


RTCSctpTransport.state


Create `RTCSctpTransport.state` enum property page draft

RTCSctpTransportState


RTCSctpTransport.state


Web/API/RTCSctpTransportState Web/API/RTCSctpTransport/state

WebRTC API


/* WebRTC interfaces */ Add `RTCSctpTransportState`