ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The if statement executes a statement if a specified condition is truthy. If the condition is falsy, another statement can be executed.

Syntax

if (condition)
  statement1
[else
  statement2]
condition
An expression that is considered to be either truthy or falsy.
statement1
Statement that is executed if condition is truthy. Can be any statement, including further nested if statements. To execute multiple statements, use a block statement ({ ... }) to group those statements. To execute no statements, use an empty statement.
statement2
Statement that is executed if condition is falsy and the else clause exists. Can be any statement, including block statements and further nested if statements.

Description

Multiple if...else statements can be nested to create an else if clause. Note that there is no elseif (in one word) keyword in JavaScript.

if (condition1)
 statement1
else if (condition2)
 statement2
else if (condition3)
 statement3
...
else
 statementN

To see how this works, this is how it would look if the nesting were properly indented:

if (condition1)
 statement1
else
 if (condition2)
  statement2
 else
  if (condition3)
...

To execute multiple statements within a clause, use a block statement ({ ... }) to group those statements. In general, it is a good practice to always use block statements, especially in code involving nested if statements:

if (condition) {
 statements1
} else {
 statements2
}

Do not confuse the primitive Boolean values true and false with truthiness or falsiness of the Boolean object. Any value that is not false, undefined, null, 0, -0, NaN, or the empty string (""), and any object, including a Boolean object whose value is false, is considered truthy when used as the condition. For example:

var b = new Boolean(false);
if (b) // this condition is truthy

Examples

Using if...else

if (cipher_char === from_char) {
 result = result + to_char;
 x++;
} else {
 result = result + clear_char;
}

Using else if

Note that there is no elseif syntax in JavaScript. However, you can write it with a space between else and if:

if (x > 5) {
 /* do the right thing */
} else if (x > 50) {
 /* do the right thing */
} else {
 /* do the right thing */
}

Assignment within the conditional expression

It is advisable to not use simple assignments in a conditional expression, because the assignment can be confused with equality when glancing over the code. For example, do not use the following code:

if (x = y) {
 /* do the right thing */
}

If you need to use an assignment in a conditional expression, a common practice is to put additional parentheses around the assignment. For example:

if ((x = y)) {
 /* do the right thing */
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'if statement' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'if statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'if statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'if statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'if statement' in that specification.
Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mfluehr, IsaacAaron, mfuji09, ahmetkilinc, schalkneethling, alexch, JonathanPool, fscholz, jpmedley, razzi, jameshkramer, SphinxKnight, chakrihacker, uxitten, torazaburo, kuwood, Sebastianz, mikeizworkin, Delapouite, Havvy, tregagnon, Sheppy, ben545, Lonnen, Mgjbot, Maian, Marcoos, Dria
ბოლო განახლების ავტორი: mfluehr,