ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The destructuring assignment syntax is a JavaScript expression that makes it possible to unpack values from arrays, or properties from objects, into distinct variables.

Syntax

var a, b, rest;
[a, b] = [10, 20];
console.log(a); // 10
console.log(b); // 20

[a, b, ...rest] = [10, 20, 30, 40, 50];
console.log(a); // 10
console.log(b); // 20
console.log(rest); // [30, 40, 50]

({ a, b } = { a: 10, b: 20 });
console.log(a); // 10
console.log(b); // 20


// Stage 4(finished) proposal
({a, b, ...rest} = {a: 10, b: 20, c: 30, d: 40});
console.log(a); // 10
console.log(b); // 20
console.log(rest); // {c: 30, d: 40}

Description

The object and array literal expressions provide an easy way to create ad hoc packages of data.

var x = [1, 2, 3, 4, 5];

The destructuring assignment uses similar syntax, but on the left-hand side of the assignment to define what values to unpack from the sourced variable.

var x = [1, 2, 3, 4, 5];
var [y, z] = x;
console.log(y); // 1
console.log(z); // 2

This capability is similar to features present in languages such as Perl and Python.

Array destructuring

Basic variable assignment

var foo = ['one', 'two', 'three'];

var [one, two, three] = foo;
console.log(one); // "one"
console.log(two); // "two"
console.log(three); // "three"

Assignment separate from declaration

A variable can be assigned its value via destructuring separate from the variable's declaration.

var a, b;

[a, b] = [1, 2];
console.log(a); // 1
console.log(b); // 2

Default values

A variable can be assigned a default, in the case that the value unpacked from the array is undefined.

var a, b;

[a=5, b=7] = [1];
console.log(a); // 1
console.log(b); // 7

Swapping variables

Two variables values can be swapped in one destructuring expression.

Without destructuring assignment, swapping two values requires a temporary variable (or, in some low-level languages, the XOR-swap trick).

var a = 1;
var b = 3;

[a, b] = [b, a];
console.log(a); // 3
console.log(b); // 1

Parsing an array returned from a function

It's always been possible to return an array from a function. Destructuring can make working with an array return value more concise.

In this example, f() returns the values [1, 2] as its output, which can be parsed in a single line with destructuring.

function f() {
 return [1, 2];
}

var a, b; 
[a, b] = f(); 
console.log(a); // 1
console.log(b); // 2

Ignoring some returned values

You can ignore return values that you're not interested in:

function f() {
 return [1, 2, 3];
}

var [a, , b] = f();
console.log(a); // 1
console.log(b); // 3

You can also ignore all returned values:

[,,] = f();

Assigning the rest of an array to a variable

When destructuring an array, you can unpack and assign the remaining part of it to a variable using the rest pattern:

var [a, ...b] = [1, 2, 3];
console.log(a); // 1
console.log(b); // [2, 3]

Be aware that a SyntaxError will be thrown if a trailing comma is used on the left-hand side with a rest element:

var [a, ...b,] = [1, 2, 3];
// SyntaxError: rest element may not have a trailing comma

Unpacking values from a regular expression match

When the regular expression exec() method finds a match, it returns an array containing first the entire matched portion of the string and then the portions of the string that matched each parenthesized group in the regular expression. Destructuring assignment allows you to unpack the parts out of this array easily, ignoring the full match if it is not needed.

function parseProtocol(url) { 
 var parsedURL = /^(\w+)\:\/\/([^\/]+)\/(.*)$/.exec(url);
 if (!parsedURL) {
  return false;
 }
 console.log(parsedURL); // ["https://developer.mozilla.org/en-US/Web/JavaScript", "https", "developer.mozilla.org", "en-US/Web/JavaScript"]

 var [, protocol, fullhost, fullpath] = parsedURL;
 return protocol;
}

console.log(parseProtocol('https://developer.mozilla.org/en-US/Web/JavaScript')); // "https"

Object destructuring

Basic assignment

var o = {p: 42, q: true};
var {p, q} = o;

console.log(p); // 42
console.log(q); // true 

Assignment without declaration

A variable can be assigned its value with destructuring separate from its declaration.

var a, b;

({a, b} = {a: 1, b: 2});

Notes: The parentheses ( ... ) around the assignment statement are required when using object literal destructuring assignment without a declaration.

{a, b} = {a: 1, b: 2} is not valid stand-alone syntax, as the {a, b} on the left-hand side is considered a block and not an object literal.

However, ({a, b} = {a: 1, b: 2}) is valid, as is var {a, b} = {a: 1, b: 2}

Your ( ... ) expression needs to be preceded by a semicolon or it may be used to execute a function on the previous line.

Assigning to new variable names

A property can be unpacked from an object and assigned to a variable with a different name than the object property.

var o = {p: 42, q: true};
var {p: foo, q: bar} = o;
 
console.log(foo); // 42 
console.log(bar); // true 

Default values

A variable can be assigned a default, in the case that the value unpacked from the object is undefined.

var {a = 10, b = 5} = {a: 3};

console.log(a); // 3
console.log(b); // 5

Assigning to new variables names and providing default values

A property can be both 1) unpacked from an object and assigned to a variable with a different name and 2) assigned a default value in case the unpacked value is undefined.

var {a: aa = 10, b: bb = 5} = {a: 3};

console.log(aa); // 3
console.log(bb); // 5

Setting a function parameter's default value

ES5 version

function drawES5Chart(options) {
 options = options === undefined ? {} : options;
 var size = options.size === undefined ? 'big' : options.size;
 var cords = options.cords === undefined ? {x: 0, y: 0} : options.cords;
 var radius = options.radius === undefined ? 25 : options.radius;
 console.log(size, cords, radius);
 // now finally do some chart drawing
}

drawES5Chart({
 cords: {x: 18, y: 30},
 radius: 30
});

ES2015 version

function drawES2015Chart({size = 'big', cords = {x: 0, y: 0}, radius = 25} = {}) {
 console.log(size, cords, radius);
 // do some chart drawing
}

drawES2015Chart({
 cords: {x: 18, y: 30},
 radius: 30
});

In the function signature for drawES2015Chart above, the destructured left-hand side is assigned to an empty object literal on the right-hand side: {size = 'big', cords = {x: 0, y: 0}, radius = 25} = {}. You could have also written the function without the right-hand side assignment. However, if you leave out the right-hand side assignment, the function will look for at least one argument to be supplied when invoked, whereas in its current form, you can simply call drawES2015Chart() without supplying any parameters. The current design is useful if you want to be able to call the function without supplying any parameters, the other can be useful when you want to ensure an object is passed to the function.

Nested object and array destructuring

const metadata = {
  title: 'Scratchpad',
  translations: [
    {
    locale: 'de',
    localization_tags: [],
    last_edit: '2014-04-14T08:43:37',
    url: '/de/docs/Tools/Scratchpad',
    title: 'JavaScript-Umgebung'
    }
  ],
  url: '/en-US/docs/Tools/Scratchpad'
};

let {
   title: englishTitle,// rename
   translations: [
     {
       title: localeTitle,// rename
     },
   ],
} = metadata;

console.log(englishTitle); // "Scratchpad"
console.log(localeTitle); // "JavaScript-Umgebung"

For of iteration and destructuring

var people = [
 {
  name: 'Mike Smith',
  family: {
   mother: 'Jane Smith',
   father: 'Harry Smith',
   sister: 'Samantha Smith'
  },
  age: 35
 },
 {
  name: 'Tom Jones',
  family: {
   mother: 'Norah Jones',
   father: 'Richard Jones',
   brother: 'Howard Jones'
  },
  age: 25
 }
];

for (var {name: n, family: {father: f}} of people) {
 console.log('Name: ' + n + ', Father: ' + f);
}

// "Name: Mike Smith, Father: Harry Smith"
// "Name: Tom Jones, Father: Richard Jones"

Unpacking fields from objects passed as function parameter

function userId({id}) {
 return id;
}

function whois({displayName, fullName: {firstName: name}}) {
 console.log(displayName + ' is ' + name);
}

var user = { 
 id: 42, 
 displayName: 'jdoe',
 fullName: { 
   firstName: 'John',
   lastName: 'Doe'
 }
};

console.log('userId: ' + userId(user)); // "userId: 42"
whois(user); // "jdoe is John"

This unpacks the id, displayName and firstName from the user object and prints them.

Computed object property names and destructuring

Computed property names, like on object literals, can be used with destructuring.

let key = 'z';
let {[key]: foo} = {z: 'bar'};

console.log(foo); // "bar"

Rest in Object Destructuring

The Rest/Spread Properties for ECMAScript proposal (stage 3) adds the rest syntax to destructuring. Rest properties collect the remaining own enumerable property keys that are not already picked off by the destructuring pattern.

let {a, b, ...rest} = {a: 10, b: 20, c: 30, d: 40}
a; // 10 
b; // 20 
rest; // { c: 30, d: 40 }

Invalid JavaScript identifier as a property name

Destructuring can be used with property names that are not valid JavaScript identifiers by providing an alternative identifer that is valid.

const foo = { 'fizz-buzz': true };
const { 'fizz-buzz': fizzBuzz } = foo;

console.log(fizzBuzz); // "true"

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Destructuring assignment' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Destructuring assignment' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 49Edge Full support 14Firefox Full support 41
Notes
Full support 41
Notes
Notes Firefox provided a non-standard destructuring implementation from Firefox 2 to 40.
IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 8WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Edge Mobile Full support 14Firefox Android Full support 41
Notes
Full support 41
Notes
Notes Firefox provided a non-standard destructuring implementation from Firefox 2 to 40.
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Computed property namesChrome Full support 49Edge Full support 14Firefox Full support 34IE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Edge Mobile Full support 14Firefox Android Full support 34Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support Yes
Rest in arraysChrome Full support 49Edge Full support 14
Disabled
Full support 14
Disabled
Disabled From version 14: this feature is behind the Enable experimental Javascript features preference.
Firefox Full support 34IE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Edge Mobile Full support 14
Disabled
Full support 14
Disabled
Disabled From version 14: this feature is behind the Enable experimental Javascript features preference.
Firefox Android Full support 34Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Rest in objects
Experimental
Chrome Full support 60Edge No support NoFirefox Full support 55IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 11.1WebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 55Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 11.1Samsung Internet Android No support Nonodejs Full support 8.3.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ბოლო განახლების ავტორი: xgqfrms,