ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

A TypedArray object describes an array-like view of an underlying binary data buffer. There is no global property named TypedArray, nor is there a directly visible TypedArray constructor.  Instead, there are a number of different global properties, whose values are typed array constructors for specific element types, listed below. On the following pages you will find common properties and methods that can be used with any typed array containing elements of any type.

Syntax

new TypedArray(); // new in ES2017
new TypedArray(length);
new TypedArray(typedArray);
new TypedArray(object);
new TypedArray(buffer [, byteOffset [, length]]);

where TypedArray() is one of:

Int8Array();
Uint8Array();
Uint8ClampedArray();
Int16Array();
Uint16Array();
Int32Array();
Uint32Array();
Float32Array();
Float64Array();

Parameters

length
When called with a length argument, an internal array buffer is created in memory, of size length multiplied by BYTES_PER_ELEMENT bytes, containing zeros.
typedArray
When called with a typedArray argument, which can be an object of any of the typed array types (such as Int32Array), the typedArray gets copied into a new typed array. Each value in typedArray is converted to the corresponding type of the constructor before being copied into the new array. The length of the new typed array will be same as the length of the typedArray argument.
object
When called with an object argument, a new typed array is created as if by the TypedArray.from() method.
buffer, byteOffset, length
When called with a buffer, and optionally a byteOffset and a length argument, a new typed array view is created that views the specified ArrayBuffer. The byteOffset and length parameters specify the memory range that will be exposed by the typed array view.  If both are omitted, all of buffer is viewed; if only length is omitted, the remainder of buffer is viewed.

Description

ECMAScript 2015 defines a TypedArray constructor that serves as the [[Prototype]] of all TypedArray constructors.  This constructor is not directly exposed: there is no global %TypedArray% or TypedArray property.  It is only directly accessible through Object.getPrototypeOf(Int8Array) and similar.  All TypedArrays constructors inherit common properties from the %TypedArray% constructor function.  Additionally, all typed array prototypes (TypedArray.prototype) have %TypedArray%.prototype as their [[Prototype]].

The %TypedArray% constructor on its own is not particularly useful.  Calling it or using it in a new expression will throw a TypeError, except when used during object creation in JS engines that support subclassing.  There are at present no such engines, so %TypedArray% is only useful to polyfill functions or properties onto all TypedArray constructors.

When creating an instance of a TypedArray (e.g. Int8Array), an array buffer is created internally in memory or, if an ArrayBuffer object is given as constructor argument, then this is used instead.  The buffer address is saved as an internal property of the instance and all the methods of %TypedArray%.prototype, i.e. set value and get value etc., operate on that array buffer address.

Property access

You can reference elements in the array using standard array index syntax (that is, using bracket notation). However, getting or setting indexed properties on typed arrays will not search in the prototype chain for this property, even when the indices are out of bound. Indexed properties will consult the ArrayBuffer and will never look at object properties. You can still use named properties, just like with all objects.

// Setting and getting using standard array syntax
var int16 = new Int16Array(2);
int16[0] = 42;
console.log(int16[0]); // 42

// Indexed properties on prototypes are not consulted (Fx 25)
Int8Array.prototype[20] = 'foo';
(new Int8Array(32))[20]; // 0
// even when out of bound
Int8Array.prototype[20] = 'foo';
(new Int8Array(8))[20]; // undefined
// or with negative integers
Int8Array.prototype[-1] = 'foo';
(new Int8Array(8))[-1]; // undefined

// Named properties are allowed, though (Fx 30)
Int8Array.prototype.foo = 'bar';
(new Int8Array(32)).foo; // "bar"

TypedArray objects

Type Value Range Size in bytes Description Web IDL type Equivalent C type
Int8Array -128 to 127 1 8-bit two's complement signed integer byte int8_t
Uint8Array 0 to 255 1 8-bit unsigned integer octet uint8_t
Uint8ClampedArray 0 to 255 1 8-bit unsigned integer (clamped) octet uint8_t
Int16Array -32768 to 32767 2 16-bit two's complement signed integer short int16_t
Uint16Array 0 to 65535 2 16-bit unsigned integer unsigned short uint16_t
Int32Array -2147483648 to 2147483647 4 32-bit two's complement signed integer long int32_t
Uint32Array 0 to 4294967295 4 32-bit unsigned integer unsigned long uint32_t
Float32Array 1.2x10-38 to 3.4x1038 4 32-bit IEEE floating point number ( 7 significant digits e.g. 1.1234567) unrestricted float float
Float64Array 5.0x10-324 to 1.8x10308 8 64-bit IEEE floating point number (16 significant digits e.g. 1.123...15) unrestricted double double

Properties

TypedArray.BYTES_PER_ELEMENT
Returns a number value of the element size for the different typed array objects.
TypedArray.length
Length property whose value is 0.
TypedArray.name
Returns the string value of the constructor name. E.g "Int8Array".
get TypedArray[@@species]
The constructor function that is used to create derived objects.
TypedArray.prototype
Prototype for the TypedArray objects.

Methods

TypedArray.from()
Creates a new typed array from an array-like or iterable object. See also Array.from().
TypedArray.of()
Creates a new typed array with a variable number of arguments. See also Array.of().

TypedArray prototype

All TypedArrays inherit from TypedArray.prototype.

Properties

TypedArray.prototype.constructor
Returns the function that created an instance's prototype. This is one the corresponding typed array type functions by default.
TypedArray.prototype.buffer Read only
Returns the ArrayBuffer referenced by the typed array. Fixed at construction time and thus read only.
TypedArray.prototype.byteLength Read only
Returns the length (in bytes) of the typed array. Fixed at construction time and thus read only.
TypedArray.prototype.byteOffset Read only
Returns the offset (in bytes) of the typed array from the start of its ArrayBuffer. Fixed at construction time and thus read only.
TypedArray.prototype.length Read only
Returns the number of elements held in the typed array. Fixed at construction time and thus read only.

Methods

TypedArray.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array. See also Array.prototype.copyWithin().
TypedArray.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array. See also Array.prototype.entries().
TypedArray.prototype.every()
Tests whether all elements in the array pass the test provided by a function. See also Array.prototype.every().
TypedArray.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value. See also Array.prototype.fill().
TypedArray.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true. See also Array.prototype.filter().
TypedArray.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found. See also Array.prototype.find().
TypedArray.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found. See also Array.prototype.findIndex().
TypedArray.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array. See also Array.prototype.forEach().
TypedArray.prototype.includes()
Determines whether a typed array includes a certain element, returning true or false as appropriate. See also Array.prototype.includes().
TypedArray.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found. See also Array.prototype.indexOf().
TypedArray.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string. See also Array.prototype.join().
TypedArray.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array. See also Array.prototype.keys().
TypedArray.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found. See also Array.prototype.lastIndexOf().
TypedArray.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array. See also Array.prototype.map().
TypedArray.prototype.move() Unimplemented
Former non-standard version of TypedArray.prototype.copyWithin().
TypedArray.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value. See also Array.prototype.reduce().
TypedArray.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value. See also Array.prototype.reduceRight().
TypedArray.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array — the first becomes the last, and the last becomes the first. See also Array.prototype.reverse().
TypedArray.prototype.set()
Stores multiple values in the typed array, reading input values from a specified array.
TypedArray.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array. See also Array.prototype.slice().
TypedArray.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function. See also Array.prototype.some().
TypedArray.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array. See also Array.prototype.sort().
TypedArray.prototype.subarray()
Returns a new TypedArray from the given start and end element index.
TypedArray.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array. See also Array.prototype.values().
TypedArray.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. See also Array.prototype.toLocaleString().
TypedArray.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. See also Array.prototype.toString().
TypedArray.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Methods Polyfill

Many of the methods used in Typed Arrays can be polyfilled using the methods present in regular Javascript Arrays. The following snippet of JavaScript demonstrates how you might polyfill any missing Typed Array methods.

var typedArrayTypes = [Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array,
          Uint16Array, ​​​Int32Array, Uint32Array, ​​​Float32Array, Float64Array];

for (var k in typedArrayTypes)
    for (var v in Array.prototype)
        if (Array.prototype.hasOwnProperty(v) && 
          !typedArrayTypes[k].prototype.hasOwnProperty(v))
            typedArrayTypes[k].prototype[v] = Array.prototype[v];

Specifications

Specification Status Comment
Typed Array Specification Obsolete Defined as TypedArray and ArrayBufferView interface with typed array view types. Superseded by ECMAScript 2015.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'TypedArray Objects' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard. Specified behaviour for indexed and named properties. Specified that new is required.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'TypedArray Objects' in that specification.
Draft ECMAScript 2017 changed the TypedArray constructor to use the ToIndex operation and allows constructors with no arguments.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidiOS SafariSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
Constructor without argumentsChrome ? Edge ? Firefox Full support 55IE Full support 10Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 55Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
Indexed properties not consulting prototypeChrome Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Negative integers are not considered as indexed properties and therefore return the value of the prototype property.
Edge ? Firefox Full support 25IE Full support 10
Notes
Full support 10
Notes
Notes Negative integers are not considered as indexed properties and therefore return the value of the prototype property.
Opera ? Safari ? WebView Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Negative integers are not considered as indexed properties and therefore return the value of the prototype property.
Chrome Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Negative integers are not considered as indexed properties and therefore return the value of the prototype property.
Edge Mobile ? Firefox Android Full support 25Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
Notes
?
Notes
Notes Negative integers are not considered as indexed properties and therefore return the value of the prototype property.
Iterable in constructorChrome ? Edge ? Firefox Full support 52IE Full support 10Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 52Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
Named propertiesChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 30IE Full support 10Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 30Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
TypedArray() without new throwsChrome ? Edge ? Firefox Full support 44IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 44Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 0.12
BYTES_PER_ELEMENTChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
bufferChrome Full support 7Edge Full support 14Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
byteLengthChrome Full support 7Edge Full support 14Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
byteOffsetChrome Full support 7Edge Full support 14Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
copyWithinChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 34IE No support NoOpera Full support 36Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android Full support 34Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs Full support 4.0.0
entriesChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 36Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
everyChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 36Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
fillChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 36Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
filterChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 38IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 38Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
findChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs Full support 4.0.0
findIndexChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs Full support 4.0.0
forEachChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 38IE No support NoOpera ? Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 38Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
fromChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 38IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android Full support 38Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android No support Nonodejs Full support 4.0.0
includesChrome Full support 47Edge Full support 14Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 47Edge Mobile ? Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
indexOfChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37
Notes
Full support 37
Notes
Notes Starting with Firefox 47, this method will no longer return -0. For example, new Uint8Array([0]).indexOf(0, -0) will now always return +0.
IE No support NoOpera Full support 32Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 45Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37
Notes
Full support 37
Notes
Notes Starting with Firefox 47, this method will no longer return -0. For example, new Uint8Array([0]).indexOf(0, -0) will now always return +0.
Opera Android Full support 32Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
joinChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
keysChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
lastIndexOfChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 37
Notes
Full support 37
Notes
Notes Starting with Firefox 47, this method will no longer return -0. For example, new Uint8Array([0]).lastIndexOf(0, -0) will now always return +0.
IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37
Notes
Full support 37
Notes
Notes Starting with Firefox 47, this method will no longer return -0. For example, new Uint8Array([0]).lastIndexOf(0, -0) will now always return +0.
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
lengthChrome Full support 7Edge Full support 14Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
mapChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 38IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 38Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
move
ExperimentalDeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 16 — 34
Notes
No support 16 — 34
Notes
Notes Was available in Aurora and Nightly channels only.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support 38 — 34
Notes
No support 38 — 34
Notes
Notes Was available in Aurora and Nightly channels only.
Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
nameChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
ofChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 38IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile ? Firefox Android Full support 38Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs Full support 4.0.0
prototypeChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
reduceChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 10WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
reduceRightChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 10WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
reverseChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 10WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
setChrome Full support 7Edge Full support 14Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
sliceChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 38IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 38Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
someChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 10WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
sortChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 46IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 46Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
subarrayChrome Full support 7Edge Full support 14Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
toLocaleStringChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 51IE Full support 10Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 51Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toStringChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 51IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 51Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
valuesChrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 10WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 37Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
@@iteratorChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
@@speciesChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 48IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Compatibility notes

Starting with ECMAScript 2015, TypedArray constructors require to be constructed with a new operator. Calling a TypedArray constructor as a function without new, will throw a TypeError from now on.

var dv = Int8Array([1, 2, 3]);
// TypeError: calling a builtin Int8Array constructor 
// without new is forbidden
var dv = new Int8Array([1, 2, 3]);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: bookmoons, wbamberg, drewnoakes, bobtherobot, fscholz, denishowe, anonyco, jameshkramer, nmve, kdex, blackmiaool, Zanibas, rousan, arai, Khai96_, gportioli, jpmedley, AJamesPhillips, cecchi, phistuck, adria, Waldo, yanakey, Si.Robertson, teoli, tregagnon, tomfitzhenry, Sheppy, yyss, virkkila
ბოლო განახლების ავტორი: bookmoons,