ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

A TypedArray object describes an array-like view of an underlying binary data buffer. There is no global property named TypedArray, nor is there a directly visible TypedArray constructor.  Instead, there are a number of different global properties, whose values are typed array constructors for specific element types, listed below. On the following pages you will find common properties and methods that can be used with any typed array containing elements of any type.

Syntax

new TypedArray(); // new in ES2017
new TypedArray(length);
new TypedArray(typedArray);
new TypedArray(object);
new TypedArray(buffer [, byteOffset [, length]]);

where TypedArray() is one of:

Int8Array();
Uint8Array();
Uint8ClampedArray();
Int16Array();
Uint16Array();
Int32Array();
Uint32Array();
Float32Array();
Float64Array();

Parameters

length
When called with a length argument, an internal array buffer is created in memory, of size length multiplied by BYTES_PER_ELEMENT bytes, containing zeros.
typedArray
When called with a typedArray argument, which can be an object of any of the typed array types (such as Int32Array), the typedArray gets copied into a new typed array. Each value in typedArray is converted to the corresponding type of the constructor before being copied into the new array. The length of the new typed array will be same as the length of the typedArray argument.
object
When called with an object argument, a new typed array is created as if by the TypedArray.from() method.
buffer, byteOffset, length
When called with a buffer, and optionally a byteOffset and a length argument, a new typed array view is created that views the specified ArrayBuffer. The byteOffset and length parameters specify the memory range that will be exposed by the typed array view.  If both are omitted, all of buffer is viewed; if only length is omitted, the remainder of buffer is viewed.

Description

ECMAScript 2015 defines a TypedArray constructor that serves as the [[Prototype]] of all TypedArray constructors.  This constructor is not directly exposed: there is no global %TypedArray% or TypedArray property.  It is only directly accessible through Object.getPrototypeOf(Int8Array) and similar.  All TypedArrays constructors inherit common properties from the %TypedArray% constructor function.  Additionally, all typed array prototypes (TypedArray.prototype) have %TypedArray%.prototype as their [[Prototype]].

The %TypedArray% constructor on its own is not particularly useful.  Calling it or using it in a new expression will throw a TypeError, except when used during object creation in JS engines that support subclassing.  There are at present no such engines, so %TypedArray% is only useful to polyfill functions or properties onto all TypedArray constructors.

When creating an instance of a TypedArray (e.g. Int8Array), an array buffer is created internally in memory or, if an ArrayBuffer object is given as constructor argument, then this is used instead.  The buffer address is saved as an internal property of the instance and all the methods of %TypedArray%.prototype, i.e. set value and get value etc., operate on that array buffer address.

Property access

You can reference elements in the array using standard array index syntax (that is, using bracket notation). However, getting or setting indexed properties on typed arrays will not search in the prototype chain for this property, even when the indices are out of bound. Indexed properties will consult the ArrayBuffer and will never look at object properties. You can still use named properties, just like with all objects.

// Setting and getting using standard array syntax
var int16 = new Int16Array(2);
int16[0] = 42;
console.log(int16[0]); // 42

// Indexed properties on prototypes are not consulted (Fx 25)
Int8Array.prototype[20] = 'foo';
(new Int8Array(32))[20]; // 0
// even when out of bound
Int8Array.prototype[20] = 'foo';
(new Int8Array(8))[20]; // undefined
// or with negative integers
Int8Array.prototype[-1] = 'foo';
(new Int8Array(8))[-1]; // undefined

// Named properties are allowed, though (Fx 30)
Int8Array.prototype.foo = 'bar';
(new Int8Array(32)).foo; // "bar"

TypedArray objects

Type Value Range Size in bytes Description Web IDL type Equivalent C type
Int8Array -128 to 127 1 8-bit two's complement signed integer byte int8_t
Uint8Array 0 to 255 1 8-bit unsigned integer octet uint8_t
Uint8ClampedArray 0 to 255 1 8-bit unsigned integer (clamped) octet uint8_t
Int16Array -32768 to 32767 2 16-bit two's complement signed integer short int16_t
Uint16Array 0 to 65535 2 16-bit unsigned integer unsigned short uint16_t
Int32Array -2147483648 to 2147483647 4 32-bit two's complement signed integer long int32_t
Uint32Array 0 to 4294967295 4 32-bit unsigned integer unsigned long uint32_t
Float32Array 1.2x10-38 to 3.4x1038 4 32-bit IEEE floating point number ( 7 significant digits e.g. 1.1234567) unrestricted float float
Float64Array 5.0x10-324 to 1.8x10308 8 64-bit IEEE floating point number (16 significant digits e.g. 1.123...15) unrestricted double double

Properties

TypedArray.BYTES_PER_ELEMENT
Returns a number value of the element size for the different typed array objects.
TypedArray.length
Length property whose value is 0.
TypedArray.name
Returns the string value of the constructor name. E.g "Int8Array".
get TypedArray[@@species]
The constructor function that is used to create derived objects.
TypedArray.prototype
Prototype for the TypedArray objects.

Methods

TypedArray.from()
Creates a new typed array from an array-like or iterable object. See also Array.from().
TypedArray.of()
Creates a new typed array with a variable number of arguments. See also Array.of().

TypedArray prototype

All TypedArrays inherit from TypedArray.prototype.

Properties

TypedArray.prototype.constructor
Returns the function that created an instance's prototype. This is one the corresponding typed array type functions by default.
TypedArray.prototype.buffer Read only
Returns the ArrayBuffer referenced by the typed array. Fixed at construction time and thus read only.
TypedArray.prototype.byteLength Read only
Returns the length (in bytes) of the typed array. Fixed at construction time and thus read only.
TypedArray.prototype.byteOffset Read only
Returns the offset (in bytes) of the typed array from the start of its ArrayBuffer. Fixed at construction time and thus read only.
TypedArray.prototype.length Read only
Returns the number of elements hold in the typed array. Fixed at construction time and thus read only.

Methods

TypedArray.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array. See also Array.prototype.copyWithin().
TypedArray.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array. See also Array.prototype.entries().
TypedArray.prototype.every()
Tests whether all elements in the array pass the test provided by a function. See also Array.prototype.every().
TypedArray.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value. See also Array.prototype.fill().
TypedArray.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true. See also Array.prototype.filter().
TypedArray.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found. See also Array.prototype.find().
TypedArray.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found. See also Array.prototype.findIndex().
TypedArray.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array. See also Array.prototype.forEach().
TypedArray.prototype.includes()
Determines whether a typed array includes a certain element, returning true or false as appropriate. See also Array.prototype.includes().
TypedArray.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found. See also Array.prototype.indexOf().
TypedArray.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string. See also Array.prototype.join().
TypedArray.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array. See also Array.prototype.keys().
TypedArray.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found. See also Array.prototype.lastIndexOf().
TypedArray.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array. See also Array.prototype.map().
TypedArray.prototype.move() Unimplemented
Former non-standard version of TypedArray.prototype.copyWithin().
TypedArray.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value. See also Array.prototype.reduce().
TypedArray.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value. See also Array.prototype.reduceRight().
TypedArray.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array — the first becomes the last, and the last becomes the first. See also Array.prototype.reverse().
TypedArray.prototype.set()
Stores multiple values in the typed array, reading input values from a specified array.
TypedArray.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array. See also Array.prototype.slice().
TypedArray.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function. See also Array.prototype.some().
TypedArray.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array. See also Array.prototype.sort().
TypedArray.prototype.subarray()
Returns a new TypedArray from the given start and end element index.
TypedArray.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array. See also Array.prototype.values().
TypedArray.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. See also Array.prototype.toLocaleString().
TypedArray.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. See also Array.prototype.toString().
TypedArray.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Methods Polyfill

Many of the methods used in Typed Arrays can be polyfilled using the methods present in regular Javascript Arrays. The following snippet of JavaScript demonstrates how you might polyfill any missing Typed Array methods.

var typedArrayTypes = [Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array,
          Uint16Array, ​​​Int32Array, Uint32Array, ​​​Float32Array, Float64Array];

for (var k in typedArrayTypes)
    for (var v in Array.prototype)
        if (Array.prototype.hasOwnProperty(v) && 
          !typedArrayTypes[k].prototype.hasOwnProperty(v))
            typedArrayTypes[k].prototype[v] = Array.prototype[v];

Specifications

Specification Status Comment
Typed Array Specification Obsolete Defined as TypedArray and ArrayBufferView interface with typed array view types. Superseded by ECMAScript 2015.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'TypedArray Objects' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard. Specified behaviour for indexed and named properties. Specified that new is required.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'TypedArray Objects' in that specification.
Draft ECMAScript 2017 changed the TypedArray constructor to use the ToIndex operation and allows constructors with no arguments.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support7 Yes41011.65.1
Constructor without arguments ? ?5510 ? ?
Indexed properties not consulting prototype Yes1 ?25101 ? ?
Iterable in constructor ? ?5210 ? ?
Named properties Yes ?3010 ? ?
TypedArray() without new throws ? ?44 No ? ?
BYTES_PER_ELEMENT7 Yes41011.65.1
buffer71441011.65.1
byteLength71441011.65.1
byteOffset71441011.65.1
copyWithin451434 No36 No
entries451437 No36 No
every451437 No36 No
fill451437 No36 No
filter451438 No No No
find Yes1437 No No No
findIndex Yes1437 No No No
forEach Yes1438 No ?10
from451438 No No10
includes471443 No3410
indexOf4514373 No32 No
join Yes1437 No No No
keys Yes1437 No No10
lastIndexOf Yes14374 No Yes10
length71441011.65.1
map Yes1438 No No No
move No No16 — 345 No No No
name7 Yes41011.65.1
of451438 No No No
prototype7 Yes41011.65.1
reduce451437 No3210
reduceRight451437 No3210
reverse451437 No3210
set71441011.65.1
slice451438 No ? ?
some451437 No3210
sort Yes1446 No Yes ?
subarray71441011.65.1
toLocaleString Yes ?5110 Yes Yes
toString Yes ?51 No Yes Yes
values Yes1437 No2610
@@iterator Yes ?

36

27 — 366 7

17 — 278 9

No Yes Yes
@@species Yes ?48 No ? ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support4 Yes Yes411.64.2 Yes
Constructor without arguments ? ? ?55 ? ? ?
Indexed properties not consulting prototype Yes1 Yes1 ?25 ? ? Yes
Iterable in constructor ? ? ?52 ? ? ?
Named properties Yes Yes ?30 ? ? Yes
TypedArray() without new throws ? ? ?44 ? ? ?
BYTES_PER_ELEMENT4 Yes Yes411.64.2 Yes
buffer4 Yes Yes411.64.2 Yes
byteLength4 Yes Yes411.64.2 Yes
byteOffset4 Yes Yes411.64.2 Yes
copyWithin No No ?34 No No No
entries No Yes ?37 No No Yes
every No Yes ?37 No No Yes
fill No Yes ?37 No No Yes
filter No Yes ?38 No No Yes
find No No ?37 No No No
findIndex No No ?37 No No No
forEach No Yes ?38 ? ? Yes
from No No ?38 No10 No
includes No47 ?4334105.0
indexOf No45 Yes37332 No5.0
join No Yes Yes37 No No Yes
keys No Yes Yes37 No10 Yes
lastIndexOf No Yes Yes374 Yes10 Yes
length4 Yes Yes411.64.2 Yes
map No Yes Yes38 No No Yes
move No No No38 — 345 No No No
name4 Yes Yes411.64.2 Yes
of No No ?38 No No No
prototype4 Yes Yes411.64.2 Yes
reduce ? ? Yes37 No10 ?
reduceRight ? ? Yes37 No10 ?
reverse ? ? Yes37 No10 ?
set4 Yes Yes411.64.2 Yes
slice ? ? ?38 ? ? ?
some ? ? ?37 No10 ?
sort ? ? ?46 ? ? ?
subarray4 Yes Yes411.64.2 Yes
toLocaleString Yes Yes ?51 Yes Yes Yes
toString Yes Yes ?51 Yes Yes Yes
values Yes Yes Yes37 Yes10 Yes
@@iterator Yes Yes ?

36

27 — 366 7

17 — 278 9

Yes Yes Yes
@@species ? ? ?48 ? ? ?

1. Negative integers are not considered as indexed properties and therefore return the value of the prototype property.

2. From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

3. Starting with Firefox 47, this method will no longer return -0. For example, new Uint8Array([0]).indexOf(0, -0) will now always return +0.

4. Starting with Firefox 47, this method will no longer return -0. For example, new Uint8Array([0]).lastIndexOf(0, -0) will now always return +0.

5. Was available in Aurora and Nightly channels only.

6. A placeholder property named @@iterator is used.

7. Supported as @@iterator.

8. A placeholder property named iterator is used.

9. Supported as iterator.

10. From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Compatibility notes

Starting with ECMAScript 2015, TypedArray constructors require to be constructed with a new operator. Calling a TypedArray constructor as a function without new, will throw a TypeError from now on.

var dv = Int8Array([1, 2, 3]);
// TypeError: calling a builtin Int8Array constructor 
// without new is forbidden
var dv = new Int8Array([1, 2, 3]);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: bookmoons, wbamberg, drewnoakes, bobtherobot, fscholz, denishowe, anonyco, jameshkramer, nmve, kdex, blackmiaool, Zanibas, rousan, arai, Khai96_, gportioli, jpmedley, AJamesPhillips, cecchi, phistuck, adria, Waldo, yanakey, Si.Robertson, teoli, tregagnon, tomfitzhenry, Sheppy, yyss, virkkila
ბოლო განახლების ავტორი: bookmoons,