ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The Int32Array typed array represents an array of twos-complement 32-bit signed integers in the platform byte order. If control over byte order is needed, use DataView instead. The contents are initialized to 0. Once established, you can reference elements in the array using the object's methods, or using standard array index syntax (that is, using bracket notation).

Syntax

new Int32Array(); // new in ES2017
new Int32Array(length);
new Int32Array(typedArray);
new Int32Array(object);
new Int32Array(buffer [, byteOffset [, length]]);

For more information about the constructor syntax and the parameters, see TypedArray.

Properties

Int32Array.BYTES_PER_ELEMENT
Returns a number value of the element size. 4 in the case of an Int32Array.
Int32Array.length
Static length property whose value is 3. For the actual length (number of elements), see Int32Array.prototype.length.
Int32Array.name
Returns the string value of the constructor name. In the case of the Int32Array type: "Int32Array".
Int32Array.prototype
Prototype for the TypedArray objects.

Methods

Int32Array.from()
Creates a new Int32Array from an array-like or iterable object. See also Array.from().
Int32Array.of()
Creates a new Int32Array with a variable number of arguments. See also Array.of().

Int32Array prototype

All Int32Array objects inherit from %TypedArray%.prototype.

Properties

Int32Array.prototype.constructor
Returns the function that created an instance's prototype. This is the Int32Array constructor by default.
Int32Array.prototype.buffer Read only
Returns the ArrayBuffer referenced by the Int32Array Fixed at construction time and thus read only.
Int32Array.prototype.byteLength Read only
Returns the length (in bytes) of the Int32Array from the start of its ArrayBuffer. Fixed at construction time and thus read only.
Int32Array.prototype.byteOffset Read only
Returns the offset (in bytes) of the Int32Array from the start of its ArrayBuffer. Fixed at construction time and thus read only.
Int32Array.prototype.length Read only
Returns the number of elements hold in the Int32Array. Fixed at construction time and thus read only.

Methods

Int32Array.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array. See also Array.prototype.copyWithin().
Int32Array.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array. See also Array.prototype.entries().
Int32Array.prototype.every()
Tests whether all elements in the array pass the test provided by a function. See also Array.prototype.every().
Int32Array.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value. See also Array.prototype.fill().
Int32Array.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true. See also Array.prototype.filter().
Int32Array.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found. See also Array.prototype.find().
Int32Array.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found. See also Array.prototype.findIndex().
Int32Array.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array. See also Array.prototype.forEach().
Int32Array.prototype.includes()
Determines whether a typed array includes a certain element, returning true or false as appropriate. See also Array.prototype.includes().
Int32Array.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found. See also Array.prototype.indexOf().
Int32Array.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string. See also Array.prototype.join().
Int32Array.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array. See also Array.prototype.keys().
Int32Array.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found. See also Array.prototype.lastIndexOf().
Int32Array.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array. See also Array.prototype.map().
Int32Array.prototype.move() Unimplemented
Former non-standard version of Int32Array.prototype.copyWithin().
Int32Array.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value. See also Array.prototype.reduce().
Int32Array.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value. See also Array.prototype.reduceRight().
Int32Array.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array — the first becomes the last, and the last becomes the first. See also Array.prototype.reverse().
Int32Array.prototype.set()
Stores multiple values in the typed array, reading input values from a specified array.
Int32Array.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array. See also Array.prototype.slice().
Int32Array.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function. See also Array.prototype.some().
Int32Array.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array. See also Array.prototype.sort().
Int32Array.prototype.subarray()
Returns a new Int32Array from the given start and end element index.
Int32Array.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array. See also Array.prototype.values().
Int32Array.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. See also Array.prototype.toLocaleString().
Int32Array.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. See also Array.prototype.toString().
Int32Array.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Examples

Different ways to create an Int32Array:

// From a length
var int32 = new Int32Array(2);
int32[0] = 42;
console.log(int32[0]); // 42
console.log(int32.length); // 2
console.log(int32.BYTES_PER_ELEMENT); // 4

// From an array
var arr = new Int32Array([21,31]);
console.log(arr[1]); // 31

// From another TypedArray
var x = new Int32Array([21, 31]);
var y = new Int32Array(x);
console.log(y[0]); // 21

// From an ArrayBuffer
var buffer = new ArrayBuffer(16);
var z = new Int32Array(buffer, 0, 4);

// From an iterable 
var iterable = function*(){ yield* [1,2,3]; }(); 
var int32 = new Int32Array(iterable);
// Int32Array[1, 2, 3] 

Specifications

Specification Status Comment
Typed Array Specification Obsolete Superseded by ECMAScript 2015.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'TypedArray constructors' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard. Specified that new is required.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'TypedArray constructors' in that specification.
Draft ECMAScript 2017 changed the Int32Array constructor to use the ToIndex operation and allows constructors with no arguments.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Int32ArrayChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.10
Constructor without argumentsChrome ? Edge ? Firefox Full support 55IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android Full support 55Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
Iterable in constructorChrome ? Edge ? Firefox Full support 52IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android Full support 52Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 4.0.0
Int32Array() without new throwsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 44IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 44Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Compatibility notes

Starting with ECMAScript 2015, Int32Array constructors require to be constructed with a new operator. Calling a Int32Array constructor as a function without new, will throw a TypeError from now on.

var dv = Int32Array([1, 2, 3]);
// TypeError: calling a builtin Int32Array constructor
// without new is forbidden
var dv = new Int32Array([1, 2, 3]);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: fscholz, Konrud, mdnwebdocs-bot, jameshkramer, kdex, Evilzebra, arai, ilozinski, Sheppy, BennettJames, robinst, vishu_gawli, teoli, Nfroidure, yyss, azakai
ბოლო განახლების ავტორი: fscholz,