ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

გლობალური Infinity   არის რიცხვითი მნიშვნელობა რომელიც წარმოადგენს უსასრულობას.

Property attributes of Infinity
Writable no
Enumerable no
Configurable no

სინტაქსი

Infinity 

განმარტება

javascript-ში ცვლადების მაქსიმალური ზომა არის 64 ბიტი, შესაბამისად რიცხვითი მონაცემებიც არის 64 ბიტიანი.  ყველა რიცხვითი მონაცემი რომელც არ ეტევა 64 ბიტში, გენერირდება Infinity მნიშვნელობად.

 

მაგალითად

console.log(1.7976931348623157e+308 * 2     ); /* Infinity */ 
console.log( Infinity   ); /* Infinity */ 
console.log(Math.pow(10, 1000)); /* Infinity */ 
console.log(Math.log(0)    ); /* -Infinity */ 
console.log(1 / Infinity   ); /* 0 */ 

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Gio_rgi
ბოლო განახლების ავტორი: Gio_rgi,