ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The Intl.DateTimeFormat object is a constructor for objects that enable language-sensitive date and time formatting.

Syntax

new Intl.DateTimeFormat([locales[, options]])
Intl.DateTimeFormat.call(this[, locales[, options]])

Parameters

locales

Optional. A string with a BCP 47 language tag, or an array of such strings. For the general form and interpretation of the locales argument, see the Intl page. The following Unicode extension keys are allowed:

nu
Numbering system. Possible values include: "arab", "arabext", "bali", "beng", "deva", "fullwide", "gujr", "guru", "hanidec", "khmr", "knda", "laoo", "latn", "limb", "mlym", "mong", "mymr", "orya", "tamldec", "telu", "thai", "tibt".
ca
Calendar. Possible values include: "buddhist", "chinese", "coptic", "ethioaa", "ethiopic", "gregory", "hebrew", "indian", "islamic", "islamicc", "iso8601", "japanese", "persian", "roc".
hc
Hour cycle. Possible values include: "h11", "h12", "h23", "h24".
options

Optional. An object with some or all of the following properties:

localeMatcher
The locale matching algorithm to use. Possible values are "lookup" and "best fit"; the default is "best fit". For information about this option, see the Intl page.
timeZone
The time zone to use. The only value implementations must recognize is "UTC"; the default is the runtime's default time zone. Implementations may also recognize the time zone names of the IANA time zone database, such as "Asia/Shanghai", "Asia/Kolkata", "America/New_York".
hour12
Whether to use 12-hour time (as opposed to 24-hour time). Possible values are true and false; the default is locale dependent. This option overrides the hc language tag and/or the hourCycle option in case both are present.
hourCycle
The hour cycle to use. Possible values are "h11", "h12", "h23", or "h24". This option overrides the hc language tag, if both are present, and the hour12 option takes precedence in case both options have been specified.
formatMatcher
The format matching algorithm to use. Possible values are "basic" and "best fit"; the default is "best fit". See the following paragraphs for information about the use of this property.

The following properties describe the date-time components to use in formatted output, and their desired representations. Implementations are required to support at least the following subsets:

 • weekday, year, month, day, hour, minute, second
 • weekday, year, month, day
 • year, month, day
 • year, month
 • month, day
 • hour, minute, second
 • hour, minute

Implementations may support other subsets, and requests will be negotiated against all available subset-representation combinations to find the best match. Two algorithms are available for this negotiation and selected by the formatMatcher property: A fully specified "basic" algorithm and an implementation-dependent "best fit" algorithm.

weekday
The representation of the weekday. Possible values are "narrow", "short", "long".
era
The representation of the era. Possible values are "narrow", "short", "long".
year
The representation of the year. Possible values are "numeric", "2-digit".
month
The representation of the month. Possible values are "numeric", "2-digit", "narrow", "short", "long".
day
The representation of the day. Possible values are "numeric", "2-digit".
hour
The representation of the hour. Possible values are "numeric", "2-digit".
minute
The representation of the minute. Possible values are "numeric", "2-digit".
second
The representation of the second. Possible values are "numeric", "2-digit".
timeZoneName
The representation of the time zone name. Possible values are "short", "long".

The default value for each date-time component property is undefined, but if all component properties are undefined, then year, month, and day are assumed to be "numeric".

Description

Properties

Intl.DateTimeFormat.prototype
Allows the addition of properties to all objects.

Methods

Intl.DateTimeFormat.supportedLocalesOf()
Returns an array containing those of the provided locales that are supported without having to fall back to the runtime's default locale.

DateTimeFormat instances

Properties

DateTimeFormat instances inherit the following properties from their prototype:

Intl.DateTimeFormat.prototype.constructor
A reference to Intl.DateTimeFormat.
Intl.DateTimeFormat.prototype.format
Getter; returns a function that formats a date according to the locale and formatting options of this DateTimeFormat object.

Methods

DateTimeFormat instances inherit the following methods from their prototype:

Intl.DateTimeFormat.prototype.formatToParts()
Returns an Array of objects representing the date string in parts that can be used for custom locale-aware formatting.
Intl.DateTimeFormat.prototype.resolvedOptions()
Returns a new object with properties reflecting the locale and formatting options computed during initialization of the object.

Examples

Using DateTimeFormat

In basic use without specifying a locale, DateTimeFormat uses the default locale and default options.

var date = new Date(Date.UTC(2012, 11, 20, 3, 0, 0));

// toLocaleString without arguments depends on the implementation,
// the default locale, and the default time zone
console.log(new Intl.DateTimeFormat().format(date));
// → "12/19/2012" if run with en-US locale (language) and time zone America/Los_Angeles (UTC-0800)

Using locales

This example shows some of the variations in localized date and time formats. In order to get the format of the language used in the user interface of your application, make sure to specify that language (and possibly some fallback languages) using the locales argument:

var date = new Date(Date.UTC(2012, 11, 20, 3, 0, 0));

// Results below use the time zone of America/Los_Angeles (UTC-0800, Pacific Standard Time)

// US English uses month-day-year order
console.log(new Intl.DateTimeFormat('en-US').format(date));
// → "12/19/2012"

// British English uses day-month-year order
console.log(new Intl.DateTimeFormat('en-GB').format(date));
// → "19/12/2012"

// Korean uses year-month-day order
console.log(new Intl.DateTimeFormat('ko-KR').format(date));
// → "2012. 12. 19."

// Arabic in most Arabic speaking countries uses real Arabic digits
console.log(new Intl.DateTimeFormat('ar-EG').format(date));
// → "١٩‏/١٢‏/٢٠١٢"

// for Japanese, applications may want to use the Japanese calendar,
// where 2012 was the year 24 of the Heisei era
console.log(new Intl.DateTimeFormat('ja-JP-u-ca-japanese').format(date));
// → "24/12/19"

// when requesting a language that may not be supported, such as
// Balinese, include a fallback language, in this case Indonesian
console.log(new Intl.DateTimeFormat(['ban', 'id']).format(date));
// → "19/12/2012"

Using options

The date and time formats can be customized using the options argument:

var date = new Date(Date.UTC(2012, 11, 20, 3, 0, 0));

// request a weekday along with a long date
var options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
console.log(new Intl.DateTimeFormat('de-DE', options).format(date));
// → "Donnerstag, 20. Dezember 2012"

// an application may want to use UTC and make that visible
options.timeZone = 'UTC';
options.timeZoneName = 'short';
console.log(new Intl.DateTimeFormat('en-US', options).format(date));
// → "Thursday, December 20, 2012, GMT"

// sometimes you want to be more precise
options = {
 hour: 'numeric', minute: 'numeric', second: 'numeric', 
  timeZone: 'Australia/Sydney',
 timeZoneName: 'short'
};
console.log(new Intl.DateTimeFormat('en-AU', options).format(date));
// → "2:00:00 pm AEDT"

// sometimes even the US needs 24-hour time
options = {
 year: 'numeric', month: 'numeric', day: 'numeric',
 hour: 'numeric', minute: 'numeric', second: 'numeric',
 hour12: false,
  timeZone: 'America/Los_Angeles' 
};
console.log(new Intl.DateTimeFormat('en-US', options).format(date));
// → "12/19/2012, 19:00:00"

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Internationalization API 1.0 (ECMA-402)
The definition of 'Intl.DateTimeFormat' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Internationalization API 2.0 (ECMA-402)
The definition of 'Intl.DateTimeFormat' in that specification.
Standard  
ECMAScript Internationalization API 4.0 (ECMA-402)
The definition of 'Intl.DateTimeFormat' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidiOS SafariSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
IANA time zone names in timeZone optionChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 52IE ? Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android ? Chrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
hourCycleChrome ? Edge Full support YesFirefox Full support 58IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 58Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
prototypeChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
formatChrome Full support 24Edge Full support 12Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
formatToPartsChrome Full support 57
Full support 57
No support 55 — 60
Disabled
Disabled From version 55 until version 60 (exclusive): this feature is behind the --datetime-format-to-parts runtime flag.
Edge Full support YesFirefox Full support 51IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support YesChrome Android Full support 57Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11Samsung Internet Android Full support 7.0nodejs Full support Yes
resolvedOptionsChrome Full support 24Edge Full support 12Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
supportedLocalesOfChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: stewx, wbamberg, fscholz, chharvey, Robg1, jameshkramer, thetalecrafter, arai, Yeti, Mingun, coladict, Sheppy, Norbert
ბოლო განახლების ავტორი: stewx,