ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Creates a JavaScript Date instance that represents a single moment in time. Date objects use a Unix Time Stamp, an integer value that is the number of milliseconds since 1 January 1970 UTC.

Syntax

new Date();
new Date(value);
new Date(dateString);
new Date(year, monthIndex [, day [, hours [, minutes [, seconds [, milliseconds]]]]]);

Note: JavaScript Date objects can only be instantiated by calling JavaScript Date as a constructor: calling it as a regular function (i.e. without the new operator) will return a string rather than a Date object; unlike other JavaScript object types, JavaScript Date objects have no literal syntax.

Parameters

Note: The argument monthIndex is 0-based. This means that January = 0 and December = 11.

Note: Where Date is called as a constructor with more than one argument, if values are greater than their logical range (e.g. 13 is provided as the month value or 70 for the minute value), the adjacent value will be adjusted. E.g. new Date(2013, 13, 1) is equivalent to new Date(2014, 1, 1), both create a date for 2014-02-01 (note that the month is 0-based). Similarly for other values: new Date(2013, 2, 1, 0, 70) is equivalent to new Date(2013, 2, 1, 1, 10) which both create a date for 2013-03-01T01:10:00.

Note: Where Date is called as a constructor with more than one argument, the specified arguments represent local time. If UTC is desired, use new Date(Date.UTC(...)) with the same arguments.

value
A Unix Time Stamp which is an integer value representing the number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC, with leap seconds ignored (Unix Epoch; but consider that most Unix timestamp functions count in seconds).
dateString
String value representing a date. The string should be in a format recognized by the Date.parse() method (IETF-compliant RFC 2822 timestamps and also a version of ISO8601).

Note: parsing of date strings with the Date constructor (and Date.parse, they are equivalent) is strongly discouraged due to browser differences and inconsistencies. Support for RFC 2822 format strings is by convention only. Support for ISO 8601 formats differs in that date-only strings (e.g. "1970-01-01") are treated as UTC, not local.

year
Integer value representing the year. Values from 0 to 99 map to the years 1900 to 1999. See the example below.
monthIndex
Integer value representing the month, beginning with 0 for January to 11 for December.
day Optional
Integer value representing the day of the month.
hours Optional
Integer value representing the hour of the day.
minutes Optional
Integer value representing the minute segment of a time.
seconds Optional
Integer value representing the second segment of a time.
milliseconds Optional
Integer value representing the millisecond segment of a time.

Description

 • If no arguments are provided, the constructor creates a JavaScript Date object for the current date and time according to system settings for timezone offset.
 • If at least two arguments are supplied, missing arguments are either set to 1 (if the day is missing) or 0 for all others.
 • The JavaScript date is based on a time value that is milliseconds since midnight January 1, 1970, UTC. A day holds 86,400,000 milliseconds. The JavaScript Date object range is -100,000,000 days to 100,000,000 days relative to January 1, 1970 UTC.
 • The JavaScript Date object provides uniform behavior across platforms. The time value can be passed between systems to create a date that represents the same moment in time.
 • The JavaScript Date object supports a number of UTC (universal) methods, as well as local time methods. UTC, also known as Greenwich Mean Time (GMT), refers to the time as set by the World Time Standard. The local time is the time known to the computer where JavaScript is executed.
 • Invoking JavaScript Date as a function (i.e., without the new operator) will return a string representing the current date and time.

Properties

Date.prototype
Allows the addition of properties to a JavaScript Date object.
Date.length
The value of Date.length is 7. This is the number of arguments handled by the constructor.

Methods

Date.now()
Returns the numeric value corresponding to the current time - the number of milliseconds elapsed since January 1, 1970 00:00:00 UTC, with leap seconds ignored.
Date.parse()
Parses a string representation of a date and returns the number of milliseconds since 1 January, 1970, 00:00:00, UTC, with leap seconds ignored.

Note: Parsing of strings with Date.parse is strongly discouraged due to browser differences and inconsistencies.

Date.UTC()
Accepts the same parameters as the longest form of the constructor (i.e. 2 to 7) and returns the number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC, with leap seconds ignored.

JavaScript Date instances

All Date instances inherit from Date.prototype. The prototype object of the Date constructor can be modified to affect all Date instances.

Date.prototype Methods

Getter

Date.prototype.getDate()
Returns the day of the month (1-31) for the specified date according to local time.
Date.prototype.getDay()
Returns the day of the week (0-6) for the specified date according to local time.
Date.prototype.getFullYear()
Returns the year (4 digits for 4-digit years) of the specified date according to local time.
Date.prototype.getHours()
Returns the hour (0-23) in the specified date according to local time.
Date.prototype.getMilliseconds()
Returns the milliseconds (0-999) in the specified date according to local time.
Date.prototype.getMinutes()
Returns the minutes (0-59) in the specified date according to local time.
Date.prototype.getMonth()
Returns the month (0-11) in the specified date according to local time.
Date.prototype.getSeconds()
Returns the seconds (0-59) in the specified date according to local time.
Date.prototype.getTime()
Returns the numeric value of the specified date as the number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC (negative for prior times).
Date.prototype.getTimezoneOffset()
Returns the time-zone offset in minutes for the current locale.
Date.prototype.getUTCDate()
Returns the day (date) of the month (1-31) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCDay()
Returns the day of the week (0-6) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCFullYear()
Returns the year (4 digits for 4-digit years) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCHours()
Returns the hours (0-23) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCMilliseconds()
Returns the milliseconds (0-999) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCMinutes()
Returns the minutes (0-59) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCMonth()
Returns the month (0-11) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getUTCSeconds()
Returns the seconds (0-59) in the specified date according to universal time.
Date.prototype.getYear()
Returns the year (usually 2-3 digits) in the specified date according to local time. Use getFullYear() instead.

Setter

Date.prototype.setDate()
Sets the day of the month for a specified date according to local time.
Date.prototype.setFullYear()
Sets the full year (e.g. 4 digits for 4-digit years) for a specified date according to local time.
Date.prototype.setHours()
Sets the hours for a specified date according to local time.
Date.prototype.setMilliseconds()
Sets the milliseconds for a specified date according to local time.
Date.prototype.setMinutes()
Sets the minutes for a specified date according to local time.
Date.prototype.setMonth()
Sets the month for a specified date according to local time.
Date.prototype.setSeconds()
Sets the seconds for a specified date according to local time.
Date.prototype.setTime()
Sets the Date object to the time represented by a number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC, allowing for negative numbers for times prior.
Date.prototype.setUTCDate()
Sets the day of the month for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setUTCFullYear()
Sets the full year (e.g. 4 digits for 4-digit years) for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setUTCHours()
Sets the hour for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setUTCMilliseconds()
Sets the milliseconds for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setUTCMinutes()
Sets the minutes for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setUTCMonth()
Sets the month for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setUTCSeconds()
Sets the seconds for a specified date according to universal time.
Date.prototype.setYear()
Sets the year (usually 2-3 digits) for a specified date according to local time. Use setFullYear() instead.

Conversion getter

Date.prototype.toDateString()
Returns the "date" portion of the Date as a human-readable string like 'Thu Apr 12 2018'
Date.prototype.toISOString()
Converts a date to a string following the ISO 8601 Extended Format.
Date.prototype.toJSON()
Returns a string representing the Date using toISOString(). Intended for use by JSON.stringify().
Date.prototype.toGMTString()
Returns a string representing the Date based on the GMT (UT) time zone. Use toUTCString() instead.
Date.prototype.toLocaleDateString()
Returns a string with a locality sensitive representation of the date portion of this date based on system settings.
Date.prototype.toLocaleFormat()
Converts a date to a string, using a format string.
Date.prototype.toLocaleString()
Returns a string with a locality sensitive representation of this date. Overrides the Object.prototype.toLocaleString() method.
Date.prototype.toLocaleTimeString()
Returns a string with a locality sensitive representation of the time portion of this date based on system settings.
Date.prototype.toSource()
Returns a string representing the source for an equivalent Date object; you can use this value to create a new object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Date.prototype.toString()
Returns a string representing the specified Date object. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Date.prototype.toTimeString()
Returns the "time" portion of the Date as a human-readable string.
Date.prototype.toUTCString()
Converts a date to a string using the UTC timezone.
Date.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of a Date object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.

Examples

Several ways to create a Date object

The following examples show several ways to create JavaScript dates:

Note: parsing of date strings with the Date constructor (and Date.parse, they are equivalent) is strongly discouraged due to browser differences and inconsistencies.

var today = new Date();
var birthday = new Date('December 17, 1995 03:24:00');
var birthday = new Date('1995-12-17T03:24:00');
var birthday = new Date(1995, 11, 17);
var birthday = new Date(1995, 11, 17, 3, 24, 0);

Two digit years map to 1900 - 1999

In order to create and get dates between the years 0 and 99 the Date.prototype.setFullYear() and Date.prototype.getFullYear() methods should be used.

var date = new Date(98, 1); // Sun Feb 01 1998 00:00:00 GMT+0000 (GMT)

// Deprecated method, 98 maps to 1998 here as well
date.setYear(98);      // Sun Feb 01 1998 00:00:00 GMT+0000 (GMT)

date.setFullYear(98);    // Sat Feb 01 0098 00:00:00 GMT+0000 (BST)

Calculating elapsed time

The following examples show how to determine the elapsed time between two JavaScript dates in milliseconds.

Due to the differing lengths of days (due to daylight saving changeover), months and years, expressing elapsed time in units greater than hours, minutes and seconds requires addressing a number of issues and should be thoroughly researched before being attempted.

// using Date objects
var start = Date.now();

// the event to time goes here:
doSomethingForALongTime();
var end = Date.now();
var elapsed = end - start; // elapsed time in milliseconds
// using built-in methods
var start = new Date();

// the event to time goes here:
doSomethingForALongTime();
var end = new Date();
var elapsed = end.getTime() - start.getTime(); // elapsed time in milliseconds
// to test a function and get back its return
function printElapsedTime(fTest) {
 var nStartTime = Date.now(),
   vReturn = fTest(),
   nEndTime = Date.now();

 console.log('Elapsed time: ' + String(nEndTime - nStartTime) + ' milliseconds');
 return vReturn;
}

var yourFunctionReturn = printElapsedTime(yourFunction);

Note: In browsers that support the Web Performance API's high-resolution time feature, Performance.now() can provide more reliable and precise measurements of elapsed time than Date.now().

Get the number of seconds since Unix Epoch

var seconds = Math.floor(Date.now() / 1000);

In this case it's important to return only an integer (so a simple division won't do), and also to only return actually elapsed seconds (that's why this code uses Math.floor() and not Math.round()).

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Date' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.1.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The ISO8601 Date Format is not supported in Internet Explorer 8.
Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
@@toPrimitiveChrome ? Edge ? Firefox Full support 44IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 44Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 6.0.0
UTCChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getDateChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getDayChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getFullYearChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getHoursChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getMillisecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getMinutesChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getMonthChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getSecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getTimeChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getTimezoneOffsetChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCDateChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCDayChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCFullYearChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCHoursChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCMillisecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCMinutesChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCMonthChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getUTCSecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
getYear
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
nowChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
parseChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
parse: ISO 8601 formatChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
prototypeChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
prototype: Ordinary object (ES2015)Chrome ? Edge ? Firefox Full support 41IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 41Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
setDateChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setFullYearChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setHoursChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setMillisecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setMinutesChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setMonthChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setSecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setTimeChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCDateChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCFullYearChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCHoursChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCMillisecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCMinutesChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCMonthChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setUTCSecondsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
setYear
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toDateStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toGMTString
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toISOStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toJSONChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toLocaleDateStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleDateString.localesChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleDateString.optionsChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleDateString: IANA time zone names in timeZone optionChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 52IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
toLocaleFormat
DeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1.5 — 58IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support 4 — 58Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toLocaleStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleString.localesChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleString.optionsChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleString: IANA time zone names in timeZone optionChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 52IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
toLocaleTimeStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleTimeString.localesChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleTimeString.optionsChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile ? Firefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
toLocaleTimeString: IANA time zone names in timeZone optionChrome Full support 24Edge ? Firefox Full support 52IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toTimeStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toUTCStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
valueOfChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.