ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The ArrayBuffer object is used to represent a generic, fixed-length raw binary data buffer. You cannot directly manipulate the contents of an ArrayBuffer; instead, you create one of the typed array objects or a DataView object which represents the buffer in a specific format, and use that to read and write the contents of the buffer.

Syntax

new ArrayBuffer(length)

Parameters

length
The size, in bytes, of the array buffer to create.

Return value

A new ArrayBuffer object of the specified size. Its contents are initialized to 0.

Exceptions

A RangeError is thrown if the length is larger than Number.MAX_SAFE_INTEGER (>= 2 ** 53) or negative.

Description

The ArrayBuffer constructor creates a new ArrayBuffer of the given length in bytes.

Getting an array buffer from existing data

Properties

ArrayBuffer.length
The ArrayBuffer constructor's length property whose value is 1.
get ArrayBuffer[@@species]
The constructor function that is used to create derived objects.
ArrayBuffer.prototype
Allows the addition of properties to all ArrayBuffer objects.

Methods

ArrayBuffer.isView(arg)
Returns true if arg is one of the ArrayBuffer views, such as typed array objects or a DataView. Returns false otherwise.
ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength])
Returns a new ArrayBuffer whose contents are taken from the oldBuffer's data and then is either truncated or zero-extended by newByteLength.

Instances

All ArrayBuffer instances inherit from ArrayBuffer.prototype.

Properties

ArrayBuffer.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype. The initial value is the standard built-in ArrayBuffer constructor.
ArrayBuffer.prototype.byteLength Read only
The size, in bytes, of the array. This is established when the array is constructed and cannot be changed. Read only.

Methods

ArrayBuffer.prototype.slice()
Returns a new ArrayBuffer whose contents are a copy of this ArrayBuffer's bytes from begin, inclusive, up to end, exclusive. If either begin or end is negative, it refers to an index from the end of the array, as opposed to from the beginning.

ArrayBuffer.slice()
Has the same functionality as ArrayBuffer.prototype.slice().

Example

In this example, we create a 8-byte buffer with a Int32Array view referring to the buffer:

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var view   = new Int32Array(buffer);

Specifications

Specification Status Comment
Typed Array Specification Obsolete Superseded by ECMAScript 6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard. Specified that new is required.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ArrayBufferChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
ArrayBuffer() without new throwsChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 44IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 44Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 0.12
byteLengthChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
isViewChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 29Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
prototypeChrome Full support 7Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.6Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
sliceChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 12
Notes
Full support 12
Notes
Notes The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.
IE Full support 11Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 14
Notes
Full support 14
Notes
Notes The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
transfer
ExperimentalNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
@@speciesChrome ? Edge ? Firefox Full support 48IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Compatibility notes

Starting with ECMAScript 2015, ArrayBuffer constructors require to be constructed with a new operator. Calling an ArrayBuffer constructor as a function without new, will throw a TypeError from now on.

var dv = ArrayBuffer(10);
// TypeError: calling a builtin ArrayBuffer constructor 
// without new is forbidden
var dv = new ArrayBuffer(10);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, wbamberg, wolfram77, fscholz, erikadoyle, Sebastianz, Sheppy, arai, SphinxKnight, ikeyan, CarlitoGil, Red15, ziyunfei, teoli, tregagnon, wtf, pamelafox-khan, jocull, Yukoba, sgtfrankieboy, fusionchess, calvin, mattcg, dextra, yyss, Marcoos, Kennyluck
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,