ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

ამ თავში წარმოდგენილია javascript-ში ჩაშენებული ობიექტები თავის თვისებებთან და მეთოდებთან ერთად

ტერმინი  "javascript-ში ჩაშენებული  ობიექტები" ნიშნავს  რომ ქვემოთ დახასიათებული ობიექტები არის უშუალოდ ჩაშენებული  javascript ინტერპრეტატორის ბირთვში და წარმოადგენენ სტანდარტულ ყველაზე ხშირად გამოყენებად და აუცილებელ ობიექტების, ფუნქციების და კონსტრუქტორების ნაკრებს.

სტანდარტული ობიექტები(კატეგორიების მიხედვით)

მნიშვნელობა თვისებები

ქვემოთ ჩამოთვლილი გლობალური თვისებები არაიან მნიშვენელობები რომელთაც javascript-ი ანჭებს ავტომატურად ცვლადებს განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორც წესი ასეთ შემთხვევებში სხვა დაპროგრამების ენებში, განსაკუთრებით კომპილირებად ენებში გენერირდება შეცდომა ხოლო javascript-ში ენიჭება ცვლადებს ეს სტანდარტული მნიშვნელობები 

ფუნქცია თვისებები

ქვემოთ მოცემულია სია გლობალური ფუნქციების რომლებიც ჩაშენებულია არიან javascript-ში და შეგვიძლია გამოვიძახოთ ყოველგვარი წვდომის მოდიფიკატორის გარეშე გლობალურად.

ძირითადი კონსტრუქტორები

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი ჩაშენებული კონსტრუქტორები(კლასები) რომელთა საშუალებით javascript-ში ვქმნით შესაბამის ტიპის ბაზისურ ობიექტებს.

რიცხვითი და დროის კონსტრუქტორები

ესენი არიან ბაზისური კონსტრუქტორები რომლებიც წარმოადგენენ რიცხვებს, მათემატიკურ და დროის ობიექტებს.

ტექსტური კონსტრუქტორები

ეს კონსტრუქტორები წარმოადგენენ ტექსტურ და ტექსტის მანიპულირებისთვის განკუთვნილი ობიექტებს.

მასივები

ეს კონსტრუქტორები(კლასები) წარმოადგენენ ინდექსირებული მონაცემების ნაკრებს ე.ი ამ კუნსტრუქტორების გამოყენებით შეგვიძლია შევქმნათ ობიექტები რომელშიც შენახულ მონაცემებს გაჩნიათ თავი-თავისი ინდექსი ე.ი რიგითი ნომერი, რომელიც აითვლება 0-ინდექსიდან და ასე შემდეგ. აქ მოცემულია ასევე ტიპიზირებული მასივები რომეშიც შენახული მონაცემი უნდა იყოს შესაბამისი ტიპის

Keyed collections

These objects represent collections which use keys; these contain elements which are iterable in the order of insertion.

Vector collections

SIMD vector data types are objects where data is arranged into lanes.

Structured data

These objects represent and interact with structured data buffers and data coded using JavaScript Object Notation (JSON).

Control abstraction objects

Reflection

Internationalization

Additions to the ECMAScript core for language-sensitive functionalities.

Non-standard objects

Other

 

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, Gio_rgi, teoli
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,