ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

TypeError: Object doesn't support this action (Edge)
TypeError: "x" is not a constructor

TypeError: Math is not a constructor
TypeError: JSON is not a constructor
TypeError: Symbol is not a constructor
TypeError: Reflect is not a constructor
TypeError: Intl is not a constructor
TypeError: SIMD is not a constructor
TypeError: Atomics is not a constructor

Error type

TypeError

What went wrong?

There was an attempt to use an object or a variable as a constructor, but that object or variable is not a constructor. See constructor or the new operator for more information on what a constructor is.

There are many global objects, like String or Array, which are constructable using new. However, some global objects are not and their properties and methods are static. The following JavaScript standard built-in objects are not a constructor: Math, JSON, Symbol, Reflect, Intl, SIMD, Atomics.

Generator functions cannot be used as constructors either.

Examples

Invalid cases

var Car = 1;
new Car();
// TypeError: Car is not a constructor

new Math();
// TypeError: Math is not a constructor

new Symbol();
// TypeError: Symbol is not a constructor

function* f() {};
var obj = new f;
// TypeError: f is not a constructor

A car constructor

Suppose you want to create an object type for cars. You want this type of object to be called car, and you want it to have properties for make, model, and year. To do this, you would write the following function:

function Car(make, model, year) {
  this.make = make;
  this.model = model;
  this.year = year;
}

Now you can create an object called mycar as follows:

var mycar = new Car('Eagle', 'Talon TSi', 1993);

In Promises

When returning an immediately-resolved or immediately-rejected Promise, you do not need to create a new Promise(...) and act on it.

This is not legal (the Promise constructor is not being called correctly) and will throw a TypeError: this is not a constructor exception:

return new Promise.resolve(true);

Instead, use the Promise.resolve() or Promise.reject() static methods:

// This is legal, but unnecessarily long:
return new Promise((resolve, reject) => { resolve(true); })

// Instead, return the static method:
return Promise.resolve(true);
return Promise.reject(false);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, nmve, michaelsanford, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,