ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

This chapter introduces the concepts, objects and functions used to work with and perform calculations using numbers and dates in JavaScript. This includes using numbers written in various bases including decimal, binary, and hexadecimal, as well as the use of the global Math object to perform a wide variety of mathematical operations on numbers.

Numbers

In JavaScript, all numbers are implemented in double-precision 64-bit binary format IEEE 754 (i.e., a number between ±2−1022 and ±2+1023, or about ±10−308 to ±10+308, with a numeric precision of 53 bits). Integer values up to ±253 − 1 can be represented exactly. In addition to being able to represent floating-point numbers, the number type has three symbolic values: +Infinity, -Infinity, and NaN (not-a-number). See also JavaScript data types and structures for context with other primitive types in JavaScript.

Note: There is no specific data type for integers in JavaScript, although the BigInt type lets you represent integers that may be very large. There are caveats to using BigInt, however; for example, you can't mix and match BigInt and Number values in the same operation, and you can't use the Math object with BigInt values.

You can use four types of number literals: decimal, binary, octal, and hexadecimal.

Decimal numbers

1234567890
42

// Caution when using leading zeros:

0888 // 888 parsed as decimal
0777 // parsed as octal in non-strict mode (511 in decimal)

Note that decimal literals can start with a zero (0) followed by another decimal digit, but if every digit after the leading 0 is smaller than 8, the number gets parsed as an octal number.

Binary numbers

Binary number syntax uses a leading zero followed by a lowercase or uppercase Latin letter "B" (0b or 0B). If the digits after the 0b are not 0 or 1, the following SyntaxError is thrown: "Missing binary digits after 0b".

var FLT_SIGNBIT = 0b10000000000000000000000000000000; // 2147483648
var FLT_EXPONENT = 0b01111111100000000000000000000000; // 2139095040
var FLT_MANTISSA = 0B00000000011111111111111111111111; // 8388607

Octal numbers

Octal number syntax uses a leading zero. If the digits after the 0 are outside the range 0 through 7, the number will be interpreted as a decimal number.

var n = 0755; // 493
var m = 0644; // 420

Strict mode in ECMAScript 5 forbids octal syntax. Octal syntax isn't part of ECMAScript 5, but it's supported in all browsers by prefixing the octal number with a zero: 0644 === 420 and"\045" === "%". In ECMAScript 2015, octal numbers are supported if they are prefixed with 0o, e.g.: 

var a = 0o10; // ES2015: 8

Hexadecimal numbers

Hexadecimal number syntax uses a leading zero followed by a lowercase or uppercase Latin letter "X" (0x or 0X). If the digits after 0x are outside the range (0123456789ABCDEF),  the following SyntaxError is thrown: "Identifier starts immediately after numeric literal".

0xFFFFFFFFFFFFFFFFF // 295147905179352830000
0x123456789ABCDEF  // 81985529216486900
0XA         // 10

Exponentiation

1E3  // 1000
2e6  // 2000000
0.1e2 // 10

Number object

The built-in Number object has properties for numerical constants, such as maximum value, not-a-number, and infinity. You cannot change the values of these properties and you use them as follows:

var biggestNum = Number.MAX_VALUE;
var smallestNum = Number.MIN_VALUE;
var infiniteNum = Number.POSITIVE_INFINITY;
var negInfiniteNum = Number.NEGATIVE_INFINITY;
var notANum = Number.NaN;

You always refer to a property of the predefined Number object as shown above, and not as a property of a Number object you create yourself.

The following table summarizes the Number object's properties.

Properties of Number
Property Description
Number.MAX_VALUE The largest representable number (±1.7976931348623157e+308)
Number.MIN_VALUE The smallest representable number (±5e-324)
Number.NaN Special "not a number" value
Number.NEGATIVE_INFINITY Special negative infinite value; returned on overflow
Number.POSITIVE_INFINITY Special positive infinite value; returned on overflow
Number.EPSILON Difference between 1 and the smallest value greater than 1 that can be represented as a Number (2.220446049250313e-16)
Number.MIN_SAFE_INTEGER Minimum safe integer in JavaScript (−253 + 1, or −9007199254740991)
Number.MAX_SAFE_INTEGER Maximum safe integer in JavaScript (+253 − 1, or +9007199254740991)
Methods of Number
Method Description
Number.parseFloat() Parses a string argument and returns a floating point number.
Same as the global parseFloat() function.
Number.parseInt() Parses a string argument and returns an integer of the specified radix or base.
Same as the global parseInt() function.
Number.isFinite() Determines whether the passed value is a finite number.
Number.isInteger() Determines whether the passed value is an integer.
Number.isNaN() Determines whether the passed value is NaN. More robust version of the original global isNaN().
Number.isSafeInteger() Determines whether the provided value is a number that is a safe integer.

The Number prototype provides methods for retrieving information from Number objects in various formats. The following table summarizes the methods of Number.prototype.

Methods of Number.prototype
Method Description
toExponential() Returns a string representing the number in exponential notation.
toFixed() Returns a string representing the number in fixed-point notation.
toPrecision() Returns a string representing the number to a specified precision in fixed-point notation.

Math object

The built-in Math object has properties and methods for mathematical constants and functions. For example, the Math object's PI property has the value of pi (3.141...), which you would use in an application as

Math.PI

Similarly, standard mathematical functions are methods of Math. These include trigonometric, logarithmic, exponential, and other functions. For example, if you want to use the trigonometric function sine, you would write

Math.sin(1.56)

Note that all trigonometric methods of Math take arguments in radians.

The following table summarizes the Math object's methods.

Methods of Math
Method Description
abs() Absolute value
sin(), cos(), tan() Standard trigonometric functions; with the argument in radians.
asin(), acos(), atan(), atan2() Inverse trigonometric functions; return values in radians.
sinh(), cosh(), tanh() Hyperbolic functions; argument in hyperbolic angle.
asinh(), acosh(), atanh() Inverse hyperbolic functions; return values in hyperbolic angle.

pow(), exp()expm1(), log10(), log1p(), log2()

Exponential and logarithmic functions.
floor(), ceil() Returns the largest/smallest integer less/greater than or equal to an argument.
min(), max() Returns the minimum or maximum (respectively) value of a comma separated list of numbers as arguments.
random() Returns a random number between 0 and 1.
round(), fround(), trunc(), Rounding and truncation functions.
sqrt(), cbrt(), hypot() Square root, cube root, Square root of the sum of square arguments.
sign() The sign of a number, indicating whether the number is positive, negative or zero.
clz32(),
imul()
Number of leading zero bits in the 32-bit binary representation.
The result of the C-like 32-bit multiplication of the two arguments.

Unlike many other objects, you never create a Math object of your own. You always use the built-in Math object.

Date object

JavaScript does not have a date data type. However, you can use the Date object and its methods to work with dates and times in your applications. The Date object has a large number of methods for setting, getting, and manipulating dates. It does not have any properties.

JavaScript handles dates similarly to Java. The two languages have many of the same date methods, and both languages store dates as the number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00, with a Unix Timestamp being the number of seconds since January 1, 1970, 00:00:00.

The Date object range is -100,000,000 days to 100,000,000 days relative to 01 January, 1970 UTC.

To create a Date object:

var dateObjectName = new Date([parameters]);

where dateObjectName is the name of the Date object being created; it can be a new object or a property of an existing object.

Calling Date without the new keyword returns a string representing the current date and time.

The parameters in the preceding syntax can be any of the following:

 • Nothing: creates today's date and time. For example, today = new Date();.
 • A string representing a date in the following form: "Month day, year hours:minutes:seconds." For example, var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 13:30:00"). If you omit hours, minutes, or seconds, the value will be set to zero.
 • A set of integer values for year, month, and day. For example, var Xmas95 = new Date(1995, 11, 25).
 • A set of integer values for year, month, day, hour, minute, and seconds. For example, var Xmas95 = new Date(1995, 11, 25, 9, 30, 0);.

Methods of the Date object

The Date object methods for handling dates and times fall into these broad categories:

 • "set" methods, for setting date and time values in Date objects.
 • "get" methods, for getting date and time values from Date objects.
 • "to" methods, for returning string values from Date objects.
 • parse and UTC methods, for parsing Date strings.

With the "get" and "set" methods you can get and set seconds, minutes, hours, day of the month, day of the week, months, and years separately. There is a getDay method that returns the day of the week, but no corresponding setDay method, because the day of the week is set automatically. These methods use integers to represent these values as follows:

 • Seconds and minutes: 0 to 59
 • Hours: 0 to 23
 • Day: 0 (Sunday) to 6 (Saturday)
 • Date: 1 to 31 (day of the month)
 • Months: 0 (January) to 11 (December)
 • Year: years since 1900

For example, suppose you define the following date:

var Xmas95 = new Date('December 25, 1995');

Then Xmas95.getMonth() returns 11, and Xmas95.getFullYear() returns 1995.

The getTime and setTime methods are useful for comparing dates. The getTime method returns the number of milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 for a Date object.

For example, the following code displays the number of days left in the current year:

var today = new Date();
var endYear = new Date(1995, 11, 31, 23, 59, 59, 999); // Set day and month
endYear.setFullYear(today.getFullYear()); // Set year to this year
var msPerDay = 24 * 60 * 60 * 1000; // Number of milliseconds per day
var daysLeft = (endYear.getTime() - today.getTime()) / msPerDay;
var daysLeft = Math.round(daysLeft); //returns days left in the year

This example creates a Date object named today that contains today's date. It then creates a Date object named endYear and sets the year to the current year. Then, using the number of milliseconds per day, it computes the number of days between today and endYear, using getTime and rounding to a whole number of days.

The parse method is useful for assigning values from date strings to existing Date objects. For example, the following code uses parse and setTime to assign a date value to the IPOdate object:

var IPOdate = new Date();
IPOdate.setTime(Date.parse('Aug 9, 1995'));

Example

In the following example, the function JSClock() returns the time in the format of a digital clock.

function JSClock() {
 var time = new Date();
 var hour = time.getHours();
 var minute = time.getMinutes();
 var second = time.getSeconds();
 var temp = '' + ((hour > 12) ? hour - 12 : hour);
 if (hour == 0)
  temp = '12';
 temp += ((minute < 10) ? ':0' : ':') + minute;
 temp += ((second < 10) ? ':0' : ':') + second;
 temp += (hour >= 12) ? ' P.M.' : ' A.M.';
 return temp;
}

The JSClock function first creates a new Date object called time; since no arguments are given, time is created with the current date and time. Then calls to the getHours, getMinutes, and getSeconds methods assign the value of the current hour, minute, and second to hour, minute, and second.

The next four statements build a string value based on the time. The first statement creates a variable temp, assigning it a value using a conditional expression; if hour is greater than 12, (hour - 12), otherwise simply hour, unless hour is 0, in which case it becomes 12.

The next statement appends a minute value to temp. If the value of minute is less than 10, the conditional expression adds a string with a preceding zero; otherwise it adds a string with a demarcating colon. Then a statement appends a seconds value to temp in the same way.

Finally, a conditional expression appends "P.M." to temp if hour is 12 or greater; otherwise, it appends "A.M." to temp.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Loadmaster, Sheppy, avinashdhinwa, ThomasRedstone, jamesray1, omeid, stephaniehobson, zziccardi, mehdiyev, JonathanPool, nmve, kdex, allan-bonadio, crueschenberg, Jeremie, fscholz, stevemao, vieckys, x2357, nasifmdtanjim, Alex.Wang, gportioli, xfq, mahzaib, kscarfone, 4of92000
ბოლო განახლების ავტორი: Loadmaster,