ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

A closure is the combination of a function and the lexical environment within which that function was declared.

Lexical scoping

Consider the following:

function init() {
 var name = 'Mozilla'; // name is a local variable created by init
 function displayName() { // displayName() is the inner function, a closure
  alert(name); // use variable declared in the parent function
 }
 displayName();
}
init();

init() creates a local variable called name and a function called displayName(). The displayName() function is an inner function that is defined inside init() and is only available within the body of the init() function. Note that the displayName() function has no local variables of its own. However, since inner functions have access to the variables of outer functions, displayName() can access the variable name declared in the parent function, init(). If displayName() were to have its own name local variable, it would use this instead.

Run the code and notice that the alert() statement within the displayName() function successfully displays the value of the name variable, which is declared in its parent function. This is an example of lexical scoping, which describes how a parser resolves variable names when functions are nested. The word "lexical" refers to the fact that lexical scoping uses the location where a variable is declared within the source code to determine where that variable is available. Nested functions have access to variables declared in their outer scope.

Closure

Now consider the following example:

function makeFunc() {
 var name = 'Mozilla';
 function displayName() {
  alert(name);
 }
 return displayName;
}

var myFunc = makeFunc();
myFunc();

Running this code has exactly the same effect as the previous example of the init() function above; what's different — and interesting — is that the displayName() inner function is returned from the outer function before being executed.

At first glance, it may seem unintuitive that this code still works. In some programming languages, the local variables within a function exist only for the duration of that function's execution. Once makeFunc() has finished executing, you might expect that the name variable would no longer be accessible. However, because the code still works as expected, this is obviously not the case in JavaScript.

The reason is that functions in JavaScript form closures. A closure is the combination of a function and the lexical environment within which that function was declared. This environment consists of any local variables that were in-scope at the time the closure was created. In this case, myFunc is a reference to the instance of the function displayName created when makeFunc is run. The instance of displayName maintains a reference to its lexical environment, within which the variable name exists. For this reason, when myFunc is invoked, the variable name remains available for use and "Mozilla" is passed to alert.

Here's a slightly more interesting example — a makeAdder function:

function makeAdder(x) {
 return function(y) {
  return x + y;
 };
}

var add5 = makeAdder(5);
var add10 = makeAdder(10);

console.log(add5(2)); // 7
console.log(add10(2)); // 12

In this example, we have defined a function makeAdder(x), which takes a single argument, x, and returns a new function. The function it returns takes a single argument, y, and returns the sum of x and y.

In essence, makeAdder is a function factory — it creates functions which can add a specific value to their argument. In the above example we use our function factory to create two new functions — one that adds 5 to its argument, and one that adds 10.

add5 and add10 are both closures. They share the same function body definition, but store different lexical environments. In add5's lexical environment, x is 5, while in the lexical environment for add10, x is 10.

Practical closures

Closures are useful because they let you associate some data (the lexical environment) with a function that operates on that data. This has obvious parallels to object-oriented programming, where objects allow us to associate some data (the object's properties) with one or more methods.

Consequently, you can use a closure anywhere that you might normally use an object with only a single method.

Situations where you might want to do this are particularly common on the web. Much of the code we write in front-end JavaScript is event-based — we define some behavior, then attach it to an event that is triggered by the user (such as a click or a keypress). Our code is generally attached as a callback: a single function which is executed in response to the event.

For instance, suppose we wish to add some buttons to a page that adjust the text size. One way of doing this is to specify the font-size of the body element in pixels, then set the size of the other elements on the page (such as headers) using the relative em unit:

body {
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 12px;
}

h1 {
 font-size: 1.5em;
}

h2 {
 font-size: 1.2em;
}

Our interactive text size buttons can change the font-size property of the body element, and the adjustments will be picked up by other elements on the page thanks to the relative units.

Here's the JavaScript:

function makeSizer(size) {
 return function() {
  document.body.style.fontSize = size + 'px';
 };
}

var size12 = makeSizer(12);
var size14 = makeSizer(14);
var size16 = makeSizer(16);

size12, size14, and size16 are now functions which will resize the body text to 12, 14, and 16 pixels, respectively. We can attach them to buttons (in this case links) as follows:

document.getElementById('size-12').onclick = size12;
document.getElementById('size-14').onclick = size14;
document.getElementById('size-16').onclick = size16;
<a href="#" id="size-12">12</a>
<a href="#" id="size-14">14</a>
<a href="#" id="size-16">16</a>

Emulating private methods with closures

Languages such as Java provide the ability to declare methods private, meaning that they can only be called by other methods in the same class.

JavaScript does not provide a native way of doing this, but it is possible to emulate private methods using closures. Private methods aren't just useful for restricting access to code: they also provide a powerful way of managing your global namespace, keeping non-essential methods from cluttering up the public interface to your code.

The following code illustrates how to use closures to define public functions that can access private functions and variables. Using closures in this way is known as the module pattern:

var counter = (function() {
 var privateCounter = 0;
 function changeBy(val) {
  privateCounter += val;
 }
 return {
  increment: function() {
   changeBy(1);
  },
  decrement: function() {
   changeBy(-1);
  },
  value: function() {
   return privateCounter;
  }
 };
})();

console.log(counter.value()); // logs 0
counter.increment();
counter.increment();
console.log(counter.value()); // logs 2
counter.decrement();
console.log(counter.value()); // logs 1

In previous examples, each closure has had its own lexical environment. Here, though, we create a single lexical environment that is shared by three functions: counter.increment, counter.decrement, and counter.value.

The shared lexical environment is created in the body of an anonymous function, which is executed as soon as it has been defined. The lexical environment contains two private items: a variable called privateCounter and a function called changeBy. Neither of these private items can be accessed directly from outside the anonymous function. Instead, they must be accessed by the three public functions that are returned from the anonymous wrapper.

Those three public functions are closures that share the same environment. Thanks to JavaScript's lexical scoping, they each have access to the privateCounter variable and changeBy function.

You'll notice we're defining an anonymous function that creates a counter, and then we call it immediately and assign the result to the counter variable. We could store this function in a separate variable makeCounter and use it to create several counters.

var makeCounter = function() {
 var privateCounter = 0;
 function changeBy(val) {
  privateCounter += val;
 }
 return {
  increment: function() {
   changeBy(1);
  },
  decrement: function() {
   changeBy(-1);
  },
  value: function() {
   return privateCounter;
  }
 }
};

var counter1 = makeCounter();
var counter2 = makeCounter();
alert(counter1.value()); /* Alerts 0 */
counter1.increment();
counter1.increment();
alert(counter1.value()); /* Alerts 2 */
counter1.decrement();
alert(counter1.value()); /* Alerts 1 */
alert(counter2.value()); /* Alerts 0 */

Notice how each of the two counters, counter1 and counter2, maintains its independence from the other. Each closure references a different version of the privateCounter variable through its own closure. Each time one of the counters is called, its lexical environment changes by changing the value of this variable; however changes to the variable value in one closure do not affect the value in the other closure.

Using closures in this way provides a number of benefits that are normally associated with object-oriented programming -- in particular, data hiding and encapsulation.

Closure Scope Chain

For every closure we have three scopes:-

 • Local Scope (Own scope)
 • Outer Functions Scope
 • Global Scope

So, we have access to all three scopes for a closure but often make a common mistake when we have nested inner functions. Consider the following example:

// global scope
var e = 10;
function sum(a){
 return function(b){
  return function(c){
   // outer functions scope
   return function(d){
    // local scope
    return a + b + c + d + e;
   }
  }
 }
}

console.log(sum(1)(2)(3)(4)); // log 20

// We can also write without anonymous functions:

// global scope
var e = 10;
function sum(a){
 return function sum2(b){
  return function sum3(c){
   // outer functions scope
   return function sum4(d){
    // local scope
    return a + b + c + d + e;
   }
  }
 }
}

var s = sum(1);
var s1 = s(2);
var s2 = s1(3);
var s3 = s2(4);
console.log(s3) //log 20

So, in the example above, we have a series of nested functions all of which have access to the outer functions' scope scope, but which mistakenly guess only for their immediate outer function scope. In this context, we can say all closures have access to all outer function scopes within which they were declared.

Creating closures in loops: A common mistake

Prior to the introduction of the let keyword in ECMAScript 2015, a common problem with closures occurred when they were created inside a loop. Consider the following example:

<p id="help">Helpful notes will appear here</p>
<p>E-mail: <input type="text" id="email" name="email"></p>
<p>Name: <input type="text" id="name" name="name"></p>
<p>Age: <input type="text" id="age" name="age"></p>
function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  var item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
   showHelp(item.help);
  }
 }
}

setupHelp();

The helpText array defines three helpful hints, each associated with the ID of an input field in the document. The loop cycles through these definitions, hooking up an onfocus event to each one that shows the associated help method.

If you try this code out, you'll see that it doesn't work as expected. No matter what field you focus on, the message about your age will be displayed.

The reason for this is that the functions assigned to onfocus are closures; they consist of the function definition and the captured environment from the setupHelp function's scope. Three closures have been created by the loop, but each one shares the same single lexical environment, which has a variable with changing values (item.help). The value of item.help is determined when the onfocus callbacks are executed. Because the loop has already run its course by that time, the item variable object (shared by all three closures) has been left pointing to the last entry in the helpText list.

One solution in this case is to use more closures: in particular, to use a function factory as described earlier:

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function makeHelpCallback(help) {
 return function() {
  showHelp(help);
 };
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  var item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = makeHelpCallback(item.help);
 }
}

setupHelp();

This works as expected. Rather than the callbacks all sharing a single lexical environment, the makeHelpCallback function creates a new lexical environment for each callback, in which help refers to the corresponding string from the helpText array.

One other way to write the above using anonymous closures is:

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  (function() {
    var item = helpText[i];
    document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
     showHelp(item.help);
    }
  })(); // Immediate event listener attachment with the current value of item (preserved until iteration).
 }
}

setupHelp();

If you don't want to use more closures, you can use the let keyword introduced in ES2015 :

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  let item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
   showHelp(item.help);
  }
 }
}

setupHelp();

This example uses let instead of var, so every closure binds the block-scoped variable, meaning that no additional closures are required.

Another alternative could be to use forEach() to iterate over the helpText array and attach a listener to each <div>, as shown:

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 helpText.forEach(function(text) {
  document.getElementById(text.id).onfocus = function() {
   showHelp(text.help);
  }
 });
}

setupHelp();

Performance considerations

It is unwise to unnecessarily create functions within other functions if closures are not needed for a particular task, as it will negatively affect script performance both in terms of processing speed and memory consumption.

For instance, when creating a new object/class, methods should normally be associated to the object's prototype rather than defined into the object constructor. The reason is that whenever the constructor is called, the methods would get reassigned (that is, for every object creation).

Consider the following case:

function MyObject(name, message) {
 this.name = name.toString();
 this.message = message.toString();
 this.getName = function() {
  return this.name;
 };

 this.getMessage = function() {
  return this.message;
 };
}

Because the previous code does not take advantage of the benefits of using closures in this particular instance, we could instead rewrite it to avoid using closure as follows:

function MyObject(name, message) {
 this.name = name.toString();
 this.message = message.toString();
}
MyObject.prototype = {
 getName: function() {
  return this.name;
 },
 getMessage: function() {
  return this.message;
 }
};

However, redefining the prototype is not recommended. The following example instead appends to the existing prototype:

function MyObject(name, message) {
 this.name = name.toString();
 this.message = message.toString();
}
MyObject.prototype.getName = function() {
 return this.name;
};
MyObject.prototype.getMessage = function() {
 return this.message;
};

In the two previous examples, the inherited prototype can be shared by all objects and the method definitions need not occur at every object creation. See Details of the Object Model for more.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,