ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

 

ურთიერთდაკავშირებული ტექსტების მონიშვნის ენა (HyperText Markup Language) შემოკლებით HTML წარმოადგენს ვებგვერდის უპირველეს შემადგენელს. მისი საშუალებით ხდება საიტის შიგთავსის განსაზღვრა და პირველადი სახით განლაგება. დანარჩენი ვებტექნოლოგიები კი გამოიყენება საიტის იერსახის აწყობისა და წარმოდგენისთვის (CSS) ან სხვადასხვა შესაძლებლობებისა და მოქმედებების მინიჭებისთვის (Javascript).

ტერმინი „HyperText“ მიანიშნებს ვებგვერდების ურთიერთკავშირზე ბმულების საშუალებით, როგორც ერთი საიტის შიგნით, ასევე სხვადასხვა საიტებს შორის. ბმულები ვებსამყაროს ძირითად საფუძველს წარმოადგენს. მასალის ინტერნეტში ატვირთვითა და სხვების მიერ უკვე შექმნილ გვერდებთან მისი დაკავშირებით, თქვენ ხდებით მსოფლიო ქსელის (World Wide Web) მოქმედი მონაწილე.

HTML იყენებს ერთგვარ „მონიშვნებს“ ჩვეულებრივი ტექსტის, სურათებისა და სხვა სახის შიგთავსის ვებბრაუზერში გამოსაჩენად. HTML-ის მონიშვნები შეიცავს საგანგებო „ელემენტებს“, როგორიცაა <img>, <title>, <p>, <div>, <picture> და ა.შ.

ამ ნიშნებს უწოდებენ „ჭდეებს“ (ინგლისურად „Tag“; იკითხება „ტეგი“). ჭდეები არაა რეგისტრზე (დიდ და პატარა ასონიშნებზე) დამოკიდებული. მაგალითად <title>, <Title>, <TITLE> და ნებისმიერი მსგავსი სახეხვაობა იმუშავებს ერთნაირად.

ქვემოთ მოცემული სტატიები დაგეხმარებათ, უკეთ გაეცნოთ HTML-ს.

  • HTML შესავალი

    თუ თქვენ ახალბედა ხართ ვებშემუშავების საკითხებში, აუცილებად გაეცანით HTML-ის საფუძვლებს რომ უკეთ გაიგოთ, რას წარმოადგენს HTML და როგორ გამოიყენება.

  • HTML გზამკვლევი

    HTML გამოყენების შესახებ სტატიებისთვის, ასევე გაკვეთილებისა და სრული მაგალითებისთვის, იხილეთ ჩვენი სასწავლო განყოფილება HTML-ის შესახებ.

  • HTML ცნობარი
    ჩვენს ვრცელ მასალებში, თქვენ იპოვით დაწვრილებით ინფორმაციას HTML-ის თითოეული ელემენტისა და თვისების, შესახებ.

გაკვეთილები დამწყებთათვის

ჩვენს სასწავლო განყოფილებაში წარმოდგენილია მრავალი მოდული, რომელიც შეგასწავლით HTML-ის ნულიდან — ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე.

შესავალი HTML-ში
ეს მოდული წარმოადგენს მოსამზადებელ საფეხურს, HTML-ის სინტაქსსა და ძირითად საკითხებში უკეთ გასარკვევად, თუ როგორ ხდება ტექსტის HTML-ად ქცევა, ურთიერთდამაკავშირებელი ბმულების შექმნა და HTML-ის საშუალებით ვებგვერდის აგება.
ფაილები და მათი განთავსება
ამ მოდულში ახსნილია, თუ როგორ არის შესაძლებელი მულტიმედიური ფაილების HTML-ში ჩართვა, მათ შორის სურათების განთავსების სხვადასხვა გზები და ასევე ნაჩვენებია როგორ ხდება ვიდეოს, ხმოვანი ფაილის ან სხვა საიტის სრულად ჩასმა, მოცემულ გვერდზე.
HTML-ის ცხრილები
მონაცემების ცხრილის სახით წარმოდგენა, ახსნილი მარტივი და გასაგები ენით. ეს მოდული მოიცავს როგორც ცხრილების შექმნის საფუძვლებს, ამასთან დამატებით შესაძლებლობებს, როგორიცაა დასათაურება, შეჯამება და ა.შ.
HTML-ის შესავსები ველები
ველებს ვებგვერდის გამოყენებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს — ისინი უზრუნველყოფს მომხმარებლის საიტთან  ურთიერთქმედებას, ანუ რეგისტრაციასა და ანგარიშზე შესვლას, გამოხმაურების გაგზავნას, ნივთების ყიდვას და ა.შ. ამ მოდულში მოცემულია შესავსები ველების მომხმარებლის მხარეს არსებული ნაწილის შექმნის საწყისები.
HTML-ის გამოყენება ხშირად წარმოქმნილი ხარვეზების მოსაგვარებლად
გაწვდით მასალების იმ განყოფილებების ბმულებს, სადაც ახსნილია თუ როგორ ხდება HTML-ის გამოყენება იმ ამოცანების გადასაწყვეტად, რომლებიც თან ახლავს ვებგვერდის შექმნას: სათაურების მორგება, სურათებისა და ვიდეოების დამატება, შიგთავსის გაუმჯობესება, შესავსები ველების განთავსება და ა.შ.

სიღრმისეული საკითხები

CORS enabled image
The crossorigin attribute, in combination with an appropriate CORS header, allows images defined by the <img> element to be loaded from foreign origins and used in a <canvas> element as if they were being loaded from the current origin.
CORS settings attributes
Some HTML elements that provide support for CORS, such as <img> or <video>, have a crossorigin attribute (crossOrigin property), which lets you configure the CORS requests for the element's fetched data.
Focus management in HTML
The activeElement DOM attribute and the hasFocus() DOM method help you track and control a user's interactions with elements on a web page.
Using the application cache
Application caching lets web-based applications run offline. You can use the Application Cache (AppCache) interface to specify resources that the browser should cache and make available to offline users. Applications that are cached load and work correctly even if users click the refresh button when they are offline.
Preloading content with rel="preload"
The preload value of the <link> element's rel attribute allows you to write declarative fetch requests in your HTML <head>, specifying resources that your pages will need very soon after loading, which you therefore want to start preloading early in the lifecycle of a page load, before the browser's main rendering machinery kicks in. This ensures that they are made available earlier and are less likely to block the page's first render, leading to performance improvements. This article provides a basic guide to how preload works.

ცნობარი

HTML-ის ცნობარი
HTML შედგება ელემენტებისგან, რომელთა გარდაქმნაც შესაძლებელია მრავალი სახის თვისებების მეშვეობით. HTML-დოკუმენტები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ბმულებით.
HTML-ის ელემენტების ცნობარი
იხილეთ HTML-ის ელემენტების სრული ჩამონათვალი.
HTML-ის თვისებების ცნობარი
ელემენტებს HTML-ში გააჩნია თვისებები. ამ დამატებითი მნიშვნელობებით შესაძლებელია განისაზღვროს ელემენტები ან მათი მოქმედება სხვადასხვა გზით.
გლობალური თვისებები
Global attributes may be specified on all HTML elements, even those not specified in the standard. This means that any non-standard elements must still permit these attributes, even though those elements make the document HTML5-noncompliant.
ხაზოვანი და ბლოკური ელემენტები
HTML-ის ელემენტები ჩვეულებრივ არის „ხაზოვანი“ ან „ბლოკური“. ხაზოვანი ელემენტები იკავებს სივრცის მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც მოქცეულია მის ჭდეებს შორის. ბლოკური ელემენტი კი სრულად ავსებს მის მშობელ (შემომსაზღვრელ) ელემენტის სივრცეს, შესაბამისად ქმნის ერთგვარ „ბლოკს“.
ბმულის სახეები
HTML-ში, მრავალი სახის ბმული გამოიყენება, ორი დოკუმენტის დასაკავშირებლად. ბმულის ელემენტება  <a>, <area> და <link>.
ფაილის სახეობები, რომლებიც მხარდაჭერილია HTML-ის ხმოვან და ვიდეოელემენტებში
<audio> და <video> ელემენტები იძლევა ხმოვანი და ვიდეოფაილების გაშვების საშუალებას. ისინი წარმოადგენს ბრაუზერში ჩაშენებულ შესაძლებლობებს, Adobe Flash-ისა და სხვა დამატებითი მოდულების ჩასანაცვლებლად.
HTML-ის შიგთავსის სახეები
HTML is comprised of several kinds of content, each of which is allowed to be used in certain contexts and is disallowed in others. Similarly, each has a set of other content categories they can contain and elements which can or can't be used in them. This is a guide to these categories.
Quirks mode and standards mode
Historical information on quirks mode and standards mode.

დაკავშირებული საკითხები

HTML-ის ელემენტებისთვის ფერების მინიჭება CSS-ის გამოყენებით
This article covers most of the ways you use CSS to add color to HTML content, listing what parts of HTML documents can be colored and what CSS properties to use when doing so. Includes examples, links to palette-building tools, and more.

View All...

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Georgianizator, levanijincharadze, Levani_Jincharadze, Silovan, kiknag, stephaniehobson, SergoKarakozov
ბოლო განახლების ავტორი: Georgianizator,