ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The <string> CSS data type represents a sequence of characters. Strings are used in numerous CSS properties, such as content, font-family, and quotes.

Syntax

The <string> data type is composed of any number of Unicode characters surrounded by either double (") or single (') quotes.

Most characters can be represented literally. All characters can also be represented with their respective Unicode code points in hexadecimal, in which case they are preceded by a backslash (\). For example, \22 represents a double quote, \27 a single quote ('), and \A9 the copyright symbol (©).

Importantly, certain characters which would otherwise be invalid can be escaped with a backslash. These include double quotes when used inside a double-quoted string, single quotes when used inside a single-quoted string, and the backslash itself. For example, \\ will create a single backslash.

To output new lines, you must escape them with a line feed character such as \A or \00000A. In your code, however, strings can span multiple lines, in which case each new line must be escaped with a \ as the last character of the line.

Note: HTML entities (such as &nbsp; or &#8212;) cannot be used in a CSS <string>.

Examples

/* Simple strings */
"This string is demarkated by double quotes."
'This string is demarkated by single quotes.'

/* Character escaping */
"This is a string with \" an escaped double quote."
"This string also has \22 an escaped double quote."
'This is a string with \' an escaped single quote.'
'This string also has \27 an escaped single quote.'
"This is a string with \\ an escaped backslash."

/* New line in a string */
"This string has a \Aline break in it."

/* String spanning two lines of code (these two strings will have identical output) */
"A really long \
awesome string"
"A really long awesome string"

Specifications

Specification Status Comment
CSS Values and Units Module Level 3
The definition of '<string>' in that specification.
Candidate Recommendation No significant change from CSS Level 2 (Revision 1).
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '<string>' in that specification.
Recommendation Explicit definition; allows 6-digit Unicode escaped characters.
CSS Level 1
The definition of '<string>' in that specification.
Recommendation Implicit definition; allows 4-digit Unicode escaped characters.

Browser Compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support1 Yes1 Yes Yes1
Unicode escaped characters (\xx)1 Yes16 Yes1
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Unicode escaped characters (\xx) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mfluehr, fscholz, Sebastianz, teoli, kscarfone, FredB, Sheppy, McGurk, BijuGC
ბოლო განახლების ავტორი: mfluehr,