ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The WritableStream interface of the the Streams API provides a standard abstraction for writing streaming data to a destination, known as a sink. This object comes with built-in backpressure and queuing.

Constructor

WritableStream()
Creates a new WritableStream object.

Properties

WritableStream.locked Read only
A boolean indicating whether the WritableStream is locked to a writer. 

Methods

WritableStream.abort()
Aborts the stream, signaling that the producer can no longer successfully write to the stream and it is to be immediately moved to an error state, with any queued writes discarded.
WritableStream.getWriter()
Returns a new instance of WritableStreamDefaultWriter and locks the stream to that instance. While the stream is locked, no other writer can be acquired until this one is released. 

Examples

The following example illustrates several features of this interface.  It shows the creation of the WritableStream with a custom sink and an API-supplied queueing strategy. It then calls a function called sendMessage(), passing the newly created stream and a string. Inside this function it calls the stream's getWriter() method, which returns an instance of WritableStreamDefaultWriter. A forEach() call is used to write each chunk of the string to the stream. Finally, write() and close() return promises that are processed to deal with success or failure of chunks and streams.

const list = document.querySelector('ul');

function sendMessage(message, writableStream) {
 // defaultWriter is of type WritableStreamDefaultWriter
 const defaultWriter = writableStream.getWriter();
 const encoder = new TextEncoder();
 const encoded = encoder.encode(message, { stream: true });
 encoded.forEach((chunk) => {
  defaultWriter.ready
   .then(() => {
    return defaultWriter.write(chunk);
   })
   .then(() => {
    console.log("Chunk written to sink.");
   })
   .catch((err) => {
    console.log("Chunk error:", err);
   });
 });
 // Call ready again to ensure that all chunks are written
 //  before closing the writer.
 defaultWriter.ready
  .then(() => {
   defaultWriter.close();
  })
  .then(() => {
   console.log("All chunks written");
  })
  .catch((err) => {
   console.log("Stream error:", err);
  });
}

const decoder = new TextDecoder("utf-8");
const queuingStrategy = new CountQueuingStrategy({ highWaterMark: 1 });
let result = "";
const writableStream = new WritableStream({
 // Implement the sink
 write(chunk) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
   var buffer = new ArrayBuffer(2);
   var view = new Uint16Array(buffer);
   view[0] = chunk;
   var decoded = decoder.decode(view, { stream: true });
   var listItem = document.createElement('li');
   listItem.textContent = "Chunk decoded: " + decoded;
   list.appendChild(listItem);
   result += decoded;
   resolve();
  });
 },
 close() {
  var listItem = document.createElement('li');
  listItem.textContent = "[MESSAGE RECEIVED] " + result;
  list.appendChild(listItem);
 },
 abort(err) {
  console.log("Sink error:", err);
 }
}, queuingStrategy);

sendMessage("Hello, world.", writableStream);

You can find the full code in our Simple writer example.

Backpressure

Because of how backpressure is supported in the API, its implementation in code may be less than obvious. To see how backpressure is implemented look for three things.

 • The highWaterMark property, which is set when creating the counting strategy (line 35), sets the maximum amount of data that the WritableStream instance will handle in a single write() operation. In this example, it's the maximum amount of data that can be sent to defaultWriter.write() (line 9).
 • The writer.ready property returns a promise that resolves when the sink (the first property of the WritableStream constructor) is done writing data. The data source can either write more data (line 9) or call close() (line 21). Calling close() too early can prevent data from being written. This is why the example calls writer.ready twice (lines 7 and 19). 
 • The Promise returned by the sink's write() method (line 38) tells the WritableStream and its writer when to resolve writer.ready.

Specifications

Specification Status Comment
Streams
The definition of 'WritableStream' in that specification.
Living Standard Initial definition.

Browser Compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
WritableStream
Experimental
Chrome Full support 59Edge Full support 16Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 59Chrome Android Full support 59Firefox Android No support NoOpera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 7.0
WritableStream() constructor
Experimental
Chrome Full support 59Edge Full support 16Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 59Chrome Android Full support 59Firefox Android No support NoOpera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 7.0
abort
Experimental
Chrome Full support 59Edge Full support 16Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 59Chrome Android Full support 59Firefox Android No support NoOpera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 7.0
getWriter
Experimental
Chrome Full support 59Edge Full support 16Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 59Chrome Android Full support 59Firefox Android No support NoOpera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 7.0
locked
Experimental
Chrome Full support 59Edge Full support 16Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 59Chrome Android Full support 59Firefox Android No support NoOpera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 7.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

See Also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: ZaneHannanAU, mdnwebdocs-bot, atesgoral, zo, varunkumar, fscholz, chrisdavidmills, abbycar, pci, MikeKovarik, tocretpa, ksm2, jpmedley
ბოლო განახლების ავტორი: ZaneHannanAU,