ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

The SVGRenderingIntent interface defines the enumerated list of possible values for rendering-intent attributes or descriptors.

Warning: This interface was removed in the SVG 2 specification.

Constants

Name Value Description
RENDERING_INTENT_UNKNOWN 0 The type is not one of predefined types. It is invalid to attempt to define a new value of this type or to attempt to switch an existing value to this type.
RENDERING_INTENT_AUTO 1 Corresponds to the value auto.
RENDERING_INTENT_PERCEPTUAL 2 Corresponds to the value perceptual.
RENDERING_INTENT_RELATIVE_COLORIMETRIC 3 Corresponds to the value relative-colorimetric.
RENDERING_INTENT_SATURATION 4 Corresponds to the value saturation.
RENDERING_INTENT_ABSOLUTE_COLORIMETRIC 5 Corresponds to the value absolute-colorimetric.

Properties

This interface doesn't implement any specific properties.

Methods

This interface doesn't implement any specific methods.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGRenderingIntent' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGRenderingIntent
Deprecated
Chrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,