ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

The SVGMissingGlyphElement interface corresponds to the <missing-glyph> elements.

Object-oriented access to the attributes of the <missing-glyph> element via the SVG DOM is not possible.

Properties

This interface has no properties but inherits properties from its parent, SVGElement and implements properties from SVGStylable.

Methods

This interface has no methods but inherits methods from its parent, SVGElement and implements methods from SVGStylable.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGMissingGlyphElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGMissingGlyphElement
Deprecated
Chrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, kscarfone, Sheppy, Jeremie
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,