ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

The SVGColorProfileElement interface corresponds to the <color-profile> element.

Properties

SVGColorProfileElement.local
A DOMString corresponding to the local attribute of the given element.
SVGColorProfileElement.name
A DOMString corresponding to the name attribute of the given element.
SVGColorProfileElement.renderingIntent
An unsigned short corresponding to the rendering-intent attribute of the given element. It takes one of the  RENDERING_INTENT_* constants defined on the SVGRenderingIntent interface that corresponds to the value of the rendering-intent attribute.

Methods

This interface does not provide any specific methods, but implements those of its parent, SVGElement, and implements methods of SVGURIReference and SVGRenderingIntent.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGColorProfileElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGColorProfileElement
DeprecatedNon-standard
Chrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,